BARIN SPANT KORT GEDING AAN TEGEN DE STAAT DER NEDERLANDEN I.Z. DE VLIEGBELASTING

BARIN Mededeling 25 Jan.08

Dit heeft de nieuwe voorzitter van de BARIN, de heer Huib Gorter, op de BARIN Nieuwjaars Receptie op 25 januari in het Schiphol HILTON bekend gemaakt.

De BARIN heeft geconstateerd dat de vliegbelasting in strijd is met het Verdrag van Chicago. De Nederlandse Staat is partij bij dit verdrag en mag geen belasting heffen die verboden is door dit Verdrag. Een belastingheffing op het enkele vertrek van een vliegtuig uit een land, zonder dat daar een prestatie tegenover staat, is verboden volgens het verdrag van Chicago. Daarom acht de BARIN de Nederlandse regeling van de vliegbelasting ongeldig.

De visie van de BARIN wordt ondersteund door de Belgische Raad van State, die een met de Nederlandse vliegbelasting vergelijkbare Belgische vliegbelasting in strijd met het Verdrag van Chicago en daarmee ongeldig heeft verklaard. Een Nederlandse hoogleraar luchtrecht ondersteunt de visie van de BARIN.

De BARIN wordt in haar visie op de vliegbelasting ondersteund door talrijke Nederlandse en internationale organisaties, zoals de ANVR, Association of European Airlines (AEA), CORTAS, CPB, European Low Fare Airline Association (ELFAA), IATA, Kamer van Koophandel, NATM, NBTC, Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL), Platform Nederlandse Luchtvaart, Schiphol Group, e.a. .

BARIN wil in de procedure zakelijk laten toetsen door de rechter of het heffen van een vliegbelasting door de overheid in strijd is met de internationale afspraken waaraan diezelfde overheid zich heeft gebonden in het Verdrag van Chicago.

BARIN voert sinds 19 september 2007 een consumenten steunbetuiging actie tegen de vliegbelasting: www.ikverticket.nl en gaat daar net zo lang mee door als nuttig blijkt. Zij mobiliseert met succes de consument en de medewerker in het, aan de luchtvaart gelieerde, bedrijfsleven en houdt hen via deze website op de hoogte van verdere ontwikkelingen i.z. deze ticket tax.
================================================
Belang BARIN leden
De BARIN behartigt de belangen van de gebruikers (luchtvaartmaatschappijen) die vliegen vanaf de Nederlandse luchthavens. Deze belangen worden in ernstige mate geschaad door de invoering van de vliegbelasting. Die belangen zien op de mogelijkheid competitief te zijn en blijven vanaf de luchthavens in Nederland. Doordat deze belasting alleen geldt voor vertrekkende passagiers in Nederland en in omringende landen geen sprake is van een dergelijke belasting (zoals België en Duitsland [de Duitse overheid wil de luchtvaart zelfs laten groeien met 6% en daarnaast de kosten in de luchtvaart reduceren met maar liefst 20%]) zijn de negatieve economische gevolgen voor de luchthaven en haar gebruikers als de luchtvaartmaatschappijen enorm.
Waarom ziet de overheid zelf niet dat de vliegbelasting in strijd is met het Verdrag van Chicago?

De overheid leest het relevante artikel van het Verdrag van Chicago (art. 15) verkeerd. De overheid denkt dat in het artikel alleen staat dat voor vluchten naar het buitenland dezelfde financiële regels moeten gelden als voor binnenlandse vluchten. In artikel 15 staat ook dat heffingen voor het enkele vertrek uit een land, zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat, verboden zijn. Die bedoeling blijkt ook uit de totstandkomingsgeschiedenis van het Verdrag. De Belgische Raad van State en een Nederlandse hoogleraar luchtrecht is het met die uitleg van de BARIN eens.

Wat zijn de gevolgen van een dergelijke belasting?

Door het kortzichtige belang van vulling van de Staatskas op korte termijn, is er geen oog voor de negatieve consequenties van deze belasting (verplaatsing verkeer naar het buitenland, alternatieve vervuilende vervoersstromen, vermindering werkgelegenheid, verminderde economische groei rondom de Nederlandse luchthavens en de betreffende regio’s. Normaliter zou een economisch beleid een zorgvuldige afweging veronderstellen tussen de baten en de lasten van een dergelijke belasting nu en in de toekomst (In Denemarken waar de luchtvaartsector op vergelijkbare wijze is belast, is deze belasting al weer teruggedraaid vanwege de aanzienlijke schadelijke gevolgen in de Scandinavische regio).

Facts
De regering stelt dat op basis van het Significance-rapport (in opdracht van het ministerie van Financiën) er ongeveer 7-8 % minder vliegbewegingen en 8–10% minder passagiers in 2011 op Schiphol dan er zonder belasting zouden zijn.
[begin citaat brief Staatssecretaris van Financiën aan deTweede Kamer van 28 september 2007] ‘De effecten voor de luchtvaartsector van de nu voorgestelde vliegbelasting zijn grosso modo dezelfde als die in het Significance-rapport worden weergegeven … Dit komt neer op de volgende effecten voor Schiphol:
8–10% minder passagiers in 2011 dan er zonder belasting zouden zijn (te onderscheiden in 10-11% minder vertrekkende en aankomende passagiers en 4-8% minder transferpassagiers) en 7-8% minder vliegbewegingen’[einde citaat] Het CPB stelt zelf dat rekening moet worden gehouden met een vraaguitval van 15% (zie rapport CPB ‘Indicatie van effecten Financieel kader 2008-2011’ van 7 februari 2007).

De Kamer van Koophandel, FNV, CNV en VNO-NCW west hebben publiekelijk afstand genomen van de vliegbelasting en aangegeven dat deze zeer schadelijk is voor de economische regio:

• Verlies aan banen voor de Amsterdam regio: 12.000 banen
• Een omzetverlies voor de toeristensector: 285 mln euro
• Verlies aan passagiers voor Schiphol: 4.500.0000 pass.
• Schade Nederlandse economie 1 miljard euro

De luchtvaartsector heeft via een vervroegd in te voeren handelssysteem van Emissierechten invulling willen geven aan daadwerkelijke milieuverbeteringen. In Europees verband wordt dit systeem binnen afzienbare tijd ingevoerd. Door een dergelijk systeem op Europees niveau te regelen blijft de Europese luchtvaartmarkt een markt die onder gelijke voorwaarden kan concurreren.
Luchtvaart is verantwoordelijk voor 2 % van de door de mens geproduceerde CO2 uitstoot wereldwijd! (b.v. wereldwijde uitstoot door de Scheepvaart is 4%)

De luchtvaart zet zich juist in voor een schoner milieu. We steken miljarden in:
• Investeringen in zuiniger vliegtuigmotoren/nieuwe vliegtuigtypen
• Zijn een voorstander van een Emissiehandel Systeem
• Zijn voor de introductie van een Europees Luchtruim met een besparing van -10% CO2 uitstoot

De luchtvaart betaalt zelf (Scheepvaart en Spoor betaalt hier NIET voor, wordt door overheid betaald en gesubsidieerd):

650 mln. aan infrastructuur
125 mln. aan luchtverkeersleiding in 2006, excl. en-route charges ad Euro 125 miljoen
710 mln. aan geluidsisolatie (meer dan alle luchthavens in de wereld bij elkaar
350 mln. Beveiliging per jaar. Groot deel voor nationale veiligheid, zou voor rekening van de Nederlandse Staat moeten zijn

In tegenstelling tot andere sectoren?

Scheepvaart:
• Scheepvaart betaalt bijna niet voor haar infrastructuur.
• Overheid betaalt voor bruggen, sluizen en bediening.
• Internationaal vervoer betaalt geen BTW dus scheepvaart ook niet.
De scheepvaart heeft een garantie voor vrije vaart en betaalt geen tol.
(Scheepvaart betaalt wel havengelden)
Spoorvervoer:
• Spoorvervoer betaalt niet voor infrastructuur.
• Spoorvervoer betaalt niet voor beveiliging.
• Spoorvervoer betaalt niet voor geluidsisolatie.
• Spoorwegen betaalt zelf zo’n 10% van haar onderhoud, de rest komt uit de staatskas.
• Spoorvervoer wordt voor ongeveer 50% gesubsidieerd. Stad en streekvervoer wordt voor ongeveer 65% gesubsidieerd.
• Een enkele reis Amsterdam – Groningen zou zonder deze steun niet 26 maar 66 euro moeten kosten (nota mobiliteit kabinet).
• Op brandstof die gebruikt wordt om de elektriciteit voor de trein op te wekken zit geen accijns (nb. wel BTW).

Is de vliegbelasting een milieubelasting?

Nee, de belasting is volgens de BARIN geen milieubelasting. Het is sec een belasting waarbij het vertrek van passagier vanuit Nederland belast wordt. Deze belasting komt ten goede aan de algemene middelen (Staatskas). Een milieubelasting zou direct ten goede moeten komen aan het milieu. De overheid erkent zelf ook dat de vliegbelasting geen milieubelasting is, maar een middel om de Staatskas te spekken.

Zelfs al zou de vliegbelasting een milieudoel hebben, dan doet dit niet af aan de strijdigheid met het Verdrag van Chicago (artikel 15). In dit Verdrag zijn nu eenmaal internationaal gezamenlijke afspraken in gemaakt om geen belastingen te heffen die zien op het in-, uit- en overvliegen van vliegtuigen in een van de verdragsluitende staten zonder dat daar een tegenprestatie van die staten tegenover staat.

De luchtvaartsector heeft via een vervroegd in te voeren handelsysteem van Emissierechten invulling willen geven aan daadwerkelijke milieuverbeteringen. In Europees verband wordt dit systeem binnen afzienbare tijd ingevoerd. Door een dergelijk systeem op Europees niveau te regelen blijft de Europese luchtvaartmarkt een markt die onder gelijke voorwaarden kan concurreren.

In Engeland en Frankrijk worden toch ook dergelijke belastingen geheven?

In Engeland geldt sinds een jaar de Air Passenger Duty (APD), ook tegen de wil van de luchthavens en haar gebruikers aldaar. Deze “duty” of belasting is ook in strijd met het Verdrag van Chicago. In Engeland loopt nog een beroep tegen deze “duty”. Er is wel een uitspraak gedaan door een Engelse rechter maar deze rechter heeft formeel geen oordeel gegeven over het Verdrag van Chicago omdat het Verdrag niet direct in Engeland werkt, maar in een Engelse wet omgezet had moeten worden, hetgeen niet is gebeurd. Daarom was toetsing aan het verdrag in Engeland niet mogelijk. Er kan dan ook geen waarde worden gehecht aan de uitspraak omtrent het Verdrag van Chicago door deze Engelse rechter. De Engelse rechter heeft het Verdrag van Chicago bovendien onjuist gelezen

In België, waar het Verdrag van Chicago wel direct werkt (zoals ook in Nederland), heeft de Belgische Raad van State een vliegbelasting in strijd met dit Verdrag en daarmee onverbindend geoordeeld.

In Frankrijk is er geen sprake van een vliegbelasting, maar van een poverty tax die ten goede komt aan de ontwikkelingssamenwerking. Wat er zij van deze tax, het verband met luchtvaart is ver verwijderd. Helaas zijn juridische stappen in Frankrijk tot nu toe uitgebleven, zodat de geldigheid van die belasting nog niet getoetst is.

Gaat vliegen en een schoner milieu samen?

Luchtvaart is verantwoordelijk voor 2 % van de door de mens geproduceerde CO2 uitstoot wereldwijd!

De luchtvaart zet zich juist in voor een schoner milieu. We steken miljarden in:
• Investeringen zuiniger vliegtuigmotoren/nieuwe vliegtuigtypen
• Zijn een voorstander van een Emissiehandel Systeem
• Zijn voor de introductie van een Europees Luchtruim met een besparing van -10% CO2 uitstoot

Wat is de kans in deze procedure?

De zaak is onder de rechter. We zouden geen zaak aanbrengen als we er niet in zouden geloven. We beschouwen het ook als een strikt zakelijk geschil met de overheid over de reikwijdte van wat rechtens is.

De belangen van de leden van de BARIN zijn eenduidig en consistent: zij hebben zich altijd gekeerd tegen het principe van een belasting zonder een specifiek doel. De vliegbelasting is zo’n belasting die geen specifiek doel dient maar louter de algemene staatsmiddelen aanzuivert. De regering noemt het onterecht een eco- of milieu taks, vandaar dat BARIN dit als een “schijnbelasting” betitelt en bovenal strijdig met de wet. De BARIN leden staan hier achter.

BARIN voert sinds 19 september 2007 een consumenten steunbetuiging actie tegen de vliegbelasting: ikverticket.nl en gaat daar net zo lang mee door als nuttig blijkt. Zij mobiliseert met succes de consument en de medewerker in het, aan de luchtvaart gelieerde, bedrijfsleven en houdt hen via deze website op de hoogte van verdere ontwikkelingen i.z. deze ticket tax.

Schiphol – 25 januari 2008.

The BARIN is the trade association for the civil air transportation in The Netherlands, and is one of the larger BAR’s in Europe, with 82 airlines in membership.
BARIN Objectives
1. To encourage and promote, in The Netherlands and elsewhere, the interests of regular airlines engaged in the carriage of passengers and cargo to, from and within The Netherlands.
2. To represent the interests of the member airlines so that the best possible conditions for successful civil aviation in The Netherlands are created.
Our objectives are achieved by representing our members in dealings with many industry participants, including:
• Politicians
• Government Departments
• Regulators
• Airport Operators
Bezoek voor de volledige BARIN ledenlijst de BARIN website www.barin.nl , knop BARIN members
BARIN Media Relations, email office@barin.nl , tel./sms: 023-5267207, fax.: 023 5265811
BARIN Woordvoering Frank Allard – Secretaris Generaal
Websites BARIN : www.barin.nl www.ikverticket.nl . BARs in Europe www.barinfo.org

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close