Food for thought: Move Schiphol runways to island/peninsula in the North Sea !

By 25 January 2019Points of view

De Telegraaf – Opinie wethouder Guus Elkhuizen van Nieuwkoop

De Kwestie: ’Banen Schiphol op zee’
Door wethouder Guus Elkhuizen van Nieuwkoop

Guus van Elkhuizen stelt voor alleen de start- en landingsbanen te verplaatsen en de bestaande infrastructuur op de luchthaven verder te behouden.Ⓒ ANP

Spanning rond de toekomst van Schiphol. 

(scroll down for informal translation in English)

Guus Elkhuizen van de gemeente Nieuwkoop onder de rook van Schiphol heeft een dringende aanbeveling: maak de start- en landingsbanen in zee, dát is volgens hem de oplossing.

„De luchthaven Schiphol is een van de belangrijke pijlers in onze economie, waar ruim 300.000 directe en indirecte banen van afhangen. De luchtvaart groeit de komende jaren explosief, vooral in Azië. Over twintig jaar reizen er zeven miljard mensen per jaar door de lucht. Deze intensivering van luchtverkeer vraagt om uitbreiding van Schiphol. De Omgevingsraad (ORS) en andere belanghebbenden buigen zich al jaren onder leiding van oud-minister Alders over dit dilemma. Het leidt ook tot discussie en verzet in de samenleving.

Geluidsoverlast

De grenzen aan deze gewenste groei op de huidige locatie zijn inmiddels in zicht gekomen. Na jarenlange klachten over geluidsoverlast in de gemeente, de vrees voor verdere toename en strenge Europese stikstofnormen, besloten we in Nieuwkoop het over een andere boeg te gooien.

En we komen met een simpel alternatief. In plaats van ons te verliezen in oeverloze discussies over Schiphol en de uitbreiding naar Lelystad kunnen we de start- en landingsbanen van de nationale luchthaven beter verplaatsen naar een eiland in de Noordzee. Er zijn in de afgelopen twintig jaar al een aantal onderzoeken gedaan naar de verplaatsing van Schiphol in zee, maar ons plan ’Geef stilte een stem’ dat we samen met andere bestuurders en bewoners gemaakt hebben, gaat uit van ’behoud het goede’.

We willen niet de hele luchthaven verplaatsen, maar de bestaande infrastructuur blijven gebruiken. Dus gebouwen, afhandeling van passagiers en toeleveringsbedrijven kunnen voor een deel blijven op de bestaande locaties. De reiziger wordt met een ultra-snelle verbinding, zoals een magneetzweefbaan, naar de start- en landingsbaan gebracht. Eerder gaf president-directeur Dick Benschop van Schiphol in deze krant al aan ook deze optie te willen onderzoeken.

De overheid, die tevens de eigenaar is van Schiphol, heeft beloofd om weer naar een luchthaven in zee te kijken. Ik wil de minister oproepen ook te kijken naar onze, simpele, variant van verplaatsing van de slechts de landingsbanen in de zee in plaats van de hele luchthaven. Dat is stukken goedkoper en sneller te realiseren.

Technisch is het mogelijk en financieel zal het ongekende rendementen voor de samenleving opleveren, zoals minder overlast van vliegverkeer en meer ruimte voor woningbouw. Maritieme dienstverleners als Boskalis hebben eerder luchthavens in zee aangelegd, bijvoorbeeld in Hongkong en Singapore. De kennis en kunde hebben we als samenleving in huis.

Hoe kunnen we dit plan betalen als land? Geld is niet het probleem, deels kan dit betaald worden uit geld voor het klimaatakkoord en de miljarden die verdiend worden met de herinrichting van vrijkomende gronden rondom Schiphol. Deze kan dan gebruikt worden voor huizenbouw, nieuwe natuur, windmolens en zonne-energieparken.

Werkgelegenheid

Ook op andere manieren profiteert Nederland van dit plan. Het eiland in zee kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld CO2-opslag en zonne-energie. Het bedrijfsleven en de kennisindustrie, export, universiteiten, werkgelegenheid kunnen ervan profiteren.

Stop de huidige groeidiscussie met verder oeverloos gedebatteer, maar kom met een toekomstvisie.

Heb lef en luister naar de samenleving.

Stop met korte termijn belangen vanuit de politiek en de overheid.

Kijk serieus naar ons plan, het is niet alleen goedkoper maar het biedt ook een structurele oplossing voor de toekomst.”

 

– – informal translation in English:

De Telegraaf 25 January 2019

Opinion of alderman Guus Elkhuizen from Nieuwkoop 

The Issue: “Runways of Schiphol on a peninsula or island in the North Sea”

by alderman of Nieuwkoop mr. Guus Elkhuizen

Guus van Elkhuizen proposes to move only the runways and to keep the existing infrastructure at AAS – Amsterdam Airport Schiphol. ©ANP

Tension around the future of Schiphol !

Guus Elkhuizen of the municipality of Nieuwkoop located close to Schiphol has an urgent recommendation: make the runways in the sea, which according to him is the solution.

“Schiphol Airport is one of the most important pillars in our economy, which depends on more than 300,000 direct and indirect jobs. Aviation will grow explosively in the coming years, especially in Asia. In seven years, seven billion people will travel through the air every year. This intensification of air traffic requires expansion of Schiphol. The Environment Council (ORS) and other stakeholders have been working on this dilemma for many years under the chairmanship of former Minister Hans Alders. It also leads to discussion and resistance in society.

Noise hindrance

The limits to this desired growth at the current location have now come into view. After years of complaints about noise pollution in the municipality, the fear of further growth and strict European nitrogen standards, we decided to take a different approach in the city of Nieuwkoop.

And we come up with a simple alternative. Instead of losing ourselves in endless discussions about Schiphol and the expansion to Lelystad, we can better move the runways of the national airport to an island or peninsula in the North Sea. In the past twenty years, a number of studies have already been carried out into the transfer of Schiphol into the sea, but our plan ‘Give silence a voice’ that we have made together with other drivers and residents is based on ‘preserving the good’.

We do not want to move the entire airport, but continue to use the existing infrastructure. So buildings, handling of passengers and supply companies can remain partly at the existing locations. The passenger is taken to the runway with an ultra-fast connection, such as a magnetic whirling track. Earlier, Dick Benschop, the executive director of Schiphol, already indicated in this newspaper that he also wanted to investigate this option.

The government, which is also the major share holder of Schiphol, has promised to look again at an airport in the sea. I would also like to call on the minister to look at our, simple, variant of the displacement of only the runways in the sea instead of the entire airport. That is much cheaper and faster to realize.

Technically it is possible and financially it will yield unprecedented returns for society, such as less disruption of air traffic and more room for housing. Maritime service providers such as Boskalis have previously built airports in the sea, for example in Hong Kong and Singapore. We have the knowledge and expertise as a society.

How can we pay this plan ? Money is not the problem, partly it can be paid out of money for the climate agreement and the billions that are earned with the redevelopment of the available land around Schiphol. This can then be used for houses, new nature, windmills and solar parks.

Employment opportunities

The Netherlands also benefits from this plan in other ways. The island or peninsula in the sea can be used for example for CO2 storage and solar energy. The business community and the knowledge industry, export, universities, employment can benefit from it.

Stop the current discussion of growth with further interminable debates, but come up with a vision for the future.

Have courage and listen to society.

Stop short-term interests from politics and government.

Take a serious look at our plan, it is not only cheaper but it also offers a structural solution for the future. ”

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close