Monthly Archives

April 2008

BARIN in Hoger Beroep tegen de vlieg-vertrek-belasting

By Points of view

BARIN Persbericht 17 april 2008.

BARIN in Hoger Beroep tegen de vlieg-vertrek-belasting

De BARIN heeft een kort geding procedure gevoerd tegen de Staat om de vliegbelasting, die voor vluchten vanaf 1 juli verschuldigd is, buiten werking te doen stellen. De vliegbelasting is in strijd met artikel 15, laatste zin, Verdrag van Chicago.

Die verbiedt dat de Staat een heffing oplegt op het vertrek van een passagier aan boord van een vliegtuig uit een land dat partij is bij het Verdrag (zoals Nederland) De Nederlandse grondwet bepaalt uitdrukkelijk dat de wet niet in strijd mag zijn met zo’n direct werkende verdragsbepaling.

Op 19 maart 2008 heeft de President van de rechtbank Den Haag inzake de vordering van de BARIN beslist dat het niet ‘onmiskenbaar’ is dat de vliegbelasting in strijd is met artikel 15 Verdrag van Chicago, omdat deze bepaling volgens de President te onduidelijk is.

De BARIN heeft bij dagvaarding van 15 april 2008 hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Den Haag.

De BARIN heeft gevraagd om een spoedbehandeling in hoger beroep, opdat een beslissing van het Haagse hof kan worden verkregen voor of kort na 1 juli 2008.

Inmiddels van het Haagse Gerechtshof vernomen dat het spoed appèl op 3 Juli zal plaatsvinden.

De BARIN is tevens van mening dat deze belasting, zoals gesteld door de regering op basis is van z.g. “milieugrondslag”", op geen enkele wijze ten goede komt aan het milieu.

De Board of Airline Representatives in the Netherlands (BARIN) vertegenwoordigt vrijwel alle nationale en internationale luchtvaartmaatschappijen die vanuit Nederland vertrekken. De 82 leden van de BARIN gebruiken voornamelijk Schiphol, maar ook regionale luchthavens voor vluchten die vanuit Nederland vertrekken.

Bezoek voor de volledige BARIN ledenlijst de BARIN website www.barin.nl , knop BARIN members
BARIN Media Relations: email office@barin.nl , tel./sms: 023-5267207, fax.: 023 5265811,
woordvoering: BARIN Secretaris Generaal – Frank Allard
Websites BARIN : www.barin.nl www.ikverticket.nl . BARs in Europe www.barinfo.org

Aanvullende informatie:

1. DE ADVOCATEN VAN DE BARIN ZIJN PROF. MR. H.J. DE RU EN PROF. MR. R.P.J.L. TJITTES VAN HET ADVOCATENKANTOOR ALLEN & OVERY LLP IN AMSTERDAM.
2. DE VLIEGBELASTING
2.1 De vliegbelasting is een belasting voor het vertrek van een passagier met een vliegtuig vanaf een luchthaven in Nederland. Het tarief bedraagt 11,25 euro per passagier als de bestemming ligt binnen de Europese Unie (met uitzondering van de zogenaamde ultra perifere gebieden, zoals de Canarische eilanden en Madeira), dan wel maximaal 2500 kilometer van de luchthaven van vertrek, en 45 euro in andere gevallen
2.2 De luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht om de luchthaven alle relevante passagiersinformatie te geven (aantallen en bestemming) en om de belasting te innen en af te dragen aan de luchthaven, die de belastingplichtige is. De vliegbelasting is van toepassing op alle vluchten vanaf 1 juli 2008.
2.3 De vliegbelasting moet jaarlijks 350 miljoen euro opbrengen. Zij gaat naar de algemene middelen en niet naar milieudoeleinden.
3. BARIN: DE VLIEGBELASTING IS IN STRIJD MET HET VERDRAG VAN CHICAGO
3.1 De Grondwet bepaalt dat een wet, zoals de vliegbelasting, buiten toepassing blijft als zij in strijd is met een direct werkende verdragsbepaling.
3.2 Nederland is gebonden aan het Verdrag van Chicago van 7 december 1944, waarin is bepaald dat een Staat geen heffingen mag opleggen voor het enkele recht van vertrek uit zijn grondgebied vaneen vliegtuig of van een daarmee vervoerde persoon. Bij het Verdrag zijn ongeveer 190 landen aangesloten.
3.3 Dat een vliegbelasting in strijd is met het Verdrag van Chicago is eerder vastgesteld door de hoogste administratieve rechter in België (de Belgische Raad van State). Leidende hoogleraren luchtrecht die de BARIN heeft geconsulteerd (prof. dr. P.P.C. Haanappel, hoogleraar Luchtrecht en Ruimterecht aan de Universiteit Leiden en aan de McGill University in Canada, alsmede prof. B. Havel, hoogleraar luchtrecht aan de DePaul University of Chicago en Director of the International Aviation Law Institute) onderschrijven dit. .
3.4 In zijn advies over het wetsvoorstel heeft de Raad van State de regering gewaarschuwd dat de vliegbelasting mogelijk in strijd zou zijn met het Verdrag van Chicago.
3.5 De regering heeft die waarschuwing gebagatelliseerd en heeft geen juridisch advies ingewonnen bij onafhankelijke deskundigen of de vliegbelasting geoorloofd is volgens het Verdrag van Chicago.
4. MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN VAN DE VLIEGBELASTING
4.1 Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de vliegbelasting geen milieueffect heeft omdat passagiers vetrekken vanaf nabijgelegen vliegvelden in België of Duitsland.
4.2 In de Europese Unie zal op korte termijn (2012) een Europees systeem van emissieregels gaan gelden om de milieueffecten van het vliegverkeer te verminderen. KLM en Schiphol hebben de regering gesuggereerd om dit nu al in Nederland te introduceren op een vrijwillige basis, maar de regering wilde niet afzien van de belastingheffing en heeft dit van de hand gewezen .
4.3 Verder zal de vliegbelasting enorm nadelige economische gevolgen hebben. Uit onafhankelijk onderzoek (bevestigd door de regering) blijkt dat als gevolg daarvan in 2011 het aantal passagiers op Schiphol zal afnemen met 8-10% en voor andere luchthavens met 11-13%. De Kamer van Koophandel voor Amsterdam, de vakbeweging en de verenigingen van werkgevers hebben begroot dat de invoering van de vliegbelasting zal leiden tot een verlies van 12.000 banen in de regio Amsterdam en dat de toeristenindustrie een verlies van 285 miljoen euro zal leiden. In Denemarken heeft de invoering van een vliegbelasting inderdaad tot vergelijkbare dramatische effecten geleid, zodat de Deense regering die vliegbelasting in 2007 heeft afgeschaft.
4.4 Een groot aantal nationale en internationale vakorganisaties in de luchtvaart (IATA, AEA- Association of European Airlines, ELFAA – European Low Fares Airline Association, de Nederlandse Vereniging van Luchthavens), in de reis- en toeristenbranche (de ANVR, het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen), passagiersorganisaties (waaronder de Cosumentenbond en de ANWB) en individuele passagiers die via website acties zoals ‘Ikverticket.nl’ van de BARIN (waar ruim 75.000 adhesiebetuigingen zijn geregistreerd) zich hebben uitgesproken tegen de vliegbelasting.
4.5 Ook al heeft de regering 350 miljoen euro nodig voor de algemene middelen, zij mag die niet heffen in strijd is met een internationaal verdrag.

Gaat vliegen en een schoner milieu samen?

Luchtvaart is verantwoordelijk voor 2 % van de door de mens geproduceerde CO2 uitstoot wereldwijd!

De luchtvaart zet zich juist in voor een schoner milieu. Zij steekt miljarden in:
• Investeringen in zuiniger vliegtuigmotoren / nieuwe vliegtuigtypen
• Zijn een voorstander van een Emissiehandel Systeem
• Zijn voor de introductie van een Europees Luchtruim met een besparing van -10% CO2 uitstoot

BARIN voert sinds 19 september 2007 een consumenten steunbetuiging actie tegen de vliegbelasting: www.ikverticket.nl en gaat daar net zo lang mee door als nuttig blijkt. Zij mobiliseert met succes de consument en de medewerker in het, aan de luchtvaart gelieerde, bedrijfsleven en houdt hen via deze website op de hoogte van verdere ontwikkelingen i.z. deze ticket tax.

REGERING VERRIJKT ZICH AAN DE LUCHTVAART, PASSAGIER DE DUPE

By Points of view

REGERING VERRIJKT ZICH AAN DE LUCHTVAART, PASSAGIER DE DUPE

BARIN Persbericht – 16 APRIL 2008

Schiphol, 16 april 2008 – Luchtvaart is geen melkkoe; het is infrastructuur waarvan Nederland en alle Nederlanders afhankelijk zijn voor hun internationale bereikbaarheid.

BARIN, de overkoepelende brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen die in Nederland actief zijn, doet een dringend beroep op de Nederlandse regering om de luchtvaart en de luchtvaart passagiers mee te laten delen in de extra winstuitkering van Schiphol, het zogeheten 1 miljard Euro superdividend aan de aandeelhouders. Ook vindt BARIN dat de riante financiële positie van de luchthaven tot uitdrukking moet komen in een sterke matiging van de luchthavengelden over 2008 en andere kosten. BARIN vindt dat ook hier de regering als grootaandeelhouder in Schiphol haar verantwoordelijkheid moet nemen.

BARIN voorzitter Huib Gorter doet een klemmend beroep op de luchthaven Schiphol en de regering om enerzijds de luchthavengelden tot een concurrerend niveau terug te brengen en anderzijds de luchtvaart, de passagiers en de omwonenden van de luchthavens mee te laten delen in de (super)winst van Schiphol, die uiteindelijk dankzij de luchtvaartmaatschappijen en hun klanten tot stand is gekomen.

Tot verbijstering van de BARIN top man heeft Amsterdam Airport Schiphol (AAS) vorige week aan de luchtvaartmaatschappijen echter laten weten de luchthavengelden per November 2008 niet te willen verlagen, maar excessief te willen verhogen. Op 23 april zal het verhoging voorstel van Schiphol, de tarieven in zake vliegtuig- en passagiers heffingen met 13 procent en de veiligheidsheffing met 61 % te verhogen, in de zogeheten Schiphol consultatieronde met de in BARIN verenigde luchtvaartmaatschappijen, besproken worden. Na afronding daarvan zal de regering – formeel als toezichthouder, maar ook als belanghebbende grootaandeelhouder – de door AAS voorgestelde luchthavengelden moeten goedkeuren.

Na de jarenlange inspanningen van BARIN is in 2007 een economische regulering in de luchtvaartwet opgenomen. Dat leiddeer direct al toe dat de NMa de luchthaven dwong haar tarieven over 2007 met 8,7% ( Euro 36,8 miljoen) te verlagen.

Het wordt nu de hoogste tijd dat de Nederlandse regering haar publieke verantwoordelijkheid neemt door een aanzienlijk deel van de, inmiddels tot 227 miljoen Euro gestegen jaarlijkse security kosten op de luchthaven, voor haar rekening te nemen. De enorme stijgingen in de laatste jaren is vooral bestemd voor onze algemene nationale veiligheid. Die 1 miljard Euro die de overheid zichzelf als superdividend wil toe-eigenen, zou daar voor aangewend kunnen worden, in plaats van dat enorme extra dividend bedrag in de Staatskas te laten vloeien, zo meent de BARIN voorzitter.

Op 17 april, een week voor de start van de consultatieronde, zal de aandeelhoudersvergadering van de N.V. Luchthaven Schiphol een besluit nemen over de voorgestelde uitkering van een superdividend van ruim een miljard euro aan de aandeelhouders, waarvan de Nederlandse overheid met een belang van 75,8% in de N.V. Luchthaven Schiphol het grootste profijt zal incasseren.
Onlangs maakte de Minister van Financiën, Wouter Bos, dit door hem geïnitieerde plan bekend. Deze miljard Euro komt nog bovenop het jaarlijkse dividend, dat 93 miljoen Euro zal gaan bedragen.

Het beroep van BARIN past in de alarmkreet over de almaar stijgende kosten voor de luchtvaartmaatschappijen in Nederland, onder meer in de vorm van de Vlieg-vertrek belasting ( drie honderd vijftig miljoen euro per jaar) en onaanvaardbaar stijgende securitylasten ( inmiddels gestegen naar 227 miljoen euro per jaar), die de concurrentiepositie van Schiphol en haar klanten gevaarlijk aantast.
De belasting op vliegtickets jaagt passagiers nu al aantoonbaar de grens over naar naburige luchthavens waar deze belastingheffing niet bestaat.
De groeicijfers van Schiphol blijven hierdoor achter bij die van concurrerende luchthavens als Parijs, Frankfurt en Madrid. Laatstgenoemde luchthaven is Schiphol inmiddels voorbij gegaan als vierde luchthaven van Europa, gemeten in passagiersaantallen.
Bovendien komt deze “milieubelasting” op geen enkele wijze ten goede aan het milieu en/of een efficiëntere luchtvaartinfrastructuur.
De securitykosten voor de Nederlandse luchtvaart stijgen voortdurend en zijn moeilijk controleerbaar. Bovendien worden in andere landen deze kosten in tegenstelling tot Nederland geheel of deels door de overheid gedragen.

Schiphol behoort tot de allerduurste luchthavens in Europa en in de afgelopen jaren zijn de luchthavengelden voor de luchtvaartmaatschappijen relatief nergens sterker gestegen dan hier.

Dit gevoegd bij de blijvend hoge brandstofkosten en de steeds duidelijker wordende contouren van een afnemende economische groei, maakt de noodzaak om de door de overheid en Schiphol beïnvloedbare kosten voor de luchtvaartmaatschappijen te beperken urgenter dan ooit. Ook het meedelen van de luchtvaart en haar klanten, alsook de omwonenden van Schiphol, in de (super)winstuitkering van Schiphol is in dit licht bezien zeer gerechtvaardigd.

De overheidsaansturing, teneinde de internationale luchtvaart positie te blijven waarborgen, lijkt volledig te ontbreken. Deze Nederlandse positie die in vele tientallen jaren is opgebouwd, wordt op deze wijze in korte tijd de nek omgedraaid, puur om financieel gewin op korte termijn. Het is aandeelhoudersgedrag waar, op andere plaatsen, juist door diezelfde overheid zo tegen wordt geageerd, zo concludeert BARIN voorzitter Huib Gorter.

Bezoek voor de volledige BARIN ledenlijst de BARIN website www.barin.nl , knop BARIN members
BARIN Media Relations: email office@barin.nl , tel./sms: 023-5267207, fax.: 023 5265811,
woordvoering: BARIN Secretaris Generaal – Frank Allard
Websites BARIN : www.barin.nl www.ikverticket.nl . BARs in Europe www.barinfo.org

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close