Monthly Archives

December 2013

Nederlandse Overheid wil fors investeren in luchthaven Lelystad t.b.v. groei op Schiphol !?

By Points of view

Nederlandse Overheids (grootaandeelhouder) plannen met betrekking tot het door Schiphol Group fors te willen laten investeren in de luchthaven Lelystad ten behoeve van het accommoderen van toekomstige groei van de luchtvaart op Schiphol in verband met het beperkende uitgangspunt van een gestelde maximum capactiteit van 510.000 vliegbeweging op Schiphol.

BARIN is van mening dat in geval van het bereiken van de maximale capaciteit op Schiphol alleen beleid zinvol en verantwoord is als dat er toe leidt dat adequate en verantwoorde luchthaven capaciteit in de regio (buiten Schiphol- b.v. Lelystad) wordt aangelegd waar marktvraag voor is, voldoet aan operationele en infrastructurele rand-voorwaarden en dat leidt tot het oplossen van een te verwachten capaciteitsprobleem op Schiphol.

Los van de vraag of het door de Nederlandse overheid beoogde Selectiviteits regiem, ten behoeve van een oplossing voor het vermeende toekomstige capaciteits probleem op Schiphol, binnen het kader van EU en Nederlandse mededingings en non discriminatoire regelgeving toelaatbaar is, meent BARIN het van belang te signaleren dat BARIN leden diverse business modellen vertegenwoordigen en als gevolg daarvan er geen unanieme BARIN visie in deze is wat betreft het beoogde selectiviteits proces.

BARIN hecht er aan om te constateren dat de luchthaven Schiphol, met zijn uitgebreide banenstelstel, optimaal moet inspelen op de (technische) innovaties in de luchtvaart wat betreft het terugdringen van geluid en uitstoot, dat in de (nabije) toekomst nadrukkelijk kan bijdragen tot optimalisatie van de infrastructuur om toekomstige groei op en rondon de luchthaven Schiphol te accommoderen. BARIN is van mening dat sinds het Alders akkoord dd. 2008 technologische verbeteringen in de luchtvaart in dit kader enorm zijn toegenomen en vraagt om een, op geactualiseerde data gebaseerde prognose, visie om de luchtvaart optimaal te (blijven) faciliteren op Schiphol en het belang van de huidige loyale gebruikers van de luchthaven Schiphol, een van de belangrijkste economische drijvers voor Nederland, niet uit het oog te verliezen.

Free translation in English:

The Dutch Government (major shareholder) plans related to their significant intended Schiphol Group’ investment in Lelystad Airport for the purpose of accommodating future growth of Schiphol Airport, in connection with the restrictive assumption of a specified maximum capacity of 510.000 flight movements at Schiphol Airport.

BARIN believes that in the event of reaching the maximum capacity at Schiphol a policy to be applied will only be useful and sensible that leads to appropriate and sound airport capacity in the region ( outside Schiphol – for example Lelystad ) when there is demand for it , satisfies operational and infrastructural preconditions and that leads to solving an expected capacity problem at Schiphol .

Regardless of whether the Dutch Government Selectivity regime, intended to solve the perceived future maximum capacity at Schiphol Airport, will be permissable within the framework of EU and Dutch competition and non- discriminatory regulations , BARIN feels it is important to signal that within the BARIN members represent various different business models and as a result there is no unanimous vision in this on the intended Dutch Government selectivity process .

BARIN attaches to note that Schiphol Airport, with its extensive runways system, should respond to the ( technical ) innovations in civil aviation of reducing noise and emissions in the (near ) future which will contribute to optimization of the infrastructure to accommodate future growth at and around Schiphol Airport. BARIN believes that these innovations effects have grown enormously since the Alders Agreement in 2008, regarding technological improvements in this context and asks for a, based on updated data forecast, vision for civil aviation , to (continue) facilitating at Schiphol and not to lose sight of the interest of the present loyal users of Schiphol Airport, one of the primary economic drivers in The Netherlands, to (continue) optimal facilitation of civil aviation in The Netherlands.

Click hier voor het ondernemingsplan van Lelystad Airport

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close