Donderdag 28 februari 2008

Betreft Min.v.Fin. overleg differentiatie vliegbelasting / Telegraaf artikel i.z. Vliegbelasting d.d. 28feb.08
en click op: "Geheim overleg luchtvaart tax" artikel Financiele Telegraaf d.d. 28 februari 2008

Onderstaande email correspondentie geeft duidelijk weer de "facts and fictions" i.z. de gang- en stand van zaken m.b.t. het contact van betrokkenen binnen de luchtvaart sector met het Min.van Financien, m.b.t. de assistentie die het Ministerie van Financien aan de luchtvaart sector heeft gevraagd t.b.v. het maken van een analyse, ter opvolging van de door de Tweede Kamer aangenomen motie van Tweede Kamerlid de heer Tang, i.z. differentiatie van de vliegbelasting……
EN…….
volstrekte onwaarheden die de Telegraaf in dat kader heeft gepubliceerd in een artikel
Financiele Telegraaf van 28 februari 2008.

De excuses email van de Telegraaf, die BARIN die ochtend ontving, m.b.t. een volstrekt bezijden de waarheid vermeld item in het artikel is verre van adequaat, daar onderstaand heel duidelijk aangeeft en door het Ministerie van Financiën onomwonden wordt bevestigd, dat dit artikel niet een, maar een reeks van onwaarheden en onjuistheden bevat.

——————————————————————————–

—– Original Message —–
From: Ministerie van Financiën
To: BARIN
Sent: Thursday, February 28, 2008
Subject: RE: overleg differentiatie vliegbelasting

We bevestigen dat de hieronder door BARIN weergegeven opsomming van de gang en stand van zaken volledig spoort met onze perceptie van de werkelijkheid en daarmee dus de onjuistheden van het artikel in de Telegraaf doeltreffend weerlegt.

Ministerie van Financiën
Directie Douane en Verbruiksbelastingen
Den Haag

—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: BARIN
Verzonden: donderdag 28 februari 2008
Aan: Ministerie van Financiën
Onderwerp: overleg differentiatie vliegbelasting

Middels ons telefoongesprek van hedenmiddag i.z. de bijzonder onverkwikkelijke onjuistheden die we vandaag hebben moeten lezen in het artikel "Geheim overleg luchtvaart tax" in de Financiele Telegraaf, lieten we weten dat de betrokken journalist in t geheel geen contact met BARIN heeft opgenomen t.b.v. het schrijven van zijn artikel van heden in de Telegraaf.

Desgevraagd liet Min.v.Fin. weten dat ook geen contact tussen de Telegraaf journalist en het Min.v.Fin. is geweest i.z. dit artikel, niettegenstaande ‘t feit dat hij in zijn artikel meldt dat "ambtelijk kringen in Den Haag" een en ander, geschreven in zijn artikel, bevestigen.

Ofschoon de betreffende journalist per email hedenochtend zijn excuses namens De Telegraaf aanbood aan BARIN voor de publicatie van een vermeende en volstrekt bezijden de waarheid zijnde veronderstelling, worden in dit artikel nog een reeks van onwaar – onjuistheden geschreven, zoals:

Helemaal niet "achter de schermen": Er is geen sprake van overleg "achter de schermen" met het Min.v.Financien. Er wordt, op initiatief van Min.v.Fin. overleg gevoerd met de luchtvaart sector in het kader van de aangenomen motie van Kamerlid Tang, die om een analyse heeft gevraagd i.z. een z.g. "differentitiatie vliegbelasting" t.b.v. een mogelijk te overwegen toekomstige wijziging van de huidige vliegbelasting wetgeving. Dit is openbare informatie die in de betrokken Kamer debat verslagen worden weergegeven.

Analyse differentiatie vliegbelasting t.b.v. antwoord aan Tweede Kamer: Het Min.v.Fin. heeft alle betrokken partijen laten weten dat zij medio maart deze analyse aan Sts Secr. van Fin. dhr. de Jager dienen te presenteren, die op zijn beurt de Kamer dient te informeren in het kader van de aangenomen "motie Tang".

Vele betrokken partijen- dus niet alleen de BARIN of Frank Allard van de BARIN: Het voornoemd Min.v.Fin.-overleg wordt gevoerd in door hen gevormde werkgroepen, waarvoor de luchtvaartsector in al zijn gelederen is uitgenodigd, zoals de Nederlandse luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, Min.V&W, Min.v.Fin., Reisorganisaties, ANVR, BARIN en DCAA. BARIN vervuld daarbij een z.g. "observers" rol en zijn er meerdere BARIN leden bij betrokken, dus niet uitsluitend de BARIN Secretaris Generaal Frank Allard, die daarenboven gisteren GEEN contact heeft gehad met het Min.v.Fin. Sterker nog, al een aantal weken niet en tot op heden alleen de allereerste Min.v.Fin. bespreking i.z. vliegbelasting d.d. 23 november in het WTC Schiphol, bijgewoond.

Helemaal niet geheim – volledig transparant en alle betrokkenen bekend: Dit overleg is dus alle betrokken partijen genoegzaam bekend daar zij daar aan deelnemen en is er dus geenszins sprake is van "achter de schermen"!
Geen sprake van een akkoord – is ook niet aan de orde: Er is geenszins sprake van een vermeend "akkoord" i.z. dit overleg van het Min.v.Fin., daar dit ook niet de opzet is, in tegendeel er is slechts sprake van het verschaffen van informatie.

BARIN Kort Geding staat hier helemaal los van: De uitvoering van de motie Tang door Min.v.Fin. om tot een analyse te komen staat volledig los van en heeft dus niets te maken met het door BARIN aangespannen Kort Geding tegen de NL Staat en heeft daar dan ook geen invloed op.

Met referte aan bovenstaande 6 punten, wij zeer ontstemd zijn over de onjuiste opsomming van zaken in dit kranten-artikel, die daar mee een volledig verkeerd beeld geeft van de werkelijke situatie. Het verbaast ons tenzeerste en is het bijzonder spijtig dat de journalist geen contact met Min.v.Fin./ en/of BARIN heeft opgenomen t.b.v. het schrijven van zijn artikel over dit onderwerp.

Wij dienen onze leden te wijzenop deze situatie en waar nodig opheldering te geven in dat kader. Daarom stellen we het op prijs dat Min.v.Fin. daaraan wil meewerken, door de bovenstaande opsomming van de gang- en stand van zaken als een juiste opsomming te willen onderschrijven. Derhalve vragen we vriendelijk dit via een email aan ons te willen laten weten.

Bij voorbaat dank en verblijven wij,

met vriendelijjke groet
BARIN

Voor meer info verwijzen wij de BARIN leden naar de Members’ Room, sectie"Follow-up Steps that have been – or will be taken

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close