Monthly Archives

March 2006

5 November 2004 in Dutch & English translation

By Points of view

BARIN Press Statement 5 November 2004 (Dutch)

Luchtvaart is tariefverhogingen Schiphol nu echt beu !
Airlines are fed up with Schiphol Airport charges increases !

Schiphol, 5 november 2004. De luchtvaartmaatschappijen zijn de al jaren achtereen sterk verhoogde tarieven van Luchthaven Schiphol nu echt beu. Dat hebben de gezamenlijke luchtvaartmaatschappijen, vertegenwoordigd in de Board of Airline Representatives in the Netherlands (BARIN), Luchthaven Schiphol laten weten.
De door monopolist Schiphol opgelegde luchthavengelden komen niet tot stand in een vrije markt.
De BARIN heeft voorgesteld de Schiphol tarieven voor het komende jaar te bevriezen en de luchthavendirectie gemaand tot het nemen van de noodzakelijke kostenverlagende maatregelen en efficiency verbeteringen toe te passen, zodat een meer reële tariefstelling voor daarop volgende jaren kan worden gerealiseerd.
Een door Schiphol geplande kostenstijging van 16 % en de hieruit resulterende verhoging van de tarieven voor 2005, acht de BARIN volstrekt onaanvaardbaar en onverantwoord.
Een BARIN delegatie, ondersteund door IATA (International Air Transport Association), heeft middels een serie gesprekken met de Luchthavendirectie dit pleidooi uitgebreid en onderbouwd aan de orde gesteld. Ook in het laatste gesprek met de BARIN op 4 november, de zogenaamde Schiphol Consultatie, heeft Schiphol op geen enkele wijze gehoor willen geven aan het voorstel van haar klanten, door de stelling in te nemen niet tot bevriezing van haar tarieven voor 2005 over te willen gaan.
Binnenkort zal Schiphol wederom de door hen eenzijdig vastgestelde tarieven voorleggen aan het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. De Nederlandse staat, als grootaandeelhouder, heeft belang bij hoge winsten van de luchthaven, zeker nu de staat een privatisering van Luchthaven Schiphol in gang wil zetten en daarbij een maximale opbrengst van haar aandeel zal nastreven.
Het Ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft de laatste jaren, ondanks de bezwaren van de luchtvaartmaatschappijen, steeds weer de door Luchthaven Schiphol voorgestelde verhogingen goedgekeurd. In dat kader lopen er nog formele bezwaarprocedures met betrekking tot verhogingen van de luchthaventarieven in de jaren 2002, 2003 en 2004.
In recente brieven heeft de BARIN bij het Ministerie van Verkeer & Waterstaat op interventie aangedrongen met het verzoek dit onverantwoorde tariefstellingbeleid van de Luchthaven Schiphol een halt toe te roepen.
De gebruikers van Schiphol hebben het gevoel te moeten betalen voor de kunstmatig te behalen hoge winsten*. Bij doorberekening zouden uiteindelijk ook de passagiers van de luchtvaartmaatschappijen betalen voor de onterecht hoge tarieven, maar de luchtvaartmaatschappijen zijn door de huidige economische omstandigheden en marktwerking gedwongen hun tarieven steeds meer te verlagen en kostenbeheersende maatregelen te nemen.
De situatie van luchtvaartmaatschappijen is wereldwijd zorgwekkend. Al jaren lijdt de gezamenlijke burgerluchtvaart op jaarbasis miljarden euro’s verlies. In schril contrast hiermee stijgen desondanks de tarieven van Schiphol wederom voor het zoveelste jaar, om bij te dragen aan nog meer winst. Uit onderzoek van Verkeer & Waterstaat is gebleken dat in vergelijking met andere luchthavens, Schiphol in de laatste vier jaar de hoogste tariefstijgingen heeft doorgevoerd. Luchthaven Schiphol draagt hiermee in ieder geval niet bij aan een herstel van hun klanten; een gezond bedrijfsklimaat van de luchtvaartmaatschappijen is tevens in het belang van de luchthaven.
In BARIN zijn de Nederlandse en buitenlandse luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigd die gebruik maken van Luchthaven Schiphol.

* Resultaat (EBITDA) Luchthaven Schiphol: 2003:+ € 468 mio,2002: + € 353 mio, 2001: + € 397 mio

(below mentioned the free translation of the BARIN press release in english, dated 5 November 2004)

Airlines are fed up with Charge increases at Schiphol Airport
Schiphol, November 5 2004.

The airlines have had it and are fed up with the continuous implementation of increases of the airport charges at Schiphol. That was the message of the airlines given to the Schiphol Airport Authority, as voiced by the Board of Airline Representatives In the Netherlands ( BARIN ).
The charges of the monopolist Schiphol Airport are not set in a free market situation.
BARIN has proposed to freeze the airport charges for the coming year, and urged the management of the Airport to exercise the necessary cost cutting measures and efficiency improvements, in order to arrive at more realistic charge settings for 2006 and beyond.
BARIN considers the envisaged Schiphol cost increase for 2005 of 16%, and the corresponding charge increase unacceptable and irresponsible.

A BARIN delegation, with support of IATA (International Air Transport Association ), met several times with the management of Schiphol Airport, and extensively addressed this topic and explained its position. Also in the latest meeting of November 4, 2004, the so called Consultation meeting, Schiphol was not prepared to come closer to the proposition of its customers, and flatly refused to freeze its charges for the year 2005.

Shortly the Airport will present their unilaterally established charges to the Minister of Transport. The Dutch Government, being the majority shareholder of Airport Schiphol, is interested in a highly profitable airport, in particular because the Government is initiating the privatization of the Airport and will aim for maximization of its income as a result of the airport going public.

The Ministry of Transport has repeatedly approved the Airport proposals regarding the increase of charges, despite the protest of the airlines. In this respect the appeal and court procedures for the years 2002, 2003 and 2004 are still pending.

In recent letters BARIN has urged the Ministry of Transport to intervene by calling a hold to this irresponsible charge setting policy of Schiphol Airport.

The users of Schiphol can not escape the thought that is they, who have to pay for the ever increasing airport profits.* By passing these charges on in the ticket price, it is in the end the passenger who will have to pay the unreasonable high prices. At the same time the airlines are forced to continue to lower their fares, as a result of the increasing competition and economic downturn, and intensify their cost cutting exercises.

The critical situation in the airline industry is persisting. For years now the airline industry has suffered losses of many billions US dollars. In contrast to this, Schiphol is again increasing its chargesto further increase its profits. From a benchmark study, issued by the Ministry of Transport, it shows that in the past four years Schiphol showed every time the highest increases of their airport charges, compared to other competing airports in Western Europe. With further increases Schiphol Airport is in no way contributing to a recovery of their customers-airlines, although a healthy airline industry is in the end also beneficial to the airport.

BARIN represents both Dutch(home carriers) and foreign airlines operating to and from Schiphol Airport.

* Financial Results ( EBITDA ) Schiphol Airport: 2003: + Euro 468 million
2002: + Euro 353 million, 2001: + Euro 397 million

28 January 2005 in Dutch & English translation

By Points of view

BARIN Press Statement 28 January 2005 (Dutch)

28 January 2005

BARIN Press Statement
Luchtvaartmaatschappijen starten formele bezwaar
procedure tegen verhoging havengelden Schiphol

Schiphol, 28 januari 2005 – Op de jaarlijkse BARIN Nieuwjaars receptie in het Schiphol Hilton laat BARIN voorzitter Coen Waasdorp weten dat de luchtvaartmaatschappijen formeel protest aantekenen tegen de aangekondigde verhoging van de havengelden voor 2005 van de Luchthaven Schiphol en een bezwaar procedure aanhangig hebben gemaakt bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

BARIN, de belangenvereniging van alle luchtvaartmaatschappijen, die op Schiphol actief zijn, is zeer teleurgesteld vorige week via de media te hebben moeten vernemen over Ministeriële goedkeuring van de verhogingen.

Ook IATA, de wereldluchtvaart organisatie, die de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat middels een tweetal brieven heeft laten weten het BARIN standpunt volledig te onderschrijven, deelt deze teleurstelling.

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft daarna per brief antwoord gegeven op de brief van BARIN van 6 december 2004, waarin BARIN haar bezwaren nogmaals aan de Staatssecretaris heeft toegelicht en om interventie en overleg vraagt. De Minister van Verkeer en Waterstaat geeft daarin aan dat de wetgeving haar slechts een marginale toetsing toestaat om de verhogingsvoorstellen van Schiphol te kunnen beoordelen. De goedkeuringsprocedure biedt de Minister geen ruimte om het verhoging voorstel van de Schiphol Groep voor de luchthaven gelden niet ter goedkeuring voor te dragen aan de Kroon. Tevens stelt de Minister in dat licht niet te zijn ingegaan op het BARIN verzoek om met haar nader van gedachten te wisselen over het door BARIN voorgestane 0 % verhoging scenario.

De tariefsverhoging voor 2005 is eenzijdig aangekondigd, terwijl de formele bezwaarprocedures van BARIN over de tariefsverhogingen in de afgelopen jaren nog niet zijn afgehandeld.

Daarmee wordt op geen enkele wijze recht gedaan aan een zorgvuldig consultatieproces van de luchthaven met haar klanten, zijnde de luchtvaartmaatschappijen.

Monopolist Schiphol heeft de tariefsverhoging wederom eenzijdig ingevoerd, met goedvinden van de overheid die tevens grootaandeelhouder is. Schiphol baseert de nu aangekondigde stijging van de havengelden op een exorbitante kostenstijging van 16 procent voor 2005. De overheid heeft de tarieven getoetst op kostengerelateerdheid en aan voorgestelde wetgeving in het kader van de privatisering van de luchthaven Schiphol. De BARIN ziet hierin haar bezwaren bevestigd dat de voorgestelde wetgeving de luchthaven onvoldoende richtlijnen tot kostenbeheersing/verlaging oplegt. Ook willen de luchtvaartmaatschappijen meer inzicht en zeggenschap ten aanzien de effectiviteit en efficiency van de bestedingen.

Uit onderzoek van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat is gebleken dat de opbrengsten van Schiphol uit havengelden tussen 1999 en 2003 met maar liefst 38 procent zijn gestegen; meer dan bij de belangrijkste concurrerende luchthavens.

Ook zijn de winsten van de luchthaven de afgelopen jaren sterk gestegen, waar de luchtvaartindustrie nog steeds zwaar verliesgevend is.

Andere partijen in de luchtvaartketen hebben zich de laatste jaren vooral gericht op beheersing van en besparing op kosten. De BARIN vindt dat de luchthaven dat ook moet doen, zodat tariefsstijgingen niet nodig hoeven te zijn.

Free translation in English:

AIRLINES START FORMAL APPEAL PROCEDURE AGAINST INCREASE OF AIRPORT CHARGES AT SCHIPHOL AIRPORT

Schiphol, January 28, 2005

At the annual New Year’s reception of BARIN at the Schiphol Hilton hotel, BARIN Chairman Coen Waasdorp announced that the airlines will formally protest against the announced increase of airport charges for 2005 at Schiphol Airport, and will start the appeal procedure with the Ministry of Transport.

BARIN, the trade association of all airlines operating at Schiphol, is very disappointed to learn through the newspapers that the Minister of Transport has approved the increase of airport charges for 2005.
Also IATA, the International Air Transport Association, representing almost all the airlines in the world, who informed the Minister with two separate letters of its support towards the BARIN view, shares this disappointment.

The Minister has, after the announcement, replied to the letter of BARIN dated December 6, 2004, in which BARIN again elucidated its objections and asked for intervention by the Minister. The Minister explains that the law only allows her to do a limited judicial review to evaluate the charge increase at Schiphol Airport. The approval procedure does not provide room for the Minister to abstain from submitting the proposal for charge increases for approval to the Crown. It is in this context that the Minister refused the BARIN request to discuss the 0% increase scenario.

The unilateral announcement of the charge increase for 2005 takes place in a situation where the formal appeal procedures against charge increases in the past years have not yet been finalised.
In the opinion of BARIN no justice is done to a proper and meticulous consultation process of the airport with its customers, the airlines.

The monopolist Schiphol Airport has again unilaterally increased the charges with the blessing of the central Government, which is also the largest shareholder. Schiphol is basing the announced increase on the exorbitant cost increase of 16% for 2005. The Government has made a check on both the cost relatedness of the proposed charges and the proposed legislation related to the privatisation of Schiphol Airport. This confirms the objection of BARIN against the proposed legislation, which lacks any guidance for cost effectiveness and cost reduction. Moreover the airlines insist in obtaining a better insight in and control over the effectiveness and efficiency of the investments and expenses of the airport.

Research by the Minister of Transport has shown that the revenues from airport charges at Schiphol increased with 38% between 1999 and 2003; this is far more than at any other competing airport.
Furthermore the profits of the airport increased strongly in the past years, while the aviation industry is still making heavy losses.

In the past years other parties in the value chain have heavily focused on cost control and cost reductions. BARIN is of the opinion that the airport should do so as well, in order to prevent further charge increases.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close