BARIN Press Statement 28 January 2005 (Dutch)

28 January 2005

BARIN Press Statement
Luchtvaartmaatschappijen starten formele bezwaar
procedure tegen verhoging havengelden Schiphol

Schiphol, 28 januari 2005 – Op de jaarlijkse BARIN Nieuwjaars receptie in het Schiphol Hilton laat BARIN voorzitter Coen Waasdorp weten dat de luchtvaartmaatschappijen formeel protest aantekenen tegen de aangekondigde verhoging van de havengelden voor 2005 van de Luchthaven Schiphol en een bezwaar procedure aanhangig hebben gemaakt bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

BARIN, de belangenvereniging van alle luchtvaartmaatschappijen, die op Schiphol actief zijn, is zeer teleurgesteld vorige week via de media te hebben moeten vernemen over Ministeriële goedkeuring van de verhogingen.

Ook IATA, de wereldluchtvaart organisatie, die de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat middels een tweetal brieven heeft laten weten het BARIN standpunt volledig te onderschrijven, deelt deze teleurstelling.

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft daarna per brief antwoord gegeven op de brief van BARIN van 6 december 2004, waarin BARIN haar bezwaren nogmaals aan de Staatssecretaris heeft toegelicht en om interventie en overleg vraagt. De Minister van Verkeer en Waterstaat geeft daarin aan dat de wetgeving haar slechts een marginale toetsing toestaat om de verhogingsvoorstellen van Schiphol te kunnen beoordelen. De goedkeuringsprocedure biedt de Minister geen ruimte om het verhoging voorstel van de Schiphol Groep voor de luchthaven gelden niet ter goedkeuring voor te dragen aan de Kroon. Tevens stelt de Minister in dat licht niet te zijn ingegaan op het BARIN verzoek om met haar nader van gedachten te wisselen over het door BARIN voorgestane 0 % verhoging scenario.

De tariefsverhoging voor 2005 is eenzijdig aangekondigd, terwijl de formele bezwaarprocedures van BARIN over de tariefsverhogingen in de afgelopen jaren nog niet zijn afgehandeld.

Daarmee wordt op geen enkele wijze recht gedaan aan een zorgvuldig consultatieproces van de luchthaven met haar klanten, zijnde de luchtvaartmaatschappijen.

Monopolist Schiphol heeft de tariefsverhoging wederom eenzijdig ingevoerd, met goedvinden van de overheid die tevens grootaandeelhouder is. Schiphol baseert de nu aangekondigde stijging van de havengelden op een exorbitante kostenstijging van 16 procent voor 2005. De overheid heeft de tarieven getoetst op kostengerelateerdheid en aan voorgestelde wetgeving in het kader van de privatisering van de luchthaven Schiphol. De BARIN ziet hierin haar bezwaren bevestigd dat de voorgestelde wetgeving de luchthaven onvoldoende richtlijnen tot kostenbeheersing/verlaging oplegt. Ook willen de luchtvaartmaatschappijen meer inzicht en zeggenschap ten aanzien de effectiviteit en efficiency van de bestedingen.

Uit onderzoek van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat is gebleken dat de opbrengsten van Schiphol uit havengelden tussen 1999 en 2003 met maar liefst 38 procent zijn gestegen; meer dan bij de belangrijkste concurrerende luchthavens.

Ook zijn de winsten van de luchthaven de afgelopen jaren sterk gestegen, waar de luchtvaartindustrie nog steeds zwaar verliesgevend is.

Andere partijen in de luchtvaartketen hebben zich de laatste jaren vooral gericht op beheersing van en besparing op kosten. De BARIN vindt dat de luchthaven dat ook moet doen, zodat tariefsstijgingen niet nodig hoeven te zijn.

Free translation in English:

AIRLINES START FORMAL APPEAL PROCEDURE AGAINST INCREASE OF AIRPORT CHARGES AT SCHIPHOL AIRPORT

Schiphol, January 28, 2005

At the annual New Year’s reception of BARIN at the Schiphol Hilton hotel, BARIN Chairman Coen Waasdorp announced that the airlines will formally protest against the announced increase of airport charges for 2005 at Schiphol Airport, and will start the appeal procedure with the Ministry of Transport.

BARIN, the trade association of all airlines operating at Schiphol, is very disappointed to learn through the newspapers that the Minister of Transport has approved the increase of airport charges for 2005.
Also IATA, the International Air Transport Association, representing almost all the airlines in the world, who informed the Minister with two separate letters of its support towards the BARIN view, shares this disappointment.

The Minister has, after the announcement, replied to the letter of BARIN dated December 6, 2004, in which BARIN again elucidated its objections and asked for intervention by the Minister. The Minister explains that the law only allows her to do a limited judicial review to evaluate the charge increase at Schiphol Airport. The approval procedure does not provide room for the Minister to abstain from submitting the proposal for charge increases for approval to the Crown. It is in this context that the Minister refused the BARIN request to discuss the 0% increase scenario.

The unilateral announcement of the charge increase for 2005 takes place in a situation where the formal appeal procedures against charge increases in the past years have not yet been finalised.
In the opinion of BARIN no justice is done to a proper and meticulous consultation process of the airport with its customers, the airlines.

The monopolist Schiphol Airport has again unilaterally increased the charges with the blessing of the central Government, which is also the largest shareholder. Schiphol is basing the announced increase on the exorbitant cost increase of 16% for 2005. The Government has made a check on both the cost relatedness of the proposed charges and the proposed legislation related to the privatisation of Schiphol Airport. This confirms the objection of BARIN against the proposed legislation, which lacks any guidance for cost effectiveness and cost reduction. Moreover the airlines insist in obtaining a better insight in and control over the effectiveness and efficiency of the investments and expenses of the airport.

Research by the Minister of Transport has shown that the revenues from airport charges at Schiphol increased with 38% between 1999 and 2003; this is far more than at any other competing airport.
Furthermore the profits of the airport increased strongly in the past years, while the aviation industry is still making heavy losses.

In the past years other parties in the value chain have heavily focused on cost control and cost reductions. BARIN is of the opinion that the airport should do so as well, in order to prevent further charge increases.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close