Monthly Archives

January 2019

Het advies over Schiphol: Hans Alders trapte in zijn eigen val

By Points of view

Het Parool:

Wie kent de grap van het Schipholadvies? Dat kwam toch niet. Met een beschamend slotstuk heeft de Omgevingsraad Schiphol zijn einde bereikt.

Vergadervoorzitter Hans Alders  legt uit waarom een gezamenlijk advies over Schiphol niet is gelukt. 

Voor het eerst in jaren was er woensdagavond eensgezindheid in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Waar de luchtvaart, overheden en bewoners al tijden over alles ruziën, waren ze het nu roerend met elkaar eens.

De poging van vergadervoorzitter Hans Alders om op eigen titel een groeiadvies over Schiphol uit te brengen omdat de kemphanen er onderling niet uitkwamen, werd gezamenlijk afgeschoten.
Daarmee is het tijdperk Alders over.

Ruim tien jaar polderen over de positie en groei van Schiphol is ten einde. Inclusief soms ondoorzichtige methodes om besluiten erdoor te drukken.

Veel groter podium
Hans Alders is, uiteindelijk, in de val getrapt die hij zelf heeft opgesteld. Het was Alders die in 2008 en 2015 actiegroepen van omwonenden onderdeel maakte van het overleg, terwijl die – Alders erkende het woensdagavond zelf – circa tienduizend van de 2,5 miljoen omwonenden van de luchthaven vertegenwoordigen.

Hij wist daarmee kundig de meest uitgesproken tegenstanders van de luchthaven aan zich te binden. Maar hij gaf de actiegroepen zo ook een veel groter podium dan ze ooit zelfstandig hadden kunnen bereiken.

Het zijn juist de bewonersgroepen die Alders uiteindelijk hebben laten vallen. Voor de kerst sloten hun vertegenwoordigers in de Omgevingsraad groei op Schiphol niet uit – zodat ze konden blijven meepraten.

Daarna werd een deel van de representanten door hun achterban aan de kant geschoven, inclusief oudgediende – en Alders’ sparringpartner – Kees van Ojik. Er kwam een bars groeiveto dat alle overleg krachteloos maakte.

Alders, die zijn opdracht nu heeft teruggegeven aan het kabinet, erkende woensdagavond zich vergist te hebben in de veranderingen binnen en buiten zijn Omgevingsraad. “De situatie is vergeleken met 2008 gewijzigd. Mensen die toen begrip hadden voor Schiphol, geven nu aan: het is mooi geweest.”

Ook hoorde hij de roep om een meer democratisch proces niet. “Het heeft mij enige tijd gekost die onderstroming te ontwaren.”

Groei van Schiphol ligt nu eindelijk waar die hoort te liggen: bij politiek en overheid, bij gemeenten, provincies en Den Haag. In tegenstelling tot de Omgevingsraad vertegenwoordigen die op democratische wijze álle omwonenden van het vliegveld en Nederlanders verder weg.

Het kabinet mag in het regeerakkoord vorig jaar al hebben gekozen voor groei volgens de oude Aldersafspraken, gemeenten en provincies zijn heel wat kritischer.

Het blok van 40 gemeenten – waaronder Amsterdam – en vier provincies is zeker geen voorstander van groei.

Volgens hen moeten eerst de huidige regels wettelijk worden vastgelegd, zodat eindelijk echt gehandhaafd kan worden. Vervolgens kan verdere groei alleen mogelijk zijn als de luchtvaart een groot aantal stappen neemt – zoals een nieuwe indeling van het Neder­landse luchtruim.

Niet buitenspel
Regiobewoners staan zonder Omgevingsraad zeker niet buitenspel. Voor omwonenden, individueel of actiegroep, zijn er altijd mogelijk­heden hun stem te laten horen: in maart bij de Statenverkiezingen, later dit jaar bij de inspraak over de groeiplannen, uiteindelijk bij de rechter. Het verzet tegen Lelystad Airport heeft aangetoond dat die wegen succes kunnen hebben.

Alders, voorzitter af, legt nog wel zijn visie bij minister Cora van Nieuwenhuizen neer, inclusief het persoonlijke tienpuntenadvies dat door de hele Omgevingsraad is afgeschoten.

Alders ontmantelde woensdagavond zelfs de onder zijn leiding voor elkaar gebokste 50/50-afspraak, waarbij de helft van de milieuruimte gebruikt kan worden voor groei. Daarmee ontmantelde hij meteen ook zijn nalatenschap.

De minister doet er goed aan dat stuk naast zich neer te leggen en vanaf nu direct en ongefilterd naar alle betrokkenen te luisteren.

REACTIES

Hans Alders
Ex-voorzitter Omgevingsraad
“We hebben vastgesteld dat de verschillen tussen de partijen zodanig zijn dat er geen advies valt uit te brengen. Ik heb als voorzitter nog een zeer gebalanceerd finaal advies proberen uit te brengen, maar alle partijen hebben daarop nee geantwoord. Ik heb dus de adviesaanvraag terug­gegeven aan de minister. Nu is de politiek aan zet.”

“Ik denk niet dat het polderen nu voorbij is. Er zal altijd een vorm van overleg zijn. Ik speel daar geen rol meer in. De keuze is aan de minister. Deze raad heeft zijn ding gedaan. De agenda is nu leeg.”

Dick Benschop
Topman Schiphol
“Ik ben best positief. Het is jammer dat er geen advies ligt, maar we hebben de afgelopen zes maanden vooruitgang geboekt. Het begrip tussen alle deelnemers is groter dan het voordien was. Dat geeft de juiste richting aan en contouren van een groeibesluit waar iedereen in wordt gehoord. Dat gaat helpen nu de bal bij Den Haag ligt.”

Matt Poelmans
Bewonersvertegenwoordiger
“De bewonersgroepen hebben een advies niet onmogelijk gemaakt. Er was vorige maand geen akkoord of aanleiding voor een akkoord. Wij willen pas op de plaats tot 2023. De luchtvaartsector moet eerst maar eens alle afspraken die ze nu al schenden, goedmaken.”

“We gaan nu als één blok met de gemeenten en provincies ons standpunt in den Haag bena­drukken. Maar we moeten wel door met een overleg in de regio, volgens het model van deze Omgevingsraad.”

Adnan Tekin
Gedeputeerde Schiphol, provincie Noord-Holland
“Er moet nu eerst wettelijke afspraken komen over de huidige grens, tot 500.000 vluchten, zodat er ook gecontroleerd en ingegrepen kan worden. Daarna moeten we heel kritisch kijken naar groei. We gaan met bestuurders uit 40 gemeenten en vier provincies nu dat standpunt in Den Haag bepleiten. Dat zullen we niet samen met bewonersgroepen doen, iedereen heeft nu zijn eigen rol.”

René de Groot
Operationeel topman KLM
“Dit is een gemiste kans, maar het is niet de laatste kans om een compromis te sluiten. Groei is mogelijk binnen de afspraken die al zijn gemaakt, met alle begrip voor de lasten van omwonenden, maar ook voor de positie van KLM en Schiphol. We moeten wel door naar minimale, gematigde groei. Die is ook nodig om te kunnen blijven investeren in duurzame vliegtuigen.”

Sijas Akkerman
Voorzitter Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland
“Het is logisch om pas op de plaats te maken en eerst de huidige situatie met maximaal 500.000 vluchten wettelijk vast te leggen. Daarna kunnen we ambitieuze klimaat­afspraken maken. Dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat Schiphol vanuit het klimaat bekeken zelfs moet krimpen.”

Food for thought: Move Schiphol runways to island/peninsula in the North Sea !

By Points of view

De Telegraaf – Opinie wethouder Guus Elkhuizen van Nieuwkoop

De Kwestie: ’Banen Schiphol op zee’
Door wethouder Guus Elkhuizen van Nieuwkoop

Guus van Elkhuizen stelt voor alleen de start- en landingsbanen te verplaatsen en de bestaande infrastructuur op de luchthaven verder te behouden.Ⓒ ANP

Spanning rond de toekomst van Schiphol. 

(scroll down for informal translation in English)

Guus Elkhuizen van de gemeente Nieuwkoop onder de rook van Schiphol heeft een dringende aanbeveling: maak de start- en landingsbanen in zee, dát is volgens hem de oplossing.

„De luchthaven Schiphol is een van de belangrijke pijlers in onze economie, waar ruim 300.000 directe en indirecte banen van afhangen. De luchtvaart groeit de komende jaren explosief, vooral in Azië. Over twintig jaar reizen er zeven miljard mensen per jaar door de lucht. Deze intensivering van luchtverkeer vraagt om uitbreiding van Schiphol. De Omgevingsraad (ORS) en andere belanghebbenden buigen zich al jaren onder leiding van oud-minister Alders over dit dilemma. Het leidt ook tot discussie en verzet in de samenleving.

Geluidsoverlast

De grenzen aan deze gewenste groei op de huidige locatie zijn inmiddels in zicht gekomen. Na jarenlange klachten over geluidsoverlast in de gemeente, de vrees voor verdere toename en strenge Europese stikstofnormen, besloten we in Nieuwkoop het over een andere boeg te gooien.

En we komen met een simpel alternatief. In plaats van ons te verliezen in oeverloze discussies over Schiphol en de uitbreiding naar Lelystad kunnen we de start- en landingsbanen van de nationale luchthaven beter verplaatsen naar een eiland in de Noordzee. Er zijn in de afgelopen twintig jaar al een aantal onderzoeken gedaan naar de verplaatsing van Schiphol in zee, maar ons plan ’Geef stilte een stem’ dat we samen met andere bestuurders en bewoners gemaakt hebben, gaat uit van ’behoud het goede’.

We willen niet de hele luchthaven verplaatsen, maar de bestaande infrastructuur blijven gebruiken. Dus gebouwen, afhandeling van passagiers en toeleveringsbedrijven kunnen voor een deel blijven op de bestaande locaties. De reiziger wordt met een ultra-snelle verbinding, zoals een magneetzweefbaan, naar de start- en landingsbaan gebracht. Eerder gaf president-directeur Dick Benschop van Schiphol in deze krant al aan ook deze optie te willen onderzoeken.

De overheid, die tevens de eigenaar is van Schiphol, heeft beloofd om weer naar een luchthaven in zee te kijken. Ik wil de minister oproepen ook te kijken naar onze, simpele, variant van verplaatsing van de slechts de landingsbanen in de zee in plaats van de hele luchthaven. Dat is stukken goedkoper en sneller te realiseren.

Technisch is het mogelijk en financieel zal het ongekende rendementen voor de samenleving opleveren, zoals minder overlast van vliegverkeer en meer ruimte voor woningbouw. Maritieme dienstverleners als Boskalis hebben eerder luchthavens in zee aangelegd, bijvoorbeeld in Hongkong en Singapore. De kennis en kunde hebben we als samenleving in huis.

Hoe kunnen we dit plan betalen als land? Geld is niet het probleem, deels kan dit betaald worden uit geld voor het klimaatakkoord en de miljarden die verdiend worden met de herinrichting van vrijkomende gronden rondom Schiphol. Deze kan dan gebruikt worden voor huizenbouw, nieuwe natuur, windmolens en zonne-energieparken.

Werkgelegenheid

Ook op andere manieren profiteert Nederland van dit plan. Het eiland in zee kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld CO2-opslag en zonne-energie. Het bedrijfsleven en de kennisindustrie, export, universiteiten, werkgelegenheid kunnen ervan profiteren.

Stop de huidige groeidiscussie met verder oeverloos gedebatteer, maar kom met een toekomstvisie.

Heb lef en luister naar de samenleving.

Stop met korte termijn belangen vanuit de politiek en de overheid.

Kijk serieus naar ons plan, het is niet alleen goedkoper maar het biedt ook een structurele oplossing voor de toekomst.”

 

– – informal translation in English:

De Telegraaf 25 January 2019

Opinion of alderman Guus Elkhuizen from Nieuwkoop 

The Issue: “Runways of Schiphol on a peninsula or island in the North Sea”

by alderman of Nieuwkoop mr. Guus Elkhuizen

Guus van Elkhuizen proposes to move only the runways and to keep the existing infrastructure at AAS – Amsterdam Airport Schiphol. ©ANP

Tension around the future of Schiphol !

Guus Elkhuizen of the municipality of Nieuwkoop located close to Schiphol has an urgent recommendation: make the runways in the sea, which according to him is the solution.

“Schiphol Airport is one of the most important pillars in our economy, which depends on more than 300,000 direct and indirect jobs. Aviation will grow explosively in the coming years, especially in Asia. In seven years, seven billion people will travel through the air every year. This intensification of air traffic requires expansion of Schiphol. The Environment Council (ORS) and other stakeholders have been working on this dilemma for many years under the chairmanship of former Minister Hans Alders. It also leads to discussion and resistance in society.

Noise hindrance

The limits to this desired growth at the current location have now come into view. After years of complaints about noise pollution in the municipality, the fear of further growth and strict European nitrogen standards, we decided to take a different approach in the city of Nieuwkoop.

And we come up with a simple alternative. Instead of losing ourselves in endless discussions about Schiphol and the expansion to Lelystad, we can better move the runways of the national airport to an island or peninsula in the North Sea. In the past twenty years, a number of studies have already been carried out into the transfer of Schiphol into the sea, but our plan ‘Give silence a voice’ that we have made together with other drivers and residents is based on ‘preserving the good’.

We do not want to move the entire airport, but continue to use the existing infrastructure. So buildings, handling of passengers and supply companies can remain partly at the existing locations. The passenger is taken to the runway with an ultra-fast connection, such as a magnetic whirling track. Earlier, Dick Benschop, the executive director of Schiphol, already indicated in this newspaper that he also wanted to investigate this option.

The government, which is also the major share holder of Schiphol, has promised to look again at an airport in the sea. I would also like to call on the minister to look at our, simple, variant of the displacement of only the runways in the sea instead of the entire airport. That is much cheaper and faster to realize.

Technically it is possible and financially it will yield unprecedented returns for society, such as less disruption of air traffic and more room for housing. Maritime service providers such as Boskalis have previously built airports in the sea, for example in Hong Kong and Singapore. We have the knowledge and expertise as a society.

How can we pay this plan ? Money is not the problem, partly it can be paid out of money for the climate agreement and the billions that are earned with the redevelopment of the available land around Schiphol. This can then be used for houses, new nature, windmills and solar parks.

Employment opportunities

The Netherlands also benefits from this plan in other ways. The island or peninsula in the sea can be used for example for CO2 storage and solar energy. The business community and the knowledge industry, export, universities, employment can benefit from it.

Stop the current discussion of growth with further interminable debates, but come up with a vision for the future.

Have courage and listen to society.

Stop short-term interests from politics and government.

Take a serious look at our plan, it is not only cheaper but it also offers a structural solution for the future. ”

 

BARIN’s birthday present for 100 years KLM

By Points of view

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

Celebrating this year the 100th Anniversary

as the longest existing  airline company in the world,

still operating under the same name.

 

         

Birthday present for KLM

The original exclusive Laimböck leather gloves worn by the captains and fellow cockpit crew members

of two legendary KLM flights which operated in October 1934 to Melbourne and 1953 to Christchurch ;

offered as birthday present by BARIN to the KLM on the occasion of the start of the celebration year of the

100 years Anniversary of  KLM – Koninklijke Luchtvaart Maatschappij,

during the BARIN New Year’s Gathering on January 16, 2019 at the Schiphol Hilton.

click on: Melbourne1934

click on: Christchurch1953

 

    right to left: KLM Group Executive Board  Rene de Groot– COO, Erik Swelheim– CFO, Pieter Elbers– President & CEO and Frank Allard– Chairman BARIN

(© Tycho’s Eye Photo)

 

BARIN 2019 New Year Gathering

By Points of view

BARIN Chairman New Year Address

&

Special Guest Keynotespeaker 

Dick Benschop – Royal Schiphol Group

 

BARIN Chairman New Year Address

by Frank Allard

 

with a tribute to the 100th Anniversary of

KLM 

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

Let’s not forget:

CIVIL AVIATION IS A GLOBAL BUSINESS

The very valuable asset The Netherlands has is direct

C O N N E C T I O N S

with

more than 320 major cities worldwide

C O N N E C T I V I T Y  ! ! !

P R E C I O U S  ! ! !

 

Where are we ? Any major developements since we raised glasses this day last year ???

The seven themes of “Smart and Sustainable” are:

Optimising flight routes and procedures

The efficient use of fuel results in fewer CO2 emissions. More direct flight routes and improved takeoff and landing procedures will result in less fuel consumption. Current routes in Dutch and European airspace are overloaded and not always efficient, and lead to added and unnecessary CO2 emissions.

Encouraging cleaner aircraft by levying airport fees

Schiphol intends to differentiate airport charges (between 2019 and 2022) partly on the basis of climate impact. Airlines will pay less to use quieter and generally cleaner aircraft, while the costs for noisier, more polluting aircraft will increase.

Introducing sustainable fuel

As a result of the long development time and life span of new aircraft, kerosene-based fuel will remain the fuel of choice for the time being. For this reason, sustainable fuel is one of the most effective ways of reducing CO2 emissions on the relatively short term. These are sustainable biojet fuels made from raw materials that do not compromise human or animal food supplies or which cause environmental damage such as deforestation.

Radical fleet renewal

We have taken major steps to reduce our climate impact by introducing radically new aircraft concepts and fully electrically powered aircraft. The Dutch aviation industry and knowledge institutions are playing an important role in developing new aerodynamic models, stronger and lighter materials, and electric-hybrid propulsion that will be necessary after 2030 to further reduce emissions from aviation. Over the next decade, airlines will continue to renew their fleets, thereby further reducing their emissions.

Deploying international train service and other sustainable means of transport over short distances

The Netherlands benefits from a customer-centric, fast, and sustainable transport system. On some routes, trains are a good alternative to air travel up to a distance of 700 kilometres. The success of the Eurostar and Thalys proves that this is possible and that it is better for the environment. To make train travel even more attractive, we will need faster trains, better connections to Schiphol, and it must be easier to buy integrated AirRail tickets. To further develop Schiphol as a multimodal hub, the extension of the North-South Metro line above ground is another interesting option. This will create space for international trains in the Schiphol Tunnel. And there are sustainable alternatives other than the train that can be further developed for routes with smaller passenger volumes.

Emission-free airports

In 2030, we will ensure that all Royal Schiphol Group airport terminals, offices, and ground operations will be climate neutral. Schiphol already runs entirely on electricity generated by Dutch wind and is making efforts to increase energy efficiency (for instance, by using LED lighting), phase out gas (for instance, by using heat and cold storage), and limit commuting. Airport users (including airlines and handling agents) also play an important role in making the airport climate-neutral by making greater use of electrical equipment and other technology.

A fast and efficient journey to and from the airport

The journey to and from the airport takes time. It can be unnecessarily complicated, cause traffic jams, and contribute to carbon emissions. At present, travellers opt for cars and public transport. Other solutions – electric rental cars and faster public transport to and from airports – are also needed. Furthermore, passengers must be able to make use of reliable and efficient transfers and have more options for getting cargo and baggage from door to door. Also in air cargo transport, all parties work closely with the help of digitisation, chain agreements, and good information exchange to optimise their activities. This will improve lead times and loading rates, and reduce carbon emissions.

The twenty companies and institutions behind the “Smart and Sustainable” plan of action are:

CONNECTED partners:

Huidige politieke situatie:

-De overheid overweegt bovenop een Schipholheffing voor lawaaiige en vervuilende vliegtuigen óók een overheidsbelasting op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen

-In het regeerakkoord staat duidelijk aangegeven dat als de sector invulling geeft aan de Schipholheffing dat een overheidsbelasting niet nodig zou zijn.

Regeerakkoord letterlijk:

Blz 65  /  M127. Milieumaatregelen vliegverkeer

“Ingezet wordt op Europese afspraken over belastingen op luchtvaart in het kader van de voor 2019 geplande onderhandelingen over de klimaatdoelen van ‘Parijs’. Ook wordt bezien of een heffing oplawaaiige en vervuilende vliegtuigen mogelijk is. 

Indien beide routes onvoldoende opleveren zal er per 2021 een vliegbelasting worden ingevoerd Invoering van een vlieg(ticket)belasting is een belasting op vliegtickets per vertrekkende vliegtuigpassagier van twee jaar of ouder. Luchtvracht en transferpassagiers zijn uitgezonderd.” 

-Naast de vele miljoenen die de luchtvaart al betaalt voor een Europees Emissiehandelssysteem (EU ETS) en binnenkort aan het wereldwijde emissiehandelssysteem van de VN, zou dit een verdere stapeling van systemen en kosten zijn voor de airlines en de passagiers.

 • • 2021 Vliegtaks
 • • 2021 Stijging tarieven Schiphol, vanaf nu tot 2021 stijging tarieven tussen de 20-30%
 • • 2021 Invoering mondiaal VN systeem voor emmissiehandel luchtvaart miljoenen euro’s

minister Cora van Nieuwenhuizen AO Tweede Kamer feb 2018 letterlijke quotes:

o “En we hebben ook in het regeerakoord opgeschreven dat we bij het uitblijven van voldoende resultaat dat we dan een nationale vliegbelasting voorzien in 2021.”

o “Als het gaat om de sector erbij te betrekken, helemaal eens. We gaan ons er voor inzetten dat het niet nodig zal zijn, in die volgorde ook, maar mocht het allemaal niet lukken, dan is het in eerste instantie aan de collega van Financien om dat proces goed te managen maar u kunt ervan overtuigd zijn dat ik me ervoor inzet dat de sector erbij betrokken wordt.” 

De luchtvaart betaalt in Nederland reeds:

 • • De luchtvaart in Nederland betaalt 264 mln aan security (SEO benchmark)
 • • De luchtvaart in Nederland betaalt 457 mln aan havengelden (SEO Benchmark 2018)
 • • De luchtvaart betaalt 59 mln aan luchtverkeersleiding (Bron SEO Benchmark 2018)
 • • De luchtvaart in Nederland betaalde de afgelopen Jaren 750 mln aan geluidsisolatie
 • • De luchtvaart in Nederland en Schiphol betaalt 150 mln aan dividendbelasting (bron Schiphol jaarverslag)

De luchtvaart is voor verduurzaming van de luchtvaart, maar tegen belastingen waarvan de opbrengst niet naar het milieu gaat. De luchtvaartsector heeft onlangs een actieplan voor verduurzaming van de luchtvaart aangeboden aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Daarin staan concrete stappen waarmee de CO2-uitstoot van de luchtvaart vanuit Nederland in 2030 met 35%  kan worden verminderen. Onderzoeksbureau CE Delft beoordeelt het plan als ambitieus en concreet en concludeert dat de geformuleerde doelen haalbaar zijn. Om echt te verduurzamen en een verschil te maken, is het belangrijk om samen met overheid en bedrijfsleven de juiste stappen te zetten, bijvoorbeeld door te investeren in duurzame biobrandstof, waarmee een CO2-reductie tot 80% in de keten kan worden gerealiseerd en het stimuleren van reizen per trein op kortere afstanden. 

Onderzoeken Vliegtaks:

Click op: CE Delft in opdracht MinFin 2018: “De effecten van de vliegbelasting op de CO2-emissies, geluid en fijnstof zijn dan ook klein.”

Vliegbelasting helpt het milieu niet en kost Nederlandse banen

Nederlandse banen staan op het spel, terwijl het milieu er niet mee is geholpen als de vliegbelasting wordt ingevoerd zoals vastgelegd in het Regeerakkoord. Dat staat in een rapport dat door SEO Economisch onderzoek is gedaan naar de vliegbelasting die volgens de regering in 2021 moet ingaan. SEO heeft berekend dat door de vliegbelasting tot 10% passagiers weglopen.

Milieu niet geholpen door vlieg belasting.

SEO trekt de conclusie :”Een vliegbelasting gericht op het belasten van passagiers of vliegtuigen (MTOW) in plaats van het belasten van uitstoot is geen effectief middel om de Parijse klimaatdoelen te halen.”

Passagiers wijken uit naar buitenlandse luchthavens en stoten onderweg daar naar toe CO2 uit en er is geen prikkel om schonere toestellen in te zetten aldus SEO. Constateringen SEO zijn in lijn met eerder onderzoek in opdracht van ministerie van Financien door CEDelft 2018 dat er geen milieu effect is door invoering van vliegbelasting of belasting per vliegtuig. Ook verwijst SEO naar een onderzoek aan van de Nederlandse overheid Centraal Planbureau en planbureau voor de leefomgeving uit 2016waarin staat “dat een vliegticketheffing niet per definitie leidt tot per saldo minder CO2-emissies.”

Ook zonder vliegbelasting wordt ticket al duurder:

Ook zonder de vliegbelasting worden vliegtickets al veel duurder. Ten eerste worden de tarieven op Schiphol de komende jaren veel hoger, waardoor tickets 25% duurder zullen zijn in 2025, aldus SEO. Daarbovenop komen nog eens de kosten die betaald moeten worden voor twee emissiehandelssystemen, één in Europa en één wereldwijd. Kosten kunnen oplopen tot € 90-120 miljoen in 2030, hetgeen kostenverhogingen voor passagiers met zich mee kunnen brengen.

Banen in Nederland verdwijnen door vliegtaks. Door het verdwijnen van passagiers verliezen duizenden mensen hun baan. Volgens het rapport betekent het verlies van 1000 passagiers dat 2 mensen hun baan verliezen. In totaal kan dat oplopen tot wel 5000 arbeidsplaatsen.

Ook de overheid houdt onder de streep nauwelijks iets over van de vliegtaks

De overheid ontvangt door effecten van een vliegbelasting of belasting per vliegtuig minder inkomstenbelasting en is meer geld kwijt aan werkloosheidsuitkeringen “De totale negatieve effecten voor de overheid kunnen op korte termijn oplopen tot € 150 miljoen tot € 200 miljoen.”, aldus SEO.

Luchtvaartbedrijven krijgen te maken met flinke omzetdaling

Voor de luchtvaartbedrijven betekent een vliegtuigbelasting afhankelijk van de vorm een omzetdaling tot €438 miljoen.

Bestemmingen verdwijnen

Doordat het aantal passagiers zal dalen, verdwijnen bestemmingen vanaf Schiphol. Nederlandse toeristen en zakenmensen kunnen straks naar minder bestemmingen vliegen, waardoor Nederland ook minder aantrekkelijk is voor buitenlandse bedrijven en instellingen. Ook dat kost banen.

Er zijn andere manieren om luchtvaart echt te verduurzamen 

Recent gepresenteerd actieplan ‘Slim en Duurzaam’ biedt wel duidelijke actie’s hoe we de luchtvaart samen kunnen verduurzamen en de CO2 emissies kunnen laten dalen door duurzame brandstof, minder omvliegen, investeren in nieuwe vloot en nieuwe vliegtuig ontwikkeling etc.

Rapport 2016 CPB en Planbureau ‘Kansrijk mobiliteitsbeleid’ . Zie bijlage

“Het rapport van het CPB en Planbureau voor de Leefomgeving ‘Kansrijk mobiliteitsbeleid’ uit 2016 geeft aan dat een vliegticketheffing geen effectieve manier is om deze hinder te beprijzen. Het aantal reizigers vanaf Schiphol zal met 10 tot 20 procent afnemen. Eerdere ervaringen laten zien dat de meeste reizigers dan niet vanaf Nederlandse luchthavens vliegen, maar uitwijken naar buitenlandse. Hetwelvaartseffect is waarschijnlijk negatief”.

Maurice de Hond zie op site peil.nl 

57% van mensen die gereageerd hebben op overheidsconsultatie waren tegen invoering vliegtaks

Er zijn meer tegenstanders (45%) dan voorstanders (40%) van een nationale vliegtaks die niet wordt gebruikt voor de verduurzaming van de luchtvaart.

· Slechts13% geeft aan dat invoering van de vliegtaks invloed zal hebben op de keuze van het vervoermiddel.

· Bijna tweederde (64%) van de kiezers vindt niet dat de opbrengst van de vliegtaks voor andere zaken dan de verduurzaming van de luchtvaart zou mogen worden gebruikt. OnderD66-stemmers is dit percentage zelfs 66%.

Ruime meerderheid (55%) denkt dat duurzame brandstof het meest zal bijdragen aan de verduurzaming van de luchtvaart. Ook wordt vlootvernieuwing en een Europees luchtruim genoemd.

Let’s CONNECT

 

and jointly take up the GLOVE, i.e. the challenge !

WHO DID ? ?

K.L.M.

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

Celebrating this year the 100th Anniversary as the longest active airline company in the world,

still operating under the same name.

         

BARIN’s birthday resent for KLM

The original exclusive Laimböck leather gloves worn by the captains and fellow cockpit crew members

of two legendary KLM flights which operated in October 1934 to Melbourne and 1953 to Christchurch ;

offered as birthday present by BARIN to the KLM on the occasion of the start of the celebration year of the

100 years Anniversary of  KLM – Koninklijke Luchtvaart Maatschappij,

during the BARIN New Year’s Gathering on January 16, 2019 at the Schiphol Hilton.

click on: Melbourne1934

click on: Christchurch1953

 

    right to left: KLM Group Executive Board  Rene de Groot– COO, Erik Swelheim– CFO, Pieter Elbers– President & CEO and Frank Allard– Chairman BARIN

(© Tycho’s Eye Photo)

 

Keynote Speech 

Dick Benschop – President & CEO Royal Schiphol Group

 1. Intro

Ladies and Gentlemen – a Happy New Year to all of you and to your continued good health. On behalf of the entire Schiphol team, I wish you all the best for 2019.

It will be a very important year for us all. Some big decisions will need to be made. Decisions that will define the future of Schiphol and of the Dutch aviation sector.

Speaking of Dutch Aviation: KLM Royal Dutch Airlines was founded 100 years ago, as well as Fokker and the NLR – the Netherlands Aerospace Center. Congratulations to you all. And welcome to the ‘100 year’ club.

2. A look back at 2018

Everyone worked hard in 2018 – and it’s your and our people who enabled the ‘Schiphol Experience’ and Operations to continue every day. Together we helped to shape the Schiphol of tomorrow. Overall, 2018 was a solid year – even though many of us had to deal with a number of power cuts and data disruptions.

We took important steps in the area of safety. The Integral Safety Management System (ISMS), in collaboration with sector parties, has well-and-truly begun. Everyone can see what measures we took to further reduce risk by consulting the Schiphol Safety Improvement Roadmap.

And it’s great to see that the number of runway incursions were decreased by a third: from 46 in 2017, down to 30 in 2018. However, there was a serious incident. So it’s important that we keep learning as a sector and not slip into complacency.

That last point is important, because 71 million people chose to travel through Schiphol in 2018 – which represented a growth of 3.7%. And we expect to welcome even more travellers again this year.

Schiphol’s NPS score for 2018 is 32. A decreased when compared to 2017 which was 34.

We arrived at 499,446 flight movements, almost the same as last year. This is also our expectation for 2019.

Punctuality Inbound has improved by 3 %. (2017 – 79% / 2018 – 82%)

Punctuality Outbound has improved by 2 %. (2017 – 69% / 2018 – 71%)

Freight volumes decreased by 3 % to 1.7 million tonnes. There is a clear decrease in the number of full freighter movements, however along with fuller and larger aircraft this led to growth of cargo in the belly of passenger flights. Nevertheless air Cargo’s position needs our attention. The full freighters are being squeezed out when there is a shortage of slots.

The total number of Schiphol’s direct destinations remained the same, at 326. You have added a number of new destinations such as Orlando International, Fortaleza, Alghero, Beirut, Eilat, Mombassa and Växjö. At the same time, we also bid farewell to a number of destinations.

We have an absolute record year behind us … also a record number of complaints!

It is crucial that we are going to talk about our future in terms of quality, and not of quantity. Schiphol and the Schiphol system fulfil a public mission to serve Dutch society. We want to be Europe’s best hub airport and have a sustainable future. We express quality in three forms:

quality of the network, quality of serviceand quality of living environment.

 1. Quality of the network

Schiphol’s success and the success of our aviation sector does not depend entirely on the number of flight movements. It’s also about connectivity, and our connections with the rest of the world. And you make that possible.

Together we’re connecting the Netherlands with 326 destinations worldwide. Our network is of great economic importance – it’s the goose that lays the golden eggs!

But what happens if we can no longer invest in the quality of the network? What positions would be taken by the airlines? Those things are what is at stake in the coming period, particularly when making decisions about post-2020 development.The sector is committed to a moderate and controlled development. The market requires more, but we see that moderation is necessary to restore the balance and reduce noise pollution.

 • Moderate post-2020 growth will allow us to maintain and sustain that network. Moderate growth will help us maintain balance within our environment, and restore it where necessary. All of that will be done with the perspective of increasing sustainability activities within the aviation sector.

I hope that Hans Alders will be able to present a broadly-supported advice about Schiphol’s development in connection with Lelystad Airport this month. We have come far, although we some issues coming up in recent days. But let’s wait and see what we can achieve together.

 • Lelystad Airport – explanation for airlines.
 • European rules about sending leisure flights from Amsterdam to Lelystad.
 • The need for Lelystad Airport to open so that Schiphol can develop.
 • I urgently request you all to be careful when media is asking for you opinion on Lelystad Airport. Any negative expressions about Lelystad equates to negative expression about developments at Schiphol.
 • ORS / Luchtvaartnota – Finding the balance
 • Compliment to airlines and representatives for acknowledging our role in the public debate and in the area.

I am impressed by the efforts brought to the table by the parties and representatives’ in their efforts to find a way forward – that fuses the minimum amount necessary (see the network, and airlines position) with the maximum of what’s achievable.

You, as airlines assembled in BARIN, have played a very constructive role. I am very grateful to all the representatives for these efforts.

4. Quality of service

Schiphol is known worldwide as a quality airport. We’re going to bring back that focus on quality. The current service level – at our capacity limit – is not our ‘new normal’. In the coming years, we will invest around 2 billion euros in facilities and in smarter, more innovative processes.

You might notice something of a metamorphosis in Terminal 1. It’s business as usual during the day, but a mezzanine will take shape as it becomes a construction zone at night. The first contours of the A-Pier will become visible, and we are hard at work on the design of the new terminal. Decisions about station and land-based accessibility investments will be made this year.

Innovations like the digital information provisions, Seamless Flow and the new CT scan for security filters help with traveller flows and are highly valued by travellers.

 • We are using feedback from the Airlines customer satisfaction survey to improve the customer journey at Schiphol.

This all happens in collaboration with all other partners in the Schiphol system: you, the airlines, handling agents and government organisations. Schiphol’s excellent public-private partnership is a huge strength. For example, the KMAR(Royal Dutch Marechaussee) are working hard to tackle bottlenecks at border controls.

The motto for all these investments in a running operation:

Schiphol is always ready but never complete.

 1. Quality of the living environment

The aviation sector needs to have a new relationship with the environment. The conversation with directors and residents is under way; yet it is clear that we have a lot more to do to regain confidence and restore the balance. For many it is: ‘we’ll have to see it to believe it’.

We have to explain what is happening here and the consequences that may have for our neighbours. And at the same time, we have to listen to what our neighbours say and experience. We have to conduct a dialogue to get closer together and to make Schiphol predictable again. We will take measures in the interests of residents; we’ll not just do what is allowed, but ask ourselves what is sensible.

I want to thereby break down walls and build bridges. Bridges between experience and the calculation of noise; between measurement and calculation. We will actively limit nuisance and invest in liveability by cooperating with our neighbouring municipalities.

There is also a positive note sounding at the same time. Many people in the area are gainfully employed. Not only at Schiphol itself, but also at the companies that establish themselves at and around the airport.People from all backgrounds and educational levels have found jobs at Schiphol. That also contributes to the quality of the living environment, which is important for current and future generations.

 1. Sustainability and innovation
  We have marked our spot in the horizon: Schiphol wants to be the most sustainable hub airport in the world. The industry and ourselves are committed to cleaner and quieter aircraft, new and sustainable fuels and better flight routes and procedures. The new tariffs at Schiphol penalise dirt and noise, and reward clean and quiet.

We will work out the plan for each new horizon. We recognise the airlines’ investments in new aircraft (the Neo’s, Max’s, Dreamliners and A350’s), which have considerable improvements in environmental performance.

 • Cathay Pacific introduced the Airbus A350-1000 at Schiphol. China Airlines and Singapore Airlines already were operating the Airbus A350-900.
 • Air Baltic operates the Bombardier CS300 – a very efficient aircraft
 • EasyJet is looking into electric flying (long-term) and is introducing Neo’s (short-term)
 • TUI sustainable door-to-door travel concept: greener and fairer and its use of 787 Dreamliner and the new 737MAX
 • Many airlines are already factoring the desire for cleaner and quieter aircraft into their fleet renewal plans.
 • KLM is electrifying its ground equipment and is leading the way in using sustainable bio-kerosene. Also the Boeing 747-400 will be replaced by 787 Dreamliners and KLM will get its first B787-10 this year.
 • New airport charges at Schiphol encouraging cleaner, quieter aircraft.
 • Airlines are being charged lower if they use cleaner, quieter aircrafts
 • New airport charges effective for the period running from 1 April 2019 until 31 March 2022. The charges for the airlines will be rising by an average of 7.9 % over the next three years

A push is needed in the field of alternative fuels, starting with bio and followed by synthetic. A pilot plant for the production of synthetic fuel will be installed at Rotterdam The Hague Airport. There is a wonderful opportunity for the Dutch aviation knowledge sector and industry. The question is: how quickly can new aircraft types based on hybrid, electric and hydrogen be developed?

Many climate solutions go along with improvements to the living environment. New aircraft engines are more economical and quieter. New fuels drastically reduce particulate matter emissions. The same applies to electric vehicles; you may have seen last week’s announcement for the electrification of airside handling. The smartest office building in Europe is in our vicinity: Microsoft.

Schiphol is more than just an airport. It is a multimodal hub, where all forms of transport come together.

We also have to go into battle with the international train connections, both in terms of investment and service. We also have to make room for this at Schiphol.

 1. Collaborations

  Royal Schiphol Group is more than only Amsterdam Airport Schiphol. We form a whole with the airports at Eindhoven, Rotterdam and Lelystad.

The Dutch Aviation industry must also develop as an entire system, including Groningen-Eelde and Maastricht. That type of cooperation is essential in maintaining our position in Europe.

We do not only exchange knowledge, but also across the border through our international participations. What we learn there, we apply here, and vice versa.

You can just hear it: the Schiphol team is full of ambition, and eager to take big steps in 2019. We are passionate about aviation. Just as passionate as you.

Thank you very much !

 

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close