BARIN Press Statement 5 November 2004 (Dutch)

Luchtvaart is tariefverhogingen Schiphol nu echt beu !
Airlines are fed up with Schiphol Airport charges increases !

Schiphol, 5 november 2004. De luchtvaartmaatschappijen zijn de al jaren achtereen sterk verhoogde tarieven van Luchthaven Schiphol nu echt beu. Dat hebben de gezamenlijke luchtvaartmaatschappijen, vertegenwoordigd in de Board of Airline Representatives in the Netherlands (BARIN), Luchthaven Schiphol laten weten.
De door monopolist Schiphol opgelegde luchthavengelden komen niet tot stand in een vrije markt.
De BARIN heeft voorgesteld de Schiphol tarieven voor het komende jaar te bevriezen en de luchthavendirectie gemaand tot het nemen van de noodzakelijke kostenverlagende maatregelen en efficiency verbeteringen toe te passen, zodat een meer reële tariefstelling voor daarop volgende jaren kan worden gerealiseerd.
Een door Schiphol geplande kostenstijging van 16 % en de hieruit resulterende verhoging van de tarieven voor 2005, acht de BARIN volstrekt onaanvaardbaar en onverantwoord.
Een BARIN delegatie, ondersteund door IATA (International Air Transport Association), heeft middels een serie gesprekken met de Luchthavendirectie dit pleidooi uitgebreid en onderbouwd aan de orde gesteld. Ook in het laatste gesprek met de BARIN op 4 november, de zogenaamde Schiphol Consultatie, heeft Schiphol op geen enkele wijze gehoor willen geven aan het voorstel van haar klanten, door de stelling in te nemen niet tot bevriezing van haar tarieven voor 2005 over te willen gaan.
Binnenkort zal Schiphol wederom de door hen eenzijdig vastgestelde tarieven voorleggen aan het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. De Nederlandse staat, als grootaandeelhouder, heeft belang bij hoge winsten van de luchthaven, zeker nu de staat een privatisering van Luchthaven Schiphol in gang wil zetten en daarbij een maximale opbrengst van haar aandeel zal nastreven.
Het Ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft de laatste jaren, ondanks de bezwaren van de luchtvaartmaatschappijen, steeds weer de door Luchthaven Schiphol voorgestelde verhogingen goedgekeurd. In dat kader lopen er nog formele bezwaarprocedures met betrekking tot verhogingen van de luchthaventarieven in de jaren 2002, 2003 en 2004.
In recente brieven heeft de BARIN bij het Ministerie van Verkeer & Waterstaat op interventie aangedrongen met het verzoek dit onverantwoorde tariefstellingbeleid van de Luchthaven Schiphol een halt toe te roepen.
De gebruikers van Schiphol hebben het gevoel te moeten betalen voor de kunstmatig te behalen hoge winsten*. Bij doorberekening zouden uiteindelijk ook de passagiers van de luchtvaartmaatschappijen betalen voor de onterecht hoge tarieven, maar de luchtvaartmaatschappijen zijn door de huidige economische omstandigheden en marktwerking gedwongen hun tarieven steeds meer te verlagen en kostenbeheersende maatregelen te nemen.
De situatie van luchtvaartmaatschappijen is wereldwijd zorgwekkend. Al jaren lijdt de gezamenlijke burgerluchtvaart op jaarbasis miljarden euro’s verlies. In schril contrast hiermee stijgen desondanks de tarieven van Schiphol wederom voor het zoveelste jaar, om bij te dragen aan nog meer winst. Uit onderzoek van Verkeer & Waterstaat is gebleken dat in vergelijking met andere luchthavens, Schiphol in de laatste vier jaar de hoogste tariefstijgingen heeft doorgevoerd. Luchthaven Schiphol draagt hiermee in ieder geval niet bij aan een herstel van hun klanten; een gezond bedrijfsklimaat van de luchtvaartmaatschappijen is tevens in het belang van de luchthaven.
In BARIN zijn de Nederlandse en buitenlandse luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigd die gebruik maken van Luchthaven Schiphol.

* Resultaat (EBITDA) Luchthaven Schiphol: 2003:+ € 468 mio,2002: + € 353 mio, 2001: + € 397 mio

(below mentioned the free translation of the BARIN press release in english, dated 5 November 2004)

Airlines are fed up with Charge increases at Schiphol Airport
Schiphol, November 5 2004.

The airlines have had it and are fed up with the continuous implementation of increases of the airport charges at Schiphol. That was the message of the airlines given to the Schiphol Airport Authority, as voiced by the Board of Airline Representatives In the Netherlands ( BARIN ).
The charges of the monopolist Schiphol Airport are not set in a free market situation.
BARIN has proposed to freeze the airport charges for the coming year, and urged the management of the Airport to exercise the necessary cost cutting measures and efficiency improvements, in order to arrive at more realistic charge settings for 2006 and beyond.
BARIN considers the envisaged Schiphol cost increase for 2005 of 16%, and the corresponding charge increase unacceptable and irresponsible.

A BARIN delegation, with support of IATA (International Air Transport Association ), met several times with the management of Schiphol Airport, and extensively addressed this topic and explained its position. Also in the latest meeting of November 4, 2004, the so called Consultation meeting, Schiphol was not prepared to come closer to the proposition of its customers, and flatly refused to freeze its charges for the year 2005.

Shortly the Airport will present their unilaterally established charges to the Minister of Transport. The Dutch Government, being the majority shareholder of Airport Schiphol, is interested in a highly profitable airport, in particular because the Government is initiating the privatization of the Airport and will aim for maximization of its income as a result of the airport going public.

The Ministry of Transport has repeatedly approved the Airport proposals regarding the increase of charges, despite the protest of the airlines. In this respect the appeal and court procedures for the years 2002, 2003 and 2004 are still pending.

In recent letters BARIN has urged the Ministry of Transport to intervene by calling a hold to this irresponsible charge setting policy of Schiphol Airport.

The users of Schiphol can not escape the thought that is they, who have to pay for the ever increasing airport profits.* By passing these charges on in the ticket price, it is in the end the passenger who will have to pay the unreasonable high prices. At the same time the airlines are forced to continue to lower their fares, as a result of the increasing competition and economic downturn, and intensify their cost cutting exercises.

The critical situation in the airline industry is persisting. For years now the airline industry has suffered losses of many billions US dollars. In contrast to this, Schiphol is again increasing its chargesto further increase its profits. From a benchmark study, issued by the Ministry of Transport, it shows that in the past four years Schiphol showed every time the highest increases of their airport charges, compared to other competing airports in Western Europe. With further increases Schiphol Airport is in no way contributing to a recovery of their customers-airlines, although a healthy airline industry is in the end also beneficial to the airport.

BARIN represents both Dutch(home carriers) and foreign airlines operating to and from Schiphol Airport.

* Financial Results ( EBITDA ) Schiphol Airport: 2003: + Euro 468 million
2002: + Euro 353 million, 2001: + Euro 397 million

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close