Monthly Archives

November 2007

Objection letter to all members of Parliament ref Ticket Tax

By Points of view

VLIEGBELASTING.

In het kader van haar bezwaren tegen de voorgenomen vliegbelasting, die de Nederlandse regering per Juli 2008 wil gaan invoeren, heeft deBARIN op 7 November 2007 de leden van de Staten Generaal ( Eerste- en Tweede Kamerleden) per brief, naast de opsomming van al haar ernstige redenen van bezwaar, nog eens gewezen op de mogelijke strijdigheid van een dergelijk ticketbelasting met de Europese- en internationale luchtvaart wet en regelgeving (Verdrag van Chicago) aangegeven.

BARIN geeft in dit schrijven gedetailleerde juridische argumenten aan, die een dergelijk strijdigheid onderbouwt en roept de kamerleden op het regering’s voorstel tot heffing van een vliegbelasting, mede om deze zwaarwegende redenenen, niet goed te keuren.

BARIN stelt uitdrukkelijk niet tegen millieu maatregelen te zijn – integendeel, maar wel tegen schijnbelasting die ook nog een onwettige lijkt.

Deze brief is tevens aan de Vaste Kamer Commissie Financien van de Tweede Kamer gestuurd, die op 12 november over dit onderwerp vergadert ter voorbereiding op de plenaire behandeling in de Tweede Kamer, die gepland staat tussen 20 en 22 november 2007.

Als door de leden van het parlement geen gehoor zal worden gegeven aan deze oproep, voelt de BARIN zich gedwongen gerechtelijke stappen te overwegen.
Daarin weet zij zich niet alleen gesteund door de tienduizenden consumenten reacties, maar ook door de argumenten van vooraanstaande organisaties, als de Association of European Airlines (AEA), Centraal Plan Bureau (CPB), European Low Fare Airline Association (ELFAA), International Air Transport Association (IATA), ANVR, Consumentbond, Kamer van Koophandel, NBTC, Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL), Platform Nederlandse Luchtvaart (PNL), Schiphol Group, Raad van Staten, VNO-NCW, e.a. .

Middels de publieke website aktie IK VERTICKET van de BARIN zijn tot op heden 12.500 adhesie betuigingen voor het BARIN standpunt ontvangen.
Met de 11.000- en de ruim 43.000 protesten, die middels de gevoerde akties van respectievelijk de Consumentenbond en de ANVR zijn ontvangen, hebben tot op heden in totaal 66.500 consumenten in Nederland het overduidelijke signaal afgegeven dit regerings plan onaanvaardbaar te vinden.

De bezwaren zijn reeds in een gesprek op 14 maart 2007 uitdrukkelijk door een zware luchtvaart delegatie*, onder aanvoering van de BARIN, kenbaar gemaakt aan Minister Eurlings en Staatssecretaris de Jager. In dit gesprek zijn de schadelijke gevolgen die de invoering van de vliegbelasting voor de Nederlandse economie teweeg zal brengen, toegelicht. Daarnaast is er toen al op gewezen dat een introductie van een vliegbelasting strijd oplevert met internationaal recht.

*Delegatie bestaande uit de BARIN Voorzitter C.Waasdorp en Secretaris Generaal F.Allard, KLM President & CEO P.Hartman, Martinair President & CEO A.Verberk , Schiphol Group President & CEO G.Cerfontaine, Transavia President & CEO O. van den Brink en NVL Voorzitter B, de Boer.

7 November 2007

NMa orders Schiphol reduce airportcharges per Nov07((Dutch)

By Points of view

BARIN Mededeling 1 November 2007

NMa geeft gehoor aan klacht van de luchtvaartmaatschappijen en eist van Schiphol alsnog Euro 36,8 miljoen verlaging van luchthaven tarieven, per november 2007.

Schiphol – De luchthaven Schiphol moet de tarieven voor luchtvaartmaatschappijen, die zij eerder dit jaar had aangekondigd per 1 november 2007 in te zullen voeren, alsnog per die datum verlagen.
Dat heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) op 24 oktober bepaald.

Volgens de NMa heeft Schiphol een aantal mee- en tegenvallers over 2005 en 2006 niet doorgevoerd in verschillende luchthaventarieven die vanaf donderdag gelden. Dit betekent dat Schiphol het komende tariefjaar 36,8 miljoen euro minder in rekening mag brengen aan luchtvaartmaatschappijen.
De NMa komt tot deze uitspraak na onderzoek van een klacht die KLM, in samenspraak met de brancheorganisaties BARIN en SAOC, bij de NMa had ingediend.

De door de NMa geëiste verlaging heeft betrekking op de Aviation-tarieven voor onder andere het stijgen en landen van vliegtuigen en het in-, uit- en overstappen van passagiers. Schiphol had aangegeven financiële mee- en tegenvallers uit de periode 2005-2006 niet te verrekenen per 1 november 2007. Dit is echter verplicht op basis van de Wet luchtvaart.

Tariefverdeling
De brancheorganisaties BARIN en SAOC verzochten de NMa de vastgestelde tarieven binnen het nieuwe stelsel te beoordelen. Ze vonden dat hun rechten op informatieverstrekking op specifieke punten in de aanloop naar vaststelling van de tarieven door Schiphol zijn miskend. Dit standpunt werd door de NMa niet gedeeld. De beide brancheorganisaties en KLM beraden zich op een mogelijk in te zetten beroeps procedure.

Ook herhaalden BARIN en SAOC haar standpunt dat Schiphol het systeem, aan de hand waarvan wordt bepaald welke kosten mogen worden doorberekend in de luchthaventarieven, verkeerd had toegepast. Hierbij ging het specifiek om de verdeling van de kosten tussen het ‘aviation’ en ‘non-aviation’ gedeelte op Schiphol. De NMa stelde de brancheorganisaties op beide punten in het ongelijk en houden zich aan haar goedkeuring, welke zij eerder dit gaven i.z. het kosten allocatie systeem van Schiphol, nadat deze op last van de NMa reeds waren aangepast.

BARIN, SAOC en KLM in beroep tegen NMa-besluit kostenverdeling Schiphol
Eerder dit jaar heeft de Board of Airline Representatives In the Netherlands (BARIN), naar aanleiding van de NMa goedkeuring van het door Schiphol gehanteerde kosten allocatie systeem, bij de rechter reeds beroep aangetekend tegen deze goedkeuring. De vereniging van luchtvaartmaatschappijen in Nederland is het niet eens met de verdeling van de kosten tussen het ‘aviation’ en ‘non-aviation’ gedeelte, die door de Nederlandse Mededingingsraad (NMa) zijn bepaald.

Dat was mede aanleiding dat de BARIN en SAOC bezwaar hebben aangetekend tegen de Schiphol tarieven per november 2007, evenals tegen de consultatie proces gang.

Onafhankelijk van BARIN is de KLM (die zelf ook bij de BARIN is aangesloten) eveneens in beroep gegaan tegen de kostenverdeling. Wij verwachten dat deze proces gang binnen afzienbare tijd zal plaatsvinden, aldus de BARIN Secretaris Generaal – Frank Allard en hij verwacht dat gehoor zal worden gegeven aan de volgens hem ‘redelijke eisen’ van BARIN en KLM, dat zal leiden tot een verdere verlaging van de tarieven.

Eindelijk worden onze argumenten serieus genomen en dwingen noodzakelijke maatregelen af.
‘t Feit dat de luchthaven Schiphol op 31 mei j.l. bekend maakte dat de luchthaven tarieven per 1 november 2007 per saldo gelijk zullen blijven, zag BARIN als een eerste stap in de goede richting, dat de tarieven in ieder geval niet omhoog gaan. “Er is echter sprake van aanzienlijk lagere kosten voor het luchtvaartgedeelte op Schiphol, maar intussen blijven de tarieven gelijk in plaats van dat ze dalen”, liet Frank Allard toen al weten.

Het feit dat in die tarieven een aantal mee- en tegenvallers over 2005 en 2006 niet werden verrekend in verschillende luchthaventarieven, hebben de vertegenwoordigers van de luchtvaartmaatschappijen er toe aangezet ondermeer deze klacht bij de NMa in te dienen en met succes !

Onze ingediende klacht tegen een onjuiste verrekening van Schiphol, heeft geresulteerd in de door NMa geëiste aanpassing van Euro 36,8 miljoen, hetgeen resulteert in een verlaging van 8,71 % van de Schiphol tarieven per november 2007.

“Ofschoon we het nog niet op alle fronten eens zijn met de NMa standpunten, waarderen wij de grondige werkwijze van de Vervoerkamer van NMa ten zeerste,” zo stelde de BARIN woordvoerder Frank Allard. “Het is overduidelijk dat de met een economische regulering aangepaste luchtvaart wet een, door ons al jaren bepleitte, grondige controle op de tariefstelling van Schiphol zeer noodzakelijk blijkt. Door deze wijziging van de Wet Luchtvaart in juli 2006 houdt de Vervoerkamer van de NMa daar nu toezicht op.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close