VOTES FOR ABOLISHMENT, i.e. OBJECTIONS TO the DUTCH GOVERNMENT TICKET TAX !

tHE Dutch Government has reduced the Ticket Tax levy to Zero per 1 July 2009, and we continued our actions to get this tax completely abolished. In November 2009 Government’s abolishment of the Ticket Tax was proposed with the Tax Bill 2010 and accepted by the Parliament Houses of Representatives and in December 2009 by the Senate. The BARIN Petition for abolishment of this Dutch Government Ticket Tax, implemented on 1 July 2008, contributed succesfully to this abolishment.

STEMMEN VOOR AFSCHAFFING, dus TEGEN DE VLIEG-TICKET-BELASTING !

De Nederlandse regering heeft de Vliegbelasting per 1 juli 2009 op NUL gesteld en zetten wij onze akties door, om deze belasting volledig te laten intrekken. De Tweede Kamer in November 2009 en de Eerste Kamer in December gingen akkoord met het voorstel van de regering tot volledige intrekking van deze belastingwet per het belasting plan 2010. De BARIN Petitie tegen deze Vlieg-Ticket Belasting, die regering per 1 Juli 2008 had ingevoerd, is succesvol gebleken.

Please click for the BARIN campaign on / Click voor het reactie formulier op: IK VERTICKET

For the full ad / Voor de kranten advertentie click on: BARIN Advertentie 19 September 2007

============================================================

Tot 25 maart 2009, de dag waarop de Nederlandse Regering aan de vele protesten gehoor heeft gegeven door te besluiten deze TICKET TAX per 1 juli 2009 af te schaffen, ontvingen wij ruim 50.000 “IK VERTICKET” ADHESIE BETUIGINGEN.

Onderstaand de gang van zaken vanaf september 2007 t/m december 2009:

Schiphol 19 september 2007

De regering heeft besloten in 2008 een extra ticketbelasting in te voeren. Deze ticketbelasting moet u elke keer betalen als u een vliegreis boekt, voor vliegreizen vanaf 1 juli 2008. U dacht dat dit was om het milieu te helpen? Dat is niet zo: de 350 miljoen euro per jaar aan extra belastingopbrengsten gaan naar de staatskas.

Uit onderzoek blijkt dat de ticketbelasting verregaande negatieve gevolgen heeft:

– uw vliegreis wordt fors duurder
– aangezien het een Nederlandse maatregel betreft zullen minder passagiers van en naar Nederland reizen
– de passagiersdaling leidt tot een verlies van zo’n 12.000 banen in de luchtvaartbranche
– de totale economische schade die gaat ontstaan bedraagt ongeveer 1 miljard euro per jaar.

Alle luchtvaartmaatschappijen verenigd in de BARIN (Board of Airline Representatives in the Netherlands) die de Nederlandse markt bedienen, zijn in actie gekomen tegen deze maatregel. Wij zijn vóór een schoon milieu, maar tegen een schijnbelasting.

Daarenboven is de BARIN van mening dat de Nederlandse Regering met de invoering van deze belasting in strijd handelt met het Verdrag van Chicago en heeft de leden der Staten Generaal (Eerste en Tweede Kamer) daar middels een brief d.d. 9 November 2007 uitdrukkelijk op gewezen.

Om een duidelijk geluid naar de overheid te laten horen hebben we uw stem daar bij nodig. Meer dan 16.000 adhesie betuigingen gingen u al voor, dus gebruik het formulier hierboven en stem tegen de ticketbelasting die ook ú treft. Eendracht maakt macht!

Ook vooraanstaande organisaties, zoals de Association of European Airlines (AEA), CPB, European Low Fare Airline Association (ELFAA), IATA, Kamer van Koophandel, NBTC, Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL), Platform Nederlandse Luchtvaart, Schiphol Group en vele andere betrokkenen hebben onomwonden aangegeven dat deze maatregel schadelijk is voor het milieu, de economie, het betrokken bedrijfsleven, werkgevers en werknemers in de branch en niet op de laatste plaats de consument.

De ANVR en de Consumentenbond hebben ook actie gevoerd tegen deze Vliegbelasting.

Wij houden u via deze website van nadere ontwikkelingen op de hoogte.

December 2007 update:
Niettegenstaande ‘t feit dat inmiddels de Eerste-en Tweede Kamer het regerings voorstel tot invoering van deze vliegbelasting hebben goedgekeurd, zet BARIN haar protest akties tegen deze schijnbelasting voort, door ondermeer juridische stappen voor te bereiden.

25 januari 2008 update:

BARIN SPANT KORT GEDING AAN TEGEN DE STAAT DER NEDERLANDEN I.Z. DE VLIEGBELASTING

Dit heeft de BARIN op haar Nieuwjaars bijeenkomst op 25 januari in het Schiphol HILTON bekend gemaakt.

De BARIN heeft geconstateerd dat de vliegbelasting in strijd is met het Verdrag van Chicago. De Nederlandse Staat is partij bij dit verdrag en mag geen belasting heffen die verboden is door dit Verdrag. Een belastingheffing op het enkele vertrek van een vliegtuig uit een land, zonder dat daar een prestatie tegenover staat, is verboden volgens het verdrag van Chicago.Daarom acht de BARIN de Nederlandse regeling van de vliegbelasting ongeldig.

De visie van de BARIN wordt ondersteund door de Belgische Raad van State, die een met de Nederlandse vliegbelasting vergelijkbare Belgische vliegbelasting in strijd met het Verdrag van Chicago en daarmee ongeldig heeft verklaard. Een Nederlandse hoogleraar luchtrecht ondersteunt de visie van de BARIN.

De BARIN wordt in haar visie op de vliegbelasting eveneens ondersteund door talrijke Nederlandse en internationale organisaties, zoals de ANVR, Association of European Airlines (AEA), CORTAS, CPB, European Low Fare Airline Association (ELFAA), IATA, Kamer van Koophandel, NATM, NBTC, Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL), Platform Nederlandse Luchtvaart, Schiphol Group, e.a. .

BARIN wil in de procedure zakelijk laten toetsen door de rechter of het heffen van een vliegbelasting door de overheid in strijd is met de internationale afspraken waaraan diezelfde overheid zich heeft gebonden in het Verdrag van Chicago.

5 maart 2008 update
Het Kort Geding dat de BARIN heeft aangespannen tegen de Nederlandse Staat heeft op 5 maart plaatsgevonden bij de Rechtbank te Den Haag. Ook de Schiphol Groep samen met de ANVR en Maastricht-Aachen Airport samen met Ryanair hebben in navolging ook een kort geding tegen de Nederlandse Staat aangespannen i.z. hun bezwaren tegen deze vliegbelasting, welke op dezelfde dag bij het Gerechtshof te Den Haag werden behandeld.

19 maart 2008 update
Rechter Roel Paris heeft vandaag in de rechtbank van Den Haag laten weten dat de vliegtaks niet ‘onmiskenbaar’ in strijd is met het verdrag van Chicago. Hij concludeerde n.a.v. het pleidooi van o.m. de BARIN advocaten dat er zowel voor- en tegens te constateren zijn i.z. het door BARIN ingenomen standpunt dat deze belasting in strijd is met de wet, waardoor er bij hem twijfel werd gerezen en daarom meende tot deze afwijzings uitspraak te moeten komen.
Naar de mening van de BARIN is dat een zeer merkwaardige motivering van het rechtsbesluit. Bij “twijfel” zou de rechter geen uitspraak moeten doen, maar zijn opdracht terug moeten geven, waarbij dan de mogelijkheid ontstaat deze zaak op een hernieuwde wijze gerechterlijk aan de orde te stellen.
De stand van zaken na deze uitspraak is dat vooralsnog de vliegbelasting van 11,25 euro per ticket voor korte afstanden tot 2.500 kilomter en 45 euro voor langere afstanden per 1 juli door deze regering wordt doorgevoerd.
Het kort geding werd met aanvullende argumenten mede aangespannen door Schiphol Group met de ANVR, Maastricht Aachen Airport met Ryanair, en Corendon.
De BARIN en de andere partijen beraden zich op vervolgstappen.
BARIN volhard in haar standpunt de juridische grondslag van deze belastingwet te betwisten. Naar haar mening is deze in strijd met Art.15 van het internationale Chicago-verdrag op het gebied van de luchtvaart.”

BARIN herhaalt daarenboven haar zienswijze dat deze vliegbelasting geen milieuwinst oplevert, daar passagiers zullen uitwijken naar luchthavens in het buitenland en daarvoor extra vervuilende autokilometers afleggen. Bovendien gaat van deze schijn-milieubelasting geenszins een stimulans uit t.b.v. het milieu, terwijl dat nu juist de taak van de overheid zou moeten zijn: stimuleren en NIET reguleren. Deze vlieg-vertrek-belasting leidt tot grote economische schade en verlies van vele arbeidsplaatsen, terwijl in 2011 het emissiehandelsysteem (ETS) zal worden ingevoerd door de Europese luchtvaart. Daarmee zal de vervuiling van het vliegen (luchtvaart veroorzaakt 2% van de wereldwijde totale Co2 uitstoot) in Europees verband verder kunnen worden terug gedrongen, met de verwachting dat deze wereldwijd zal worden nagevolgd.

15 April 2008 Update:
De BARIN heeft bij dagvaarding van 15 april 2008 hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Den Haag.
De BARIN heeft gevraagd om een spoedbehandeling in hoger beroep, opdat een beslissing van het Haagse hof kan worden verkregen voor of kort na 1 juli 2008.
De vliegbelasting is in strijd met artikel 15, laatste zin, Verdrag van Chicago. Die verbiedt dat de Staat een heffing oplegt op het vertrek van een passagier aan boord van een vliegtuig uit een land dat partij is bij het Verdrag (zoals Nederland) De Nederlandse grondwet bepaalt uitdrukkelijk dat de wet niet in strijd mag zijn met zo’n direct werkende verdragsbepaling.

De BARIN is tevens van mening dat deze belasting, zoals gesteld door de regering, op basis is van z.g. “milieugrondslag” op geen enkele wijze ten goede komt aan het milieu.

Op 19 maart 2008 heeft de President van de rechtbank Den Haag inzake de vordering van de BARIN beslist dat het niet ‘onmiskenbaar’ is dat de vliegbelasting in strijd is met artikel 15 Verdrag van Chicago, omdat deze bepaling volgens de President te onduidelijk is. De BARIN gaat tegen deze beslissing in hoger beroep middels een spoed appèl.

24 April 2008 Update:
De pleidooien in het spoed appèl van de BARIN zijn door het gerechtshof Den Haag bepaald op 3 juli a.s. .

1 Juli 2008 Update:
Een afvaardiging van de ondernemingsraden van de BARIN leden-luchtvaartmaatschappijen KLM, Martinair en transavia.com trokken vandaag op de fiets naar het Binnenhof in Den Haag. Ze boden de Vaste Kamercommissies Financiën en Verkeer & Waterstaat een petitie aan tegen de oer 1 juli ingevoerde vliegbelasting. Ze noemen de invoering van de heffing slecht voor de concurrentiepositie van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen.
Ze stellen dat ruim dertigduizend werknemers en hun gezinnen voor hun inkomen direct afhankelijk zijn van florerende luchtvaartmaatschappijen, met Schiphol als thuishaven. Op basis van internationaal gebruikte kengetallen wordt verwacht dat door de heffing de werkgelegenheid op en vlakbij de luchthaven 5.000 tot 10.000 arbeidsplaatsen kleiner zal zijn dan zonder heffing het geval was geweest.
“De opbrengsten van deze belasting, die naar verwachting 350 miljoen euro per jaar bedragen, is slecht voor de concurrentiepositie van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Aangezien de vliegbelasting in ons land wel wordt ingevoerd, maar in de ons omringende landen niet”, vinden de ondernemingsraden van de drie Nederlandse luchtvaartmaatschappijen.
Uit onderzoek door Stratagem bleek eerder dat invoering van de vliegbelasting de Nederlandse economie jaarlijks één miljard euro schade oplevert. Ook verdwijnt naar verwachting een fors aantal vliegverbindingen vanuit Nederland. Het CPB voorziet een daling van het passagiersaantal op de Nederlandse luchthavens van vijftien procent.

2 Juli 2008 Update:
Heden heeft de Schiphol Groep een bodemprocedure opgestart tegen de Vliegbelasting

3 Juli 2008 Update:
De uitspraak van het Gerechtshof te Den Haag i.z. het heden in hoger beroep gehouden spoed appèl van de BARIN tegen de Staat is, onder voorbehoud, op 31 Juli 2008 te verwachten. Aldus de President van het Gerechtshof.

17 Juli 2008 Update:
Het gerechtshof te Den Haag heeft vandaag geoordeeld dat de vliegtaks gewoon mag worden geheven, omdat het niet in strijd is met het Verdrag van Chicago. Daarmee is het ministerie van Financiën in het gelijk gesteld.

Sinds 1 juli betalen vertrekkende vliegpassagiers vanuit Nederland een extra toeslag van 11,25 euro voor afstanden tot 2500 kilometer en 45 euro voor verder gelegen bestemmingen. Om de invoering van deze vliegtaks te voorkomen, hadden de brancheverenigingen de BARIN (Board of Airline Representatives In the Netherlands) en de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen), de luchthavens van Schiphol Groep, Maastricht Aachen Airport, en de luchtvaartmaatschappijen Ryanair en Corendon een kort geding aangespannen. Op 19 maart 2008 stelde de rechtbank in Den Haag echter het ministerie van Financiën in het gelijk, daar naar de mening van het hof niet onmiskenbaar wordt aangetoond dat deze belasting in strijd is met art.15 van het verdag van Chicago. De BARIN, Maastricht Aachen Airport en Ryanair gingen vervolgens in hoger beroep. Maastricht Aachen Airport en Ryanair maakten met name bezwaar tegen het feit dat transferpassagiers geen vliegtaks hoeven te betalen. Dit zou de airlines die vanaf Schiphol opereren bevoordelen, omdat daar het aandeel transferpassagiers veel groter is.

Centraal in het hoger beroep stond hoe artikel 15 van het Verdrag van Chicago – dat sinds 1944 de wereldwijde burgerluchtvaart regelt – moet worden geïnterpreteerd. Het hof oordeelde dat de vliegtaks niet een toeslag (of belasting) is die verboden is onder artikel 15, omdat de Nederlandse regering alleen het vertrek van een vlucht van haar eigen grondgebied belast en niet het recht van transfer, binnenkomst of vertrek van haar territorium als zodanig. In dat licht bezien, is het ook niet onlogisch dat transferpassagiers geen vliegtaks hoeven te betalen, aldus het hof.

De BARIN is zeer teleurgesteld over het vonnis en gaat de mogelijkheden bestuderen om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

September 2008 Update:
BARIN gaat in cassatie beroep bij de Hoge Raad tegen de uitspraak (17 juli) van het Gerechtshof te Den Haag i.z. het op 3 juli 2008 in hoger beroep gehouden spoed appèl van de BARIN tegen de Staat

Januari 2009 Update:
Zowel de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen) als de BARIN (Board of Airline Representatives In the Netherlands) hebben vorige week aangegeven door te zullen gaan met hun strijd tegen de vliegtaks. Deze werd op 1 juli jl. ingevoerd door de Nederlandse regering en heeft een uittocht van passagiers naar het buitenland tot gevolg gehad. “Tienduizenden Nederlanders ontwijken de vliegbelasting en vliegen nu vanaf buitenlandse luchthavens net over de grens,” zei ANVR-voorzitter Steven van der Heijden hierover tijdens zijn nieuwjaarsspeech op 20 januari jl. “Veel Nederlandse regionale luchthavens zien de bodem onder hun exploitatie verdwijnen. Plotseling moeten ze concurreren met een luchthaven net over de grens, een luchthaven op minder dan een halfuurtje extra rijden, die geen vliegbelasting heft.

Huib Gorter stelde in zijn “BARIN Chairman New Year’s Address” dat de cijfers voor zich spreken. De kroon spande het vliegveld Weeze, net over de Duitse grens, minder dan een half uur vanaf Nijmegen. Daar steeg in 2008 het aantal Nederlandse passagiers van iets meer dan 150.000 naar bijna 400.000. Een verdrievoudiging, een stijging van een kwart miljoen Nederlandse retourpassagiers in één jaar.”

Van der Heijden, in het dagelijks leven directeur van reisorganisatie TUI Nederland, zegt in het afgelopen jaar regelmatig met kamerleden en bewindslieden over de vliegbelasting te hebben gesproken. “Helaas ontbreekt een rationele benadering van de gevolgen van de invoering en sluit men de ogen voor deze onontkoombare werkelijkheid. De vliegbelasting staat in het regeerakkoord en is daarmee een politiek compromis tussen de coalitiepartijen dat in beton gegoten is. Ook nu het erop lijkt dat de vliegbelasting wel eens met stip de meest onvoordelige belastingmaatregel zou kunnen zijn die de Nederlandse overheid ooit heeft genomen.

Jaarlijkse opbrengst: ruim 300 miljoen euro, jaarlijkse kosten voor onze economie: minstens een miljard. En van enige milieuwinst is met al die verplaatsing naar net over de grens al helemaal geen sprake. Beide voorzitters roepen: “Dus overheid, tel uit je winst en schaf die vliegbelasting onmiddellijk af. Een belastingmaatregel die alleen maar geld en werkgelegenheid kost, is wel het laatste waar we momenteel in dit land behoefte aan hebben.”

BARIN-voorzitter Huib Gorter, liet tijdens de traditionele “BARIN New Years Gathering” op 23 januari jl. in het Schiphol HILTON weten dat
“maar liefst 660.000 vertrekkende passagiers hebben ervoor gekozen om hun reis buiten de Nederlandse landsgrenzen aan te vangen, wat neerkomt op 74 procent meer Nederlandse passagiers op Brussels Airport, een plus van 62 procent op Düsseldorf en tegen de 300 % procent op Weeze,” aldus Gorter en projecteerde op een groot scherm een overtuigende grafiek m.b.t. vertekkende passagiers in 2008 vanaf Schiphol versus de luchthavens net over de Nederlandse grens – klik op: grafiek.

“Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de afname van het aantal toeristen dat in Nederland vakantie komt houden becijferd op 7 procent.
De meest recente cijfers ten aanzien van de gevolgen voor de werkgelegenheid spreken van een afname van 10.000 banen in de omgeving van Schiphol.

De totale financiële aderlating voor de Nederlandse economie wordt door de Kamers van Koophandel geschat op meer dan 1 miljard euro. Minister-president Balkenende heeft gezegd dat een stapeling van toeslagen niet wenselijk is wanneer het EU emissiehandelssysteem in 2012 in werking treedt.
<strong>Ik wil erop wijzen dat we niet nog eens drie jaar kunnen wachten. Wij zullen dan ook met alle belanghebbenden op alle mogelijke manieren proberen alsnog deze vliegtaks van tafel te krijgen.”, zo stelde de BARIN voorzitter</strong> en projecteerde vervolgens het doembeeld: – klik op Verkeerstoren TE HUUR.

Eind maart wordt er een rapport verwacht over de exacte gevolgen van de vliegtaks. Naar aanleiding daarvan beloven ANVR en BARIN nieuwe acties te ondernemen tegen de belastingmaatregel.

5 Februari 2009 Update:
Onderzoek naar kosten Schiphol
DEN HAAG (ANP) 5 februari 2009 – Minister Camiel Eurlings van Verkeer heeft vandaag in de Tweede Kamer een onderzoek aangekondigd naar de stijgende kosten voor Schiphol. Het kabinet maakt zich grote zorgen over de verslechterende internationale concurrentiepositie van de luchthaven.
Binnen twee maanden is het onderzoek klaar en zullen eventuele maatregelen worden aangekondigd. Eurlings zei dat hij niet kan vooruitlopen op maatregelen en zich heeft te houden aan het regeerakkoord, <strong>maar sluit afschaffing van de omstreden vliegtaks niet uit.</strong>

25 Maart 2009 Update: 😀
BARIN vindt het besluit van het kabinet om de vliegtaks af te schaffen een zeer terechte beslissing.

“Vanaf de eerste dag is BARIN van mening dat deze belasting onverantwoord, ‘penny-wise and pound-foolish’ en onwettig is,” laat Secretaris-Generaal Frank Allard weten.

“BARIN heeft direct vele activiteiten ondernomen tegen de vliegtaks, zoals gesprekken met de betrokken bewindvoerders, de publiekscampagne www.ikverticket.nl, en juridische stappen middels het aanspannen van een kort geding, daarop volgend een spoed appel en daarna een tot op dit moment nog in cassatie procedure bij de Hoge Raad.
BARIN heeft haar medewerking verleend aan de ANVR ten behoeve van het, in opdracht van ANVR en NBTC door SEO recent uitgebrachte onderzoeksrapport betreffende de door de Ticket Tax tot op heden geleden schade, ruim Euro 1,3 miljard.

De luchtvaart heeft een dubbele klap gekregen, eerst het effect van de vliegbelasting en daarna er bovenop het effect van de economische recessie.
We zullen er alles aan moeten doen om de door de ticketbelasting over de grens ‘gevluchte’ Nederlandse passagiers weer terug te krijgen.”

Allard denkt daarbij aan lagere kosten voor de luchtvaartmaatschappijen en haar passagiers en vracht clientèle, zoals de luchthavengelden. “Wij voeren gesprekken met de Schipholdirectie om dat te bewerkstelligen.
De overheid heeft een ‘eerste steentje’ bijgedragen met het plan de vliegtaks op korte termijn af te schaffen, waarbij zij als voorwaarde heeft gesteld dat ook de luchthaven Schiphol haar tarieven drastisch omlaag dient te brengen, om de verloren concurrentiepositie te herwinnen. Er zal dus nog meer moeten gebeuren.”

De BARIN wil dat het dual till systeem van Schiphol, waarbij inkomsten uit aviation (havengelden) en non-aviation (winkels, parkeren, restaurants, et cetera) gescheiden worden gehouden, op de schop gaat. De airlines geven al langer aan het onderscheid onzinnig te vinden, omdat er zonder luchtverkeer niemand gaat winkelen of eten op Schiphol.
BARIN verwacht dat Schiphol de havengelden zal verlagen en de zo ontstane lagere inkomsten uit aviation zal compenseren met de omzet van non-aviation.
BARIN en ook de luchthaven Schiphol vinden dat de overheid (een deel van de) securitytoeslagen voor haar rekening dient te nemen, omdat het om de nationale veiligheid gaat en andere landen dergelijke heffingen ook (deels) voor hun eigen rekening nemen.

Bij deze speerpunt-argumenten vindt BARIN Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat aan haar zijde en wordt zijn inzet gewaardeerd.

In een recent televisie interview stelde de Minister ondermeer:
“Je ziet dat wij ons uit de markt geprijsd hebben. Dat zit hem niet alleen in de tickettaks, maar ook in de havengelden, want een vliegtuig moet betalen als het daar land, parkeert en opstijgt.
“Het zit ook in de veiligheidskosten, security. Als je de beveiliging minder kunt doorsluizen in de ticketprijs, dan scheelt dat ook. In andere landen betaalt de regering dat vaak, wij schakelen dat allemaal door in de ticketprijs van de mensen die vliegen”.

Volgens Minister Eurlings is het dual till systeem van Schiphol, waartegen de airlines al jaren ageren, in de huidige situatie niet heilig. “De airlines vinden dat dat onderscheid nergens op slaat, omdat zonder de luchtvaart niemand zou komen winkelen, parkeren, eten of kantoorhouden op Schiphol”, zo stelt de Minister.

Eurlings: “Schiphol is zelf aan het kijken hoe ze de kosten kunnen drukken door de opbrengst van de winkeltjes etc., zal ik maar zeggen, ook te gebruiken om de vliegtuigen minder te belasten.

“Dat alles boven elkaar heeft ervoor gezorgd dat Schiphol voor aankomende en vertrekkende passagiers de duurste is van heel Europa. Als Schiphol zich uit de markt blijft prijzen, dan raakt zij dus haar positie in de topvijf van Europese luchthavens zeker kwijt.”

Camiel Eurlings Minister van Verkeer en Waterstaat, de grootaandeelhouder van de NV Luchthaven Schiphol, is daarom een onderzoek gestart met de verschillende betrokken departementen en Schiphol zelf naar hoe de kosten kunnen worden teruggebracht.

Eurlings zegt in het TV interview: “Linksom of rechtsom zullen wij de kosten van Schiphol weer vergelijkbaar maken met andere, vergelijkbare luchthavens.”

Tot slot: BARIN kijkt met zeer veel belangstelling uit naar de uitkomst van dit onderzoek.
“Het zal moeten leiden tot de noodzakelijke kosten- en een daaruit voortvloeiende substantiële luchthavenheffingen verlaging, die op de meest korte termijn doorgevoerd zal moeten worden”, zo stelt de BARIN Secretaris Generaal Frank Allard.

 

Mei 2009 Update:
Klik op: Brief d.d. 14 Mei 2009 van Staats Secretaris Financien i.z. besluit Ticket Tax op NUL te zetten per 1 juli 2009

Juni 2009 Update:
Klik op: BARIN brief aan Staats Secretaris van Financien i.z. Restitutie Procesgang Ticket Tax – 12 juni 2009

September 2009 Update
Klik op:
Staats Secretaris Financien De Jager brief 14 Sep.09 aan BARIN re Tkt.Tax teruggave
Klik op:
Staats Secretaris Financien De Jager brief 14 Sep.09 aan de Tweede Kamer der Staten Generaal re Tkt. Tax teruggave

November 2009 Update
Tweede Kamer gaat akkoord met afschaffing van de Vliegbelasting Wet.

December 2009 Update
Eerste Kamer gaat akkoord met afschaffing van de Vliegbelasting Wet.

========================================================================

De meer dan 50.000 “ik verticket” adhesie betuigingen zijn niet voor niets geweest. Hartelijk dank voor uw zeer gewaardeerde ondersteuning.

BARIN – Board of Airline Representatives In the Netherlands

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close