Monthly Archives

March 2016

BARIN pleit voor aanscherping wet luchtvaart betreffende exploitatie Schiphol

By Points of view

Schiphol/Bloemendaal, 29 maart 2016.

Aan: de Leden van de Vaste Tweede Kamer Commissie Infrastructuur en Milieu

Betreft:

BARIN pleit voor aanscherping wet luchtvaart betreffende exploitatie Schiphol mede in belang van de concurrentiekracht.

Geachte Leden van de Vaste Tweede Kamer Commissie Infrastructuur en Milieu,

Naar aanleiding van de naar de Tweede Kamer gestuurde nota van wijziging wil de BARIN t.b.v. uw procedurevergadering a.s. woensdag 30 maart betreffende de wijziging van de Wet Luchtvaart inzake
de exploitatie van de luchthaven Schiphol, de volgende punten dringend onder uw aandacht brengen, met het verzoek de voorgestelde wetswijziging op deze punten aan te scherpen.

· Gegeven het feit dat de luchtvaartmaatschappijen in belangrijke mate bijdragen aan de winstgevendheid van deze luchthaven is een verplichte eigen bijdrage van Schiphol aan directe luchtvaart activiteiten gerechtvaardigd.

De luchtvaartmaatschappijen brengen immers alle passagiers naar de luchthaven, daar parkeren en hun bestedingen doen in de tax free winkels van de luchthaven. Het aantrekkelijk aanbod aan vluchten naar meer dan 330 bestemmingen vanaf en naar Schiphol maakt tevens het onroerend goed op Schiphol zo winstgevend.

Positief is dat de luchtvaartmaatschappijen, na jaren daar voor te hebben gepleit, een verplichte eigen bijdrage aan de directe luchtvaartactiviteiten terugzien in de voorgestelde wetswijziging. Het is van essentieel belang dat Schiphol verplicht een substantieel deel van de inkomsten uit parkeergelden, winkels en vastgoed jaarlijks gaat investeren in de luchtvaartactiviteiten op Schiphol.

Echter in het huidge aanscherpings voorstel wordt een verplichte jaarlijkse bijdrage afhankelijk gesteld van “andere voor de exploitant van de luchthaven relevante omstandigheden
en overwegingen”. Daarmee rijst de vraag of de eigen bijdrage wel aan dat doel zal beantwoorden en afhankelijk zal zijn van factoren die overgelaten worden aan de beoordeling van luchthaven zelf. BARIN pleit er voor “andere voor de exploitant van de luchthaven relevante omstandigheden en overwegingen” weg te laten als criterium.

· Voor nu is het van groot belang de behandeling in de Tweede Kamer aan te grijpen om de invoering van efficiency prikkels maximaal te verankeren in de wet luchtvaart. Airlines willen niet betalen voor kostenoverschrijdingen van Schiphol. Het huidige voorstel aanscherping Wet Luchtvaart biedt het systeem van efficiëntieprikkels onvoldoende bescherming voor de gebruikers tegen kostenoverschrijdingen. In het voorstel ligt het risico bij
grote investeringen slechts gedurende de eerste 6 jaren bij de luchthaven, waarna de luchtvaartmaatschappijen de resterende duur (20-30 jaren) het risico dragen. Dit is een irreele en onaanvaardbare verdeling van de risico’s.

De Wet luchtvaart heeft de bescherming van de gebruikers mede als oogmerk.

Van de luchtvaartmaatschappijen kan men niet vragen op te draaien voor investeringen die het budget van de luchthaven overschrijden.

Nota naar aanleiding van verslag 34197 van Staatssecretaris Dijksma stelt dat: “Aanvankelijk bestond het voornemen deze duur vast te stellen op maximaal één tariefperiode, maar naar aanleiding van de uitvoerings- en handhavingstoets van de Autoriteit Consument en Markt van 13 februari 2014 is deze duur verlengd van maximaal één tariefperiode naar maximaal twee tariefperiodes; gemiddeld 4,5 jaar.” …
“Tot een nog verdergaande verlenging van de duur van de prikkel en een verlaging van de drempelwaarde waarboven de efficiencyprikkel geldt, waarvoor de Autoriteit Consument en Markt heeft gepleit in haar brief van 22 mei 2014, is dan ook niet besloten.” (pag 15)

Uit de brief i.z. uitvoeringstoets van ACM van 22 mei
2014 (https://www.acm.nl/nl/download/bijlage/?id=12409) “Het argument om de drempelwaarde in te voeren om de risico’s voor de exploitant te compenseren kan ACM niet volgen. Dat de exploitant meer risico kan lopen bij een verlenging van de periode waarin de bonus/malusregeling van toepassing is draagt juist bij aan het streven van de exploitant om kostenbesparingen te realiseren, dan wel verliezen te vermijden en daarmee aan de effectiviteit van het systeem van efficiëntieprikkels.”

· Uitwerking in AmvB: “proof of the pudding in the eating” In de nog aan de Kamer voor te leggen AmvB zal de wet in details worden uitgewerkt. Voor de gebruikers zit de “proof of the pudding in the eating” m.aw. de invulling van de AmvB.

Die moet gaan over de wijze waarop de definitie van luchtvaartactiviteiten wordt geformuleerd, alsook waarop de
WACC parameters worden vastgelegd. Daarin dient ook de kwaliteit van de door de luchthaven geleverde infrastructuur te worden geborgd en de mate van efficiency uitgewerkt.

De luchtvaartmaatschappijen willen ook bij die gelegenheid nadrukkelijk hun commentaar kunnen geven en
constructieve wijzigingen voor te stellen om te komen tot een nieuw wetgevend kader dat voor alle partijen werkbaar is.

In het vertrouwen dat u aan ons verzoek wilt voldoen de voorgestelde wetswijziging op voornoemde punten aan te zullen scherpen, verblijven wij,

met vriendelijke groet,

BARIN – Board of Airline Representatives In the Netherlandsnamens deze

Frank T.J.M. Allard

Chairman

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close