Category

Points of view

Food for thought: Move Schiphol runways to island/peninsula in the North Sea !

By | Points of view

De Telegraaf – Opinie wethouder Guus Elkhuizen van Nieuwkoop

De Kwestie: ’Banen Schiphol op zee’
Door wethouder Guus Elkhuizen van Nieuwkoop

Guus van Elkhuizen stelt voor alleen de start- en landingsbanen te verplaatsen en de bestaande infrastructuur op de luchthaven verder te behouden.Ⓒ ANP

Spanning rond de toekomst van Schiphol. 

(scroll down for informal translation in English)

Guus Elkhuizen van de gemeente Nieuwkoop onder de rook van Schiphol heeft een dringende aanbeveling: maak de start- en landingsbanen in zee, dát is volgens hem de oplossing.

„De luchthaven Schiphol is een van de belangrijke pijlers in onze economie, waar ruim 300.000 directe en indirecte banen van afhangen. De luchtvaart groeit de komende jaren explosief, vooral in Azië. Over twintig jaar reizen er zeven miljard mensen per jaar door de lucht. Deze intensivering van luchtverkeer vraagt om uitbreiding van Schiphol. De Omgevingsraad (ORS) en andere belanghebbenden buigen zich al jaren onder leiding van oud-minister Alders over dit dilemma. Het leidt ook tot discussie en verzet in de samenleving.

Geluidsoverlast

De grenzen aan deze gewenste groei op de huidige locatie zijn inmiddels in zicht gekomen. Na jarenlange klachten over geluidsoverlast in de gemeente, de vrees voor verdere toename en strenge Europese stikstofnormen, besloten we in Nieuwkoop het over een andere boeg te gooien.

En we komen met een simpel alternatief. In plaats van ons te verliezen in oeverloze discussies over Schiphol en de uitbreiding naar Lelystad kunnen we de start- en landingsbanen van de nationale luchthaven beter verplaatsen naar een eiland in de Noordzee. Er zijn in de afgelopen twintig jaar al een aantal onderzoeken gedaan naar de verplaatsing van Schiphol in zee, maar ons plan ’Geef stilte een stem’ dat we samen met andere bestuurders en bewoners gemaakt hebben, gaat uit van ’behoud het goede’.

We willen niet de hele luchthaven verplaatsen, maar de bestaande infrastructuur blijven gebruiken. Dus gebouwen, afhandeling van passagiers en toeleveringsbedrijven kunnen voor een deel blijven op de bestaande locaties. De reiziger wordt met een ultra-snelle verbinding, zoals een magneetzweefbaan, naar de start- en landingsbaan gebracht. Eerder gaf president-directeur Dick Benschop van Schiphol in deze krant al aan ook deze optie te willen onderzoeken.

De overheid, die tevens de eigenaar is van Schiphol, heeft beloofd om weer naar een luchthaven in zee te kijken. Ik wil de minister oproepen ook te kijken naar onze, simpele, variant van verplaatsing van de slechts de landingsbanen in de zee in plaats van de hele luchthaven. Dat is stukken goedkoper en sneller te realiseren.

Technisch is het mogelijk en financieel zal het ongekende rendementen voor de samenleving opleveren, zoals minder overlast van vliegverkeer en meer ruimte voor woningbouw. Maritieme dienstverleners als Boskalis hebben eerder luchthavens in zee aangelegd, bijvoorbeeld in Hongkong en Singapore. De kennis en kunde hebben we als samenleving in huis.

Hoe kunnen we dit plan betalen als land? Geld is niet het probleem, deels kan dit betaald worden uit geld voor het klimaatakkoord en de miljarden die verdiend worden met de herinrichting van vrijkomende gronden rondom Schiphol. Deze kan dan gebruikt worden voor huizenbouw, nieuwe natuur, windmolens en zonne-energieparken.

Werkgelegenheid

Ook op andere manieren profiteert Nederland van dit plan. Het eiland in zee kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld CO2-opslag en zonne-energie. Het bedrijfsleven en de kennisindustrie, export, universiteiten, werkgelegenheid kunnen ervan profiteren.

Stop de huidige groeidiscussie met verder oeverloos gedebatteer, maar kom met een toekomstvisie.

Heb lef en luister naar de samenleving.

Stop met korte termijn belangen vanuit de politiek en de overheid.

Kijk serieus naar ons plan, het is niet alleen goedkoper maar het biedt ook een structurele oplossing voor de toekomst.”

 

– – informal translation in English:

De Telegraaf 25 January 2019

Opinion of alderman Guus Elkhuizen from Nieuwkoop 

The Issue: “Runways of Schiphol on a peninsula or island in the North Sea”

by alderman of Nieuwkoop mr. Guus Elkhuizen

Guus van Elkhuizen proposes to move only the runways and to keep the existing infrastructure at AAS – Amsterdam Airport Schiphol. ©ANP

Tension around the future of Schiphol !

Guus Elkhuizen of the municipality of Nieuwkoop located close to Schiphol has an urgent recommendation: make the runways in the sea, which according to him is the solution.

“Schiphol Airport is one of the most important pillars in our economy, which depends on more than 300,000 direct and indirect jobs. Aviation will grow explosively in the coming years, especially in Asia. In seven years, seven billion people will travel through the air every year. This intensification of air traffic requires expansion of Schiphol. The Environment Council (ORS) and other stakeholders have been working on this dilemma for many years under the chairmanship of former Minister Hans Alders. It also leads to discussion and resistance in society.

Noise hindrance

The limits to this desired growth at the current location have now come into view. After years of complaints about noise pollution in the municipality, the fear of further growth and strict European nitrogen standards, we decided to take a different approach in the city of Nieuwkoop.

And we come up with a simple alternative. Instead of losing ourselves in endless discussions about Schiphol and the expansion to Lelystad, we can better move the runways of the national airport to an island or peninsula in the North Sea. In the past twenty years, a number of studies have already been carried out into the transfer of Schiphol into the sea, but our plan ‘Give silence a voice’ that we have made together with other drivers and residents is based on ‘preserving the good’.

We do not want to move the entire airport, but continue to use the existing infrastructure. So buildings, handling of passengers and supply companies can remain partly at the existing locations. The passenger is taken to the runway with an ultra-fast connection, such as a magnetic whirling track. Earlier, Dick Benschop, the executive director of Schiphol, already indicated in this newspaper that he also wanted to investigate this option.

The government, which is also the major share holder of Schiphol, has promised to look again at an airport in the sea. I would also like to call on the minister to look at our, simple, variant of the displacement of only the runways in the sea instead of the entire airport. That is much cheaper and faster to realize.

Technically it is possible and financially it will yield unprecedented returns for society, such as less disruption of air traffic and more room for housing. Maritime service providers such as Boskalis have previously built airports in the sea, for example in Hong Kong and Singapore. We have the knowledge and expertise as a society.

How can we pay this plan ? Money is not the problem, partly it can be paid out of money for the climate agreement and the billions that are earned with the redevelopment of the available land around Schiphol. This can then be used for houses, new nature, windmills and solar parks.

Employment opportunities

The Netherlands also benefits from this plan in other ways. The island or peninsula in the sea can be used for example for CO2 storage and solar energy. The business community and the knowledge industry, export, universities, employment can benefit from it.

Stop the current discussion of growth with further interminable debates, but come up with a vision for the future.

Have courage and listen to society.

Stop short-term interests from politics and government.

Take a serious look at our plan, it is not only cheaper but it also offers a structural solution for the future. ”

 

BARIN’s birthday present for 100 years KLM

By | Points of view

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

Celebrating this year the 100th Anniversary

as the longest existing  airline company in the world,

still operating under the same name.

 

         

Birthday present for KLM

The original exclusive Laimböck leather gloves worn by the captains and fellow cockpit crew members

of two legendary KLM flights which operated in October 1934 to Melbourne and 1953 to Christchurch ;

offered as birthday present by BARIN to the KLM on the occasion of the start of the celebration year of the

100 years Anniversary of  KLM – Koninklijke Luchtvaart Maatschappij,

during the BARIN New Year’s Gathering on January 16, 2019 at the Schiphol Hilton.

click on: Melbourne1934

click on: Christchurch1953

 

    right to left: KLM Group Executive Board  Rene de Groot– COO, Erik Swelheim– CFO, Pieter Elbers– President & CEO and Frank Allard– Chairman BARIN

(© Tycho’s Eye Photo)

 

BARIN 2019 New Year Gathering

By | Points of view

BARIN Chairman New Year Address

&

Special Guest Keynotespeaker 

Dick Benschop – Royal Schiphol Group

 

BARIN Chairman New Year Address

by Frank Allard

 

with a tribute to the 100th Anniversary of

KLM 

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

Let’s not forget:

CIVIL AVIATION IS A GLOBAL BUSINESS

The very valuable asset The Netherlands has is direct

C O N N E C T I O N S

with

more than 320 major cities worldwide

C O N N E C T I V I T Y  ! ! !

P R E C I O U S  ! ! !

 

Where are we ? Any major developements since we raised glasses this day last year ???

The seven themes of “Smart and Sustainable” are:

Optimising flight routes and procedures

The efficient use of fuel results in fewer CO2 emissions. More direct flight routes and improved takeoff and landing procedures will result in less fuel consumption. Current routes in Dutch and European airspace are overloaded and not always efficient, and lead to added and unnecessary CO2 emissions.

Encouraging cleaner aircraft by levying airport fees

Schiphol intends to differentiate airport charges (between 2019 and 2022) partly on the basis of climate impact. Airlines will pay less to use quieter and generally cleaner aircraft, while the costs for noisier, more polluting aircraft will increase.

Introducing sustainable fuel

As a result of the long development time and life span of new aircraft, kerosene-based fuel will remain the fuel of choice for the time being. For this reason, sustainable fuel is one of the most effective ways of reducing CO2 emissions on the relatively short term. These are sustainable biojet fuels made from raw materials that do not compromise human or animal food supplies or which cause environmental damage such as deforestation.

Radical fleet renewal

We have taken major steps to reduce our climate impact by introducing radically new aircraft concepts and fully electrically powered aircraft. The Dutch aviation industry and knowledge institutions are playing an important role in developing new aerodynamic models, stronger and lighter materials, and electric-hybrid propulsion that will be necessary after 2030 to further reduce emissions from aviation. Over the next decade, airlines will continue to renew their fleets, thereby further reducing their emissions.

Deploying international train service and other sustainable means of transport over short distances

The Netherlands benefits from a customer-centric, fast, and sustainable transport system. On some routes, trains are a good alternative to air travel up to a distance of 700 kilometres. The success of the Eurostar and Thalys proves that this is possible and that it is better for the environment. To make train travel even more attractive, we will need faster trains, better connections to Schiphol, and it must be easier to buy integrated AirRail tickets. To further develop Schiphol as a multimodal hub, the extension of the North-South Metro line above ground is another interesting option. This will create space for international trains in the Schiphol Tunnel. And there are sustainable alternatives other than the train that can be further developed for routes with smaller passenger volumes.

Emission-free airports

In 2030, we will ensure that all Royal Schiphol Group airport terminals, offices, and ground operations will be climate neutral. Schiphol already runs entirely on electricity generated by Dutch wind and is making efforts to increase energy efficiency (for instance, by using LED lighting), phase out gas (for instance, by using heat and cold storage), and limit commuting. Airport users (including airlines and handling agents) also play an important role in making the airport climate-neutral by making greater use of electrical equipment and other technology.

A fast and efficient journey to and from the airport

The journey to and from the airport takes time. It can be unnecessarily complicated, cause traffic jams, and contribute to carbon emissions. At present, travellers opt for cars and public transport. Other solutions – electric rental cars and faster public transport to and from airports – are also needed. Furthermore, passengers must be able to make use of reliable and efficient transfers and have more options for getting cargo and baggage from door to door. Also in air cargo transport, all parties work closely with the help of digitisation, chain agreements, and good information exchange to optimise their activities. This will improve lead times and loading rates, and reduce carbon emissions.

The twenty companies and institutions behind the “Smart and Sustainable” plan of action are:

CONNECTED partners:

Huidige politieke situatie:

-De overheid overweegt bovenop een Schipholheffing voor lawaaiige en vervuilende vliegtuigen óók een overheidsbelasting op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen

-In het regeerakkoord staat duidelijk aangegeven dat als de sector invulling geeft aan de Schipholheffing dat een overheidsbelasting niet nodig zou zijn.

Regeerakkoord letterlijk:

Blz 65  /  M127. Milieumaatregelen vliegverkeer

“Ingezet wordt op Europese afspraken over belastingen op luchtvaart in het kader van de voor 2019 geplande onderhandelingen over de klimaatdoelen van ‘Parijs’. Ook wordt bezien of een heffing oplawaaiige en vervuilende vliegtuigen mogelijk is. 

Indien beide routes onvoldoende opleveren zal er per 2021 een vliegbelasting worden ingevoerd Invoering van een vlieg(ticket)belasting is een belasting op vliegtickets per vertrekkende vliegtuigpassagier van twee jaar of ouder. Luchtvracht en transferpassagiers zijn uitgezonderd.” 

-Naast de vele miljoenen die de luchtvaart al betaalt voor een Europees Emissiehandelssysteem (EU ETS) en binnenkort aan het wereldwijde emissiehandelssysteem van de VN, zou dit een verdere stapeling van systemen en kosten zijn voor de airlines en de passagiers.

 • • 2021 Vliegtaks
 • • 2021 Stijging tarieven Schiphol, vanaf nu tot 2021 stijging tarieven tussen de 20-30%
 • • 2021 Invoering mondiaal VN systeem voor emmissiehandel luchtvaart miljoenen euro’s

minister Cora van Nieuwenhuizen AO Tweede Kamer feb 2018 letterlijke quotes:

o “En we hebben ook in het regeerakoord opgeschreven dat we bij het uitblijven van voldoende resultaat dat we dan een nationale vliegbelasting voorzien in 2021.”

o “Als het gaat om de sector erbij te betrekken, helemaal eens. We gaan ons er voor inzetten dat het niet nodig zal zijn, in die volgorde ook, maar mocht het allemaal niet lukken, dan is het in eerste instantie aan de collega van Financien om dat proces goed te managen maar u kunt ervan overtuigd zijn dat ik me ervoor inzet dat de sector erbij betrokken wordt.” 

De luchtvaart betaalt in Nederland reeds:

 • • De luchtvaart in Nederland betaalt 264 mln aan security (SEO benchmark)
 • • De luchtvaart in Nederland betaalt 457 mln aan havengelden (SEO Benchmark 2018)
 • • De luchtvaart betaalt 59 mln aan luchtverkeersleiding (Bron SEO Benchmark 2018)
 • • De luchtvaart in Nederland betaalde de afgelopen Jaren 750 mln aan geluidsisolatie
 • • De luchtvaart in Nederland en Schiphol betaalt 150 mln aan dividendbelasting (bron Schiphol jaarverslag)

De luchtvaart is voor verduurzaming van de luchtvaart, maar tegen belastingen waarvan de opbrengst niet naar het milieu gaat. De luchtvaartsector heeft onlangs een actieplan voor verduurzaming van de luchtvaart aangeboden aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Daarin staan concrete stappen waarmee de CO2-uitstoot van de luchtvaart vanuit Nederland in 2030 met 35%  kan worden verminderen. Onderzoeksbureau CE Delft beoordeelt het plan als ambitieus en concreet en concludeert dat de geformuleerde doelen haalbaar zijn. Om echt te verduurzamen en een verschil te maken, is het belangrijk om samen met overheid en bedrijfsleven de juiste stappen te zetten, bijvoorbeeld door te investeren in duurzame biobrandstof, waarmee een CO2-reductie tot 80% in de keten kan worden gerealiseerd en het stimuleren van reizen per trein op kortere afstanden. 

Onderzoeken Vliegtaks:

Click op: CE Delft in opdracht MinFin 2018: “De effecten van de vliegbelasting op de CO2-emissies, geluid en fijnstof zijn dan ook klein.”

Vliegbelasting helpt het milieu niet en kost Nederlandse banen

Nederlandse banen staan op het spel, terwijl het milieu er niet mee is geholpen als de vliegbelasting wordt ingevoerd zoals vastgelegd in het Regeerakkoord. Dat staat in een rapport dat door SEO Economisch onderzoek is gedaan naar de vliegbelasting die volgens de regering in 2021 moet ingaan. SEO heeft berekend dat door de vliegbelasting tot 10% passagiers weglopen.

Milieu niet geholpen door vlieg belasting.

SEO trekt de conclusie :”Een vliegbelasting gericht op het belasten van passagiers of vliegtuigen (MTOW) in plaats van het belasten van uitstoot is geen effectief middel om de Parijse klimaatdoelen te halen.”

Passagiers wijken uit naar buitenlandse luchthavens en stoten onderweg daar naar toe CO2 uit en er is geen prikkel om schonere toestellen in te zetten aldus SEO. Constateringen SEO zijn in lijn met eerder onderzoek in opdracht van ministerie van Financien door CEDelft 2018 dat er geen milieu effect is door invoering van vliegbelasting of belasting per vliegtuig. Ook verwijst SEO naar een onderzoek aan van de Nederlandse overheid Centraal Planbureau en planbureau voor de leefomgeving uit 2016waarin staat “dat een vliegticketheffing niet per definitie leidt tot per saldo minder CO2-emissies.”

Ook zonder vliegbelasting wordt ticket al duurder:

Ook zonder de vliegbelasting worden vliegtickets al veel duurder. Ten eerste worden de tarieven op Schiphol de komende jaren veel hoger, waardoor tickets 25% duurder zullen zijn in 2025, aldus SEO. Daarbovenop komen nog eens de kosten die betaald moeten worden voor twee emissiehandelssystemen, één in Europa en één wereldwijd. Kosten kunnen oplopen tot € 90-120 miljoen in 2030, hetgeen kostenverhogingen voor passagiers met zich mee kunnen brengen.

Banen in Nederland verdwijnen door vliegtaks. Door het verdwijnen van passagiers verliezen duizenden mensen hun baan. Volgens het rapport betekent het verlies van 1000 passagiers dat 2 mensen hun baan verliezen. In totaal kan dat oplopen tot wel 5000 arbeidsplaatsen.

Ook de overheid houdt onder de streep nauwelijks iets over van de vliegtaks

De overheid ontvangt door effecten van een vliegbelasting of belasting per vliegtuig minder inkomstenbelasting en is meer geld kwijt aan werkloosheidsuitkeringen “De totale negatieve effecten voor de overheid kunnen op korte termijn oplopen tot € 150 miljoen tot € 200 miljoen.”, aldus SEO.

Luchtvaartbedrijven krijgen te maken met flinke omzetdaling

Voor de luchtvaartbedrijven betekent een vliegtuigbelasting afhankelijk van de vorm een omzetdaling tot €438 miljoen.

Bestemmingen verdwijnen

Doordat het aantal passagiers zal dalen, verdwijnen bestemmingen vanaf Schiphol. Nederlandse toeristen en zakenmensen kunnen straks naar minder bestemmingen vliegen, waardoor Nederland ook minder aantrekkelijk is voor buitenlandse bedrijven en instellingen. Ook dat kost banen.

Er zijn andere manieren om luchtvaart echt te verduurzamen 

Recent gepresenteerd actieplan ‘Slim en Duurzaam’ biedt wel duidelijke actie’s hoe we de luchtvaart samen kunnen verduurzamen en de CO2 emissies kunnen laten dalen door duurzame brandstof, minder omvliegen, investeren in nieuwe vloot en nieuwe vliegtuig ontwikkeling etc.

Rapport 2016 CPB en Planbureau ‘Kansrijk mobiliteitsbeleid’ . Zie bijlage

“Het rapport van het CPB en Planbureau voor de Leefomgeving ‘Kansrijk mobiliteitsbeleid’ uit 2016 geeft aan dat een vliegticketheffing geen effectieve manier is om deze hinder te beprijzen. Het aantal reizigers vanaf Schiphol zal met 10 tot 20 procent afnemen. Eerdere ervaringen laten zien dat de meeste reizigers dan niet vanaf Nederlandse luchthavens vliegen, maar uitwijken naar buitenlandse. Hetwelvaartseffect is waarschijnlijk negatief”.

Maurice de Hond zie op site peil.nl 

57% van mensen die gereageerd hebben op overheidsconsultatie waren tegen invoering vliegtaks

Er zijn meer tegenstanders (45%) dan voorstanders (40%) van een nationale vliegtaks die niet wordt gebruikt voor de verduurzaming van de luchtvaart.

· Slechts13% geeft aan dat invoering van de vliegtaks invloed zal hebben op de keuze van het vervoermiddel.

· Bijna tweederde (64%) van de kiezers vindt niet dat de opbrengst van de vliegtaks voor andere zaken dan de verduurzaming van de luchtvaart zou mogen worden gebruikt. OnderD66-stemmers is dit percentage zelfs 66%.

Ruime meerderheid (55%) denkt dat duurzame brandstof het meest zal bijdragen aan de verduurzaming van de luchtvaart. Ook wordt vlootvernieuwing en een Europees luchtruim genoemd.

Let’s CONNECT

 

and jointly take up the GLOVE, i.e. the challenge !

WHO DID ? ?

K.L.M.

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

Celebrating this year the 100th Anniversary as the longest active airline company in the world,

still operating under the same name.

         

BARIN’s birthday resent for KLM

The original exclusive Laimböck leather gloves worn by the captains and fellow cockpit crew members

of two legendary KLM flights which operated in October 1934 to Melbourne and 1953 to Christchurch ;

offered as birthday present by BARIN to the KLM on the occasion of the start of the celebration year of the

100 years Anniversary of  KLM – Koninklijke Luchtvaart Maatschappij,

during the BARIN New Year’s Gathering on January 16, 2019 at the Schiphol Hilton.

click on: Melbourne1934

click on: Christchurch1953

 

    right to left: KLM Group Executive Board  Rene de Groot– COO, Erik Swelheim– CFO, Pieter Elbers– President & CEO and Frank Allard– Chairman BARIN

(© Tycho’s Eye Photo)

 

Keynote Speech 

Dick Benschop – President & CEO Royal Schiphol Group

 1. Intro

Ladies and Gentlemen – a Happy New Year to all of you and to your continued good health. On behalf of the entire Schiphol team, I wish you all the best for 2019.

It will be a very important year for us all. Some big decisions will need to be made. Decisions that will define the future of Schiphol and of the Dutch aviation sector.

Speaking of Dutch Aviation: KLM Royal Dutch Airlines was founded 100 years ago, as well as Fokker and the NLR – the Netherlands Aerospace Center. Congratulations to you all. And welcome to the ‘100 year’ club.

2. A look back at 2018

Everyone worked hard in 2018 – and it’s your and our people who enabled the ‘Schiphol Experience’ and Operations to continue every day. Together we helped to shape the Schiphol of tomorrow. Overall, 2018 was a solid year – even though many of us had to deal with a number of power cuts and data disruptions.

We took important steps in the area of safety. The Integral Safety Management System (ISMS), in collaboration with sector parties, has well-and-truly begun. Everyone can see what measures we took to further reduce risk by consulting the Schiphol Safety Improvement Roadmap.

And it’s great to see that the number of runway incursions were decreased by a third: from 46 in 2017, down to 30 in 2018. However, there was a serious incident. So it’s important that we keep learning as a sector and not slip into complacency.

That last point is important, because 71 million people chose to travel through Schiphol in 2018 – which represented a growth of 3.7%. And we expect to welcome even more travellers again this year.

Schiphol’s NPS score for 2018 is 32. A decreased when compared to 2017 which was 34.

We arrived at 499,446 flight movements, almost the same as last year. This is also our expectation for 2019.

Punctuality Inbound has improved by 3 %. (2017 – 79% / 2018 – 82%)

Punctuality Outbound has improved by 2 %. (2017 – 69% / 2018 – 71%)

Freight volumes decreased by 3 % to 1.7 million tonnes. There is a clear decrease in the number of full freighter movements, however along with fuller and larger aircraft this led to growth of cargo in the belly of passenger flights. Nevertheless air Cargo’s position needs our attention. The full freighters are being squeezed out when there is a shortage of slots.

The total number of Schiphol’s direct destinations remained the same, at 326. You have added a number of new destinations such as Orlando International, Fortaleza, Alghero, Beirut, Eilat, Mombassa and Växjö. At the same time, we also bid farewell to a number of destinations.

We have an absolute record year behind us … also a record number of complaints!

It is crucial that we are going to talk about our future in terms of quality, and not of quantity. Schiphol and the Schiphol system fulfil a public mission to serve Dutch society. We want to be Europe’s best hub airport and have a sustainable future. We express quality in three forms:

quality of the network, quality of serviceand quality of living environment.

 1. Quality of the network

Schiphol’s success and the success of our aviation sector does not depend entirely on the number of flight movements. It’s also about connectivity, and our connections with the rest of the world. And you make that possible.

Together we’re connecting the Netherlands with 326 destinations worldwide. Our network is of great economic importance – it’s the goose that lays the golden eggs!

But what happens if we can no longer invest in the quality of the network? What positions would be taken by the airlines? Those things are what is at stake in the coming period, particularly when making decisions about post-2020 development.The sector is committed to a moderate and controlled development. The market requires more, but we see that moderation is necessary to restore the balance and reduce noise pollution.

 • Moderate post-2020 growth will allow us to maintain and sustain that network. Moderate growth will help us maintain balance within our environment, and restore it where necessary. All of that will be done with the perspective of increasing sustainability activities within the aviation sector.

I hope that Hans Alders will be able to present a broadly-supported advice about Schiphol’s development in connection with Lelystad Airport this month. We have come far, although we some issues coming up in recent days. But let’s wait and see what we can achieve together.

 • Lelystad Airport – explanation for airlines.
 • European rules about sending leisure flights from Amsterdam to Lelystad.
 • The need for Lelystad Airport to open so that Schiphol can develop.
 • I urgently request you all to be careful when media is asking for you opinion on Lelystad Airport. Any negative expressions about Lelystad equates to negative expression about developments at Schiphol.
 • ORS / Luchtvaartnota – Finding the balance
 • Compliment to airlines and representatives for acknowledging our role in the public debate and in the area.

I am impressed by the efforts brought to the table by the parties and representatives’ in their efforts to find a way forward – that fuses the minimum amount necessary (see the network, and airlines position) with the maximum of what’s achievable.

You, as airlines assembled in BARIN, have played a very constructive role. I am very grateful to all the representatives for these efforts.

4. Quality of service

Schiphol is known worldwide as a quality airport. We’re going to bring back that focus on quality. The current service level – at our capacity limit – is not our ‘new normal’. In the coming years, we will invest around 2 billion euros in facilities and in smarter, more innovative processes.

You might notice something of a metamorphosis in Terminal 1. It’s business as usual during the day, but a mezzanine will take shape as it becomes a construction zone at night. The first contours of the A-Pier will become visible, and we are hard at work on the design of the new terminal. Decisions about station and land-based accessibility investments will be made this year.

Innovations like the digital information provisions, Seamless Flow and the new CT scan for security filters help with traveller flows and are highly valued by travellers.

 • We are using feedback from the Airlines customer satisfaction survey to improve the customer journey at Schiphol.

This all happens in collaboration with all other partners in the Schiphol system: you, the airlines, handling agents and government organisations. Schiphol’s excellent public-private partnership is a huge strength. For example, the KMAR(Royal Dutch Marechaussee) are working hard to tackle bottlenecks at border controls.

The motto for all these investments in a running operation:

Schiphol is always ready but never complete.

 1. Quality of the living environment

The aviation sector needs to have a new relationship with the environment. The conversation with directors and residents is under way; yet it is clear that we have a lot more to do to regain confidence and restore the balance. For many it is: ‘we’ll have to see it to believe it’.

We have to explain what is happening here and the consequences that may have for our neighbours. And at the same time, we have to listen to what our neighbours say and experience. We have to conduct a dialogue to get closer together and to make Schiphol predictable again. We will take measures in the interests of residents; we’ll not just do what is allowed, but ask ourselves what is sensible.

I want to thereby break down walls and build bridges. Bridges between experience and the calculation of noise; between measurement and calculation. We will actively limit nuisance and invest in liveability by cooperating with our neighbouring municipalities.

There is also a positive note sounding at the same time. Many people in the area are gainfully employed. Not only at Schiphol itself, but also at the companies that establish themselves at and around the airport.People from all backgrounds and educational levels have found jobs at Schiphol. That also contributes to the quality of the living environment, which is important for current and future generations.

 1. Sustainability and innovation
  We have marked our spot in the horizon: Schiphol wants to be the most sustainable hub airport in the world. The industry and ourselves are committed to cleaner and quieter aircraft, new and sustainable fuels and better flight routes and procedures. The new tariffs at Schiphol penalise dirt and noise, and reward clean and quiet.

We will work out the plan for each new horizon. We recognise the airlines’ investments in new aircraft (the Neo’s, Max’s, Dreamliners and A350’s), which have considerable improvements in environmental performance.

 • Cathay Pacific introduced the Airbus A350-1000 at Schiphol. China Airlines and Singapore Airlines already were operating the Airbus A350-900.
 • Air Baltic operates the Bombardier CS300 – a very efficient aircraft
 • EasyJet is looking into electric flying (long-term) and is introducing Neo’s (short-term)
 • TUI sustainable door-to-door travel concept: greener and fairer and its use of 787 Dreamliner and the new 737MAX
 • Many airlines are already factoring the desire for cleaner and quieter aircraft into their fleet renewal plans.
 • KLM is electrifying its ground equipment and is leading the way in using sustainable bio-kerosene. Also the Boeing 747-400 will be replaced by 787 Dreamliners and KLM will get its first B787-10 this year.
 • New airport charges at Schiphol encouraging cleaner, quieter aircraft.
 • Airlines are being charged lower if they use cleaner, quieter aircrafts
 • New airport charges effective for the period running from 1 April 2019 until 31 March 2022. The charges for the airlines will be rising by an average of 7.9 % over the next three years

A push is needed in the field of alternative fuels, starting with bio and followed by synthetic. A pilot plant for the production of synthetic fuel will be installed at Rotterdam The Hague Airport. There is a wonderful opportunity for the Dutch aviation knowledge sector and industry. The question is: how quickly can new aircraft types based on hybrid, electric and hydrogen be developed?

Many climate solutions go along with improvements to the living environment. New aircraft engines are more economical and quieter. New fuels drastically reduce particulate matter emissions. The same applies to electric vehicles; you may have seen last week’s announcement for the electrification of airside handling. The smartest office building in Europe is in our vicinity: Microsoft.

Schiphol is more than just an airport. It is a multimodal hub, where all forms of transport come together.

We also have to go into battle with the international train connections, both in terms of investment and service. We also have to make room for this at Schiphol.

 1. Collaborations

  Royal Schiphol Group is more than only Amsterdam Airport Schiphol. We form a whole with the airports at Eindhoven, Rotterdam and Lelystad.

The Dutch Aviation industry must also develop as an entire system, including Groningen-Eelde and Maastricht. That type of cooperation is essential in maintaining our position in Europe.

We do not only exchange knowledge, but also across the border through our international participations. What we learn there, we apply here, and vice versa.

You can just hear it: the Schiphol team is full of ambition, and eager to take big steps in 2019. We are passionate about aviation. Just as passionate as you.

Thank you very much !

 

 

Vliegbelasting: Huidige politieke situatie

By | Points of view, Topics in Focus

Huidige politieke situatie:

-De overheid overweegt bovenop een Schipholheffing voor lawaaiige en vervuilende vliegtuigen óók een overheidsbelasting op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen

-In het regeerakkoord staat duidelijk aangegeven dat als de sector invulling geeft aan de Schipholheffing dat een overheidsbelasting niet nodig zou zijn.

Regeerakkoord letterlijk:

Blz 65  /  M127. Milieumaatregelen vliegverkeer

“Ingezet wordt op Europese afspraken over belastingen op luchtvaart in het kader van de voor 2019 geplande onderhandelingen over de klimaatdoelen van ‘Parijs’. Ook wordt bezien of een heffing oplawaaiige en vervuilende vliegtuigen mogelijk is. 

Indien beide routes onvoldoende opleveren zal er per 2021 een vliegbelasting worden ingevoerd Invoering van een vlieg(ticket)belasting is een belasting op vliegtickets per vertrekkende vliegtuigpassagier van twee jaar of ouder. Luchtvracht en transferpassagiers zijn uitgezonderd.” 

-Naast de vele miljoenen die de luchtvaart al betaalt voor een Europees Emissiehandelssysteem (EU ETS) en binnenkort aan het wereldwijde emissiehandelssysteem van de VN, zou dit een verdere stapeling van systemen en kosten zijn voor de airlines en de passagiers.

 • • 2021 Vliegtaks
 • • 2021 Stijging tarieven Schiphol, vanaf nu tot 2021 stijging tarieven tussen de 20-30%
 • • 2021 Invoering mondiaal VN systeem voor emmissiehandel luchtvaart miljoenen euro’s 

minister Cora van Nieuwenhuizen AO Tweede Kamer feb 2018 letterlijke quotes:

o “En we hebben ook in het regeerakoord opgeschreven dat we bij het uitblijven van voldoende resultaat dat we dan een nationale vliegbelasting voorzien in 2021.”

o “Als het gaat om de sector erbij te betrekken, helemaal eens. We gaan ons er voor inzetten dat het niet nodig zal zijn, in die volgorde ook, maar mocht het allemaal niet lukken, dan is het in eerste instantie aan de collega van Financien om dat proces goed te managen maar u kunt ervan overtuigd zijn dat ik me ervoor inzet dat de sector erbij betrokken wordt.” 

De luchtvaart betaalt in Nederland reeds:

 • • De luchtvaart in Nederland betaalt 264 mln aan security (SEO benchmark)
 • • De luchtvaart in Nederland betaalt 457 mln aan havengelden (SEO Benchmark 2018)
 • • De luchtvaart betaalt 59 mln aan luchtverkeersleiding (Bron SEO Benchmark 2018)
 • • De luchtvaart in Nederland betaalde de afgelopen Jaren 750 mln aan geluidsisolatie
 • • De luchtvaart in Nederland en Schiphol betaalt 150 mln aan dividendbelasting (bron Schiphol jaarverslag)

De luchtvaart is voor verduurzaming van de luchtvaart, maar tegen belastingen waarvan de opbrengst niet naar het milieu gaat. De luchtvaartsector heeft onlangs een actieplan voor verduurzaming van de luchtvaart aangeboden aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Daarin staan concrete stappen waarmee de CO2-uitstoot van de luchtvaart vanuit Nederland in 2030 met 35%  kan worden verminderen. Onderzoeksbureau CE Delft beoordeelt het plan als ambitieus en concreet en concludeert dat de geformuleerde doelen haalbaar zijn. Om echt te verduurzamen en een verschil te maken, is het belangrijk om samen met overheid en bedrijfsleven de juiste stappen te zetten, bijvoorbeeld door te investeren in duurzame biobrandstof, waarmee een CO2-reductie tot 80% in de keten kan worden gerealiseerd en het stimuleren van reizen per trein op kortere afstanden. 

Onderzoeken Vliegtaks:

Click op: CE Delft in opdracht MinFin 2018: “De effecten van de vliegbelasting op de CO2-emissies, geluid en fijnstof zijn dan ook klein.”

Vliegbelasting helpt het milieu niet en kost Nederlandse banen

Nederlandse banen staan op het spel, terwijl het milieu er niet mee is geholpen als de vliegbelasting wordt ingevoerd zoals vastgelegd in het Regeerakkoord. Dat staat in een rapport dat door SEO Economisch onderzoek is gedaan naar de vliegbelasting die volgens de regering in 2021 moet ingaan. SEO heeft berekend dat door de vliegbelasting tot 10% passagiers weglopen.

Milieu niet geholpen door vlieg belasting.

SEO trekt de conclusie :”Een vliegbelasting gericht op het belasten van passagiers of vliegtuigen (MTOW) in plaats van het belasten van uitstoot is geen effectief middel om de Parijse klimaatdoelen te halen.”

Passagiers wijken uit naar buitenlandse luchthavens en stoten onderweg daar naar toe CO2 uit en er is geen prikkel om schonere toestellen in te zetten aldus SEO. Constateringen SEO zijn in lijn met eerder onderzoek in opdracht van ministerie van Financien door CEDelft 2018 dat er geen milieu effect is door invoering van vliegbelasting of belasting per vliegtuig. Ook verwijst SEO naar een onderzoek aan van de Nederlandse overheid Centraal Planbureau en planbureau voor de leefomgeving uit 2016waarin staat “dat een vliegticketheffing niet per definitie leidt tot per saldo minder CO2-emissies.”

Ook zonder vliegbelasting wordt ticket al duurder:

Ook zonder de vliegbelasting worden vliegtickets al veel duurder. Ten eerste worden de tarieven op Schiphol de komende jaren veel hoger, waardoor tickets 25% duurder zullen zijn in 2025, aldus SEO. Daarbovenop komen nog eens de kosten die betaald moeten worden voor twee emissiehandelssystemen, één in Europa en één wereldwijd. Kosten kunnen oplopen tot € 90-120 miljoen in 2030, hetgeen kostenverhogingen voor passagiers met zich mee kunnen brengen.

Banen in Nederland verdwijnen door vliegtaks. Door het verdwijnen van passagiers verliezen duizenden mensen hun baan. Volgens het rapport betekent het verlies van 1000 passagiers dat 2 mensen hun baan verliezen. In totaal kan dat oplopen tot wel 5000 arbeidsplaatsen.

Ook de overheid houdt onder de streep nauwelijks iets over van de vliegtaks

De overheid ontvangt door effecten van een vliegbelasting of belasting per vliegtuig minder inkomstenbelasting en is meer geld kwijt aan werkloosheidsuitkeringen “De totale negatieve effecten voor de overheid kunnen op korte termijn oplopen tot € 150 miljoen tot € 200 miljoen.”, aldus SEO.

Luchtvaartbedrijven krijgen te maken met flinke omzetdaling

Voor de luchtvaartbedrijven betekent een vliegtuigbelasting afhankelijk van de vorm een omzetdaling tot €438 miljoen.

Bestemmingen verdwijnen

Doordat het aantal passagiers zal dalen, verdwijnen bestemmingen vanaf Schiphol. Nederlandse toeristen en zakenmensen kunnen straks naar minder bestemmingen vliegen, waardoor Nederland ook minder aantrekkelijk is voor buitenlandse bedrijven en instellingen. Ook dat kost banen.

Er zijn andere manieren om luchtvaart echt te verduurzamen 

Recent gepresenteerd actieplan ‘Slim en Duurzaam’ biedt wel duidelijke actie’s hoe we de luchtvaart samen kunnen verduurzamen en de CO2 emissies kunnen laten dalen door duurzame brandstof, minder omvliegen, investeren in nieuwe vloot en nieuwe vliegtuig ontwikkeling etc.

Rapport 2016 CPB en Planbureau ‘Kansrijk mobiliteitsbeleid’ . Zie bijlage

“Het rapport van het CPB en Planbureau voor de Leefomgeving ‘Kansrijk mobiliteitsbeleid’ uit 2016 geeft aan dat een vliegticketheffing geen effectieve manier is om deze hinder te beprijzen. Het aantal reizigers vanaf Schiphol zal met 10 tot 20 procent afnemen. Eerdere ervaringen laten zien dat de meeste reizigers dan niet vanaf Nederlandse luchthavens vliegen, maar uitwijken naar buitenlandse. Hetwelvaartseffect is waarschijnlijk negatief”.

 

Maurice de Hond zie op site peil.nl 

57% van mensen die gereageerd hebben op overheidsconsultatie waren tegen invoering vliegtaks

Er zijn meer tegenstanders (45%) dan voorstanders (40%) van een nationale vliegtaks die niet wordt gebruikt voor de verduurzaming van de luchtvaart.

· Slechts13% geeft aan dat invoering van de vliegtaks invloed zal hebben op de keuze van het vervoermiddel.

· Bijna tweederde (64%) van de kiezers vindt niet dat de opbrengst van de vliegtaks voor andere zaken dan de verduurzaming van de luchtvaart zou mogen worden gebruikt. OnderD66-stemmers is dit percentage zelfs 66%.

Ruime meerderheid (55%) denkt dat duurzame brandstof het meest zal bijdragen aan de verduurzaming van de luchtvaart. Ook wordt vlootvernieuwing en een Europees luchtruim genoemd.

Slim en Duurzaam (Smart and Sustainable)

By | Points of view, Topics in Focus

Luchtvaartsector overhandigt actieplan ‘Slim en Duurzaam’ aan minister I&W 

35% minder CO2-uitstoot door Nederlandse luchtvaart in 2030 

click here to download the English version

Amstelveen, 3 oktober 2018 – Vandaag heeft de luchtvaartsector een actieplan voor verduurzaming van de luchtvaart aangeboden aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Voor het plan ‘Slim en Duurzaam’ hebben twintig transportorganisaties en kennisinstellingen de handen ineengeslagen om bestaande ontwikkelingen voor de verduurzaming van de luchtvaart te versnellen. Doel is om de CO2-uitstoot van de luchtvaart vanuit Nederland in 2030 met 35% te verminderen. Onderzoeksbureau CE Delft beoordeelt het plan als ambitieus en concreet en concludeert dat de geformuleerde doelen haalbaar zijn.

De luchtvaart is wereldwijd verantwoordelijk voor 2% van alle CO2-uitstoot. Het actieplan beoogt dat de Nederlandse luchtvaartsector de slimste én duurzaamste ter wereld wordt en bevat in totaal zeven thema’s. Het actieplan kan als input dienen voor de klimaattafel.

 

Vijf thema’s hebben betrekking op het verlagen van CO2-emissies van de internationale luchtvaart vanuit Nederland: maar liefst 35% minder uitstoot in 2030. Dit komt bovenop de substantiële CO2-vermindering die de luchtvaart levert via het Europese handelssysteem en het mondiaal VN-systeem voor emissiehandel (CORSIA) die invulling geven aan de doelstellingen van Parijs. Daarnaast zijn er nog twee thema’s die resulteren in verlaging van CO2-emissies, maar dan op de grond.

The seven themes of “Smart and Sustainable” are:

Optimising flight routes and procedures

The efficient use of fuel results in fewer CO2 emissions. More direct flight routes and improved takeoff and landing procedures will result in less fuel consumption. Current routes in Dutch and European airspace are overloaded and not always efficient, and lead to added and unnecessary CO2 emissions.

Encouraging cleaner aircraft by levying airport fees

Schiphol intends to differentiate airport charges (between 2019 and 2022) partly on the basis of climate impact. Airlines will pay less to use quieter and generally cleaner aircraft, while the costs for noisier, more polluting aircraft will increase.

Introducing sustainable fuel

As a result of the long development time and life span of new aircraft, kerosene-based fuel will remain the fuel of choice for the time being. For this reason, sustainable fuel is one of the most effective ways of reducing CO2 emissions on the relatively short term. These are sustainable biojet fuels made from raw materials that do not compromise human or animal food supplies or which cause environmental damage such as deforestation.

Radical fleet renewal

We have taken major steps to reduce our climate impact by introducing radically new aircraft concepts and fully electrically powered aircraft. The Dutch aviation industry and knowledge institutions are playing an important role in developing new aerodynamic models, stronger and lighter materials, and electric-hybrid propulsion that will be necessary after 2030 to further reduce emissions from aviation. Over the next decade, airlines will continue to renew their fleets, thereby further reducing their emissions.

Deploying international train service and other sustainable means of transport over short distances

The Netherlands benefits from a customer-centric, fast, and sustainable transport system. On some routes, trains are a good alternative to air travel up to a distance of 700 kilometres. The success of the Eurostar and Thalys proves that this is possible and that it is better for the environment. To make train travel even more attractive, we will need faster trains, better connections to Schiphol, and it must be easier to buy integrated AirRail tickets. To further develop Schiphol as a multimodal hub, the extension of the North-South Metro line above ground is another interesting option. This will create space for international trains in the Schiphol Tunnel. And there are sustainable alternatives other than the train that can be further developed for routes with smaller passenger volumes.

Emission-free airports

In 2030, we will ensure that all Royal Schiphol Group airport terminals, offices, and ground operations will be climate neutral. Schiphol already runs entirely on electricity generated by Dutch wind and is making efforts to increase energy efficiency (for instance, by using LED lighting), phase out gas (for instance, by using heat and cold storage), and limit commuting. Airport users (including airlines and handling agents) also play an important role in making the airport climate-neutral by making greater use of electrical equipment and other technology.

A fast and efficient journey to and from the airport

The journey to and from the airport takes time. It can be unnecessarily complicated, cause traffic jams, and contribute to carbon emissions. At present, travellers opt for cars and public transport. Other solutions – electric rental cars and faster public transport to and from airports – are also needed. Furthermore, passengers must be able to make use of reliable and efficient transfers and have more options for getting cargo and baggage from door to door. Also in air cargo transport, all parties work closely with the help of digitisation, chain agreements, and good information exchange to optimise their activities. This will improve lead times and loading rates, and reduce carbon emissions.

The twenty companies and institutions behind the “Smart and Sustainable” plan of action are:

De zeven thema’s van ‘Slim en Duurzaam’:

Het optimaliseren van vliegroutes en procedures 

Zuinig omgaan met brandstof zorgt voor minder CO2-uitstoot. Hoe directer de vliegroute en hoe beter de landings- en startprocedure, des te minder het brandstofverbruik. De huidige routes, in zowel het Nederlands als het Europees luchtruim, zijn overbelast en niet altijd efficiënt, wat leidt tot overbodige CO2-uitstoot.

Het stimuleren van schonere vliegtuigen via luchthavengelden

Schiphol heeft het voornemen om de luchthavengelden (2019-2022) deels te differentiëren op basis van klimaatimpact. Maatschappijen betalen minder voor stillere en daarmee in de regel minder vervuilende vliegtuigen, terwijl de kosten voor lawaaiige en daarmee meer vervuilende vliegtuigen omhoog gaan. 

De inzet van duurzame brandstof

Door de lange ontwikkeltijd en levensduur van nieuwe vliegtuigen blijft kerosine voorlopig dé brandstof om op te vliegen. Daarom is duurzame brandstof één van de meest effectieve manieren om op relatief korte termijn de CO2-uitstoot te verminderen. Duurzame kerosine gemaakt van grondstoffen die niet ten koste gaan van de voedselvoorziening van mens en dier en/of zorgt voor milieuschade, zoals dit bij ontbossing het geval is.

Radicale vlootvernieuwing

Grote stappen in het reduceren van onze klimaatimpact worden gezet bij de invoering van radicaal nieuwe vliegtuigconcepten en volledig elektrisch aangedreven vliegtuigen. De Nederlandse luchtvaartindustrie en kennisinstellingen spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van nieuwe aerodynamische modellen, sterkere en lichtere materialen en elektrisch-hybride voortstuwing die na 2030 noodzakelijk zijn om de emissies van de luchtvaart verder te doen afnemen. In het komende decennium gaan luchtvaartmaatschappijen door met het vernieuwen van hun vloot en het daarmee verder verlagen van hun emissies. 

Inzet internationale trein en andere duurzame vervoersmiddelen op korte afstanden

Nederland is gebaat bij een klantgericht, snel en duurzaam transportsysteem. De trein is op bepaalde routes, tot een afstand van 700 kilometer, een goed alternatief voor vliegreizen. Het succes van de Eurostar en Thalys bewijst dat dit mogelijk is en dat dit beter is voor het milieu. Om de trein echt aantrekkelijker te laten zijn, moeten er snellere treinen rijden, een betere aansluiting op Schiphol komen en het moet eenvoudiger worden om geïntegreerde AirRail tickets te kopen. Om Schiphol verder te ontwikkelen als multimodale hub is bovendien het bovengronds doortrekken van de Noord/Zuidlijn een interessante optie. Daardoor ontstaat er ruimte voor internationale treinen in de Schipholtunnel. Tevens zijn er andere duurzame alternatieven naast de trein die verder ontwikkeld kunnen worden voor routes met minder grote passagiersvolumes.

Emissieloze luchthavens

In 2030 zorgen we ervoor dat de terminals, kantoren en grondoperatie van alle luchthavens van Royal Schiphol Group klimaatneutraal zijn. Schiphol draait al volledig op door Nederlandse wind opgewekte elektriciteit en spant zich in voor het verhogen van de energie-efficiënte (bijvoorbeeld door het gebruik van ledverlichting), het uitfaseren van gas (onder meer door het gebruik van warmte-koudeopslag) en het beperken van het woon-werkverkeer. Daarnaast spelen de gebruikers van de luchthavens (onder andere luchtvaartmaatschappijen en afhandelaren) ook een belangrijke rol in het klimaatneutraal maken van de luchthaven door onder andere meer gebruik te maken van elektrisch materieel.

Een snelle en efficiënte reis van en naar het vliegveld

De reis van en naar het vliegveld is er een die tijd vergt, die soms onnodig ingewikkeld is, die zorgt voor filevorming en die bijdraagt aan CO2-emissies. Op dit moment kiezen reizigers voor de auto en het openbaar vervoer. Ook oplossingen zoals een elektrische leenauto en sneller openbaar vervoer van en naar de luchthavens zijn nodig. Daarnaast moeten passagiers gebruik kunnen maken van betrouwbare en efficiënte transfers en meer opties hebben om vracht en bagage van deur tot deur te krijgen. Ook in het luchtvrachtvervoer werken alle partijen nauw samen om via digitalisering, ketenafspraken en goede informatie-uitwisseling vrachtactiviteiten te optimaliseren. Hierdoor worden doorlooptijden en beladingsgraden verbeterd en CO2-emissies verlaagd.

De 20 bedrijven en instellingen achter het ‘Slim en Duurzaam’ actieplan zijn:

Click hier voor het document Actieplan Luchtvaart Nederland: 35% minder CO2 in 2030

Click hier voor het document “Aviation Climate Solutions” opgesteld door ATAG (Air Transport Action Group)

Sustainable Aviation Agenda 2030

By | Points of view, Topics in Focus

 

C O R S I A

 • CO2 pricing for aviation

 • Aviation is the first sector that has reached global agreements on CO2 emissions in the UN (ICAO) context

 • From 2020, airlines will only be able to grow CO2- neutral

 • To this end CORSIA will be introduced, a system that is used worldwide for reporting and reducing / compensating for emissions from airlines

 • Until the introduction of CORSIA, airlines pay for CO2emissions via the European Emission TradingScheme (EU ETS) that was introduced in2012

 

 

Co2 beprijzing voor de luchtvaart:

Luchtvaart is de eerste sector is die in VN-verband (ICAO) tot wereldwijde afspraken is gekomen over CO2-uitstoot. Vanaf 2020 zullen vliegtuigmaatschappijen alleen nog CO2-neutraal te groeien. Hiertoe zal CORSIA worden geïntroduceerd, een systeem dat wereldwijd wordt gebruikt voor het rapporteren en reduceren/compenseren van emissies van luchtvaartmaatschappijen. Tot de invoering van CORSIA betalen luchtvaartmaatschappijen voor CO2 emissies via het Europese Emissie Trading Scheme (EU-ETS) dat in 2012 is ingevoerd.

Implementatie Single European Sky:

Het Europese luchtruim wordt momenteel beheerd door 36 nationale luchtverkeersleidingsorganisaties. De vlucht Zürich-Amsterdam zou 220 km korter kunnen. Implementatie van Single European Sky kan de uitstoot van CO2 in Europa tot maar liefst 10% reduceren. Modernisering van het Europese luchtruim kan tot 2035 1 miljoen nieuwe banen in Europa opleveren.

Biofuels:

De luchtvaartsector kan haar CO2 uitstoot significant verminderen door het gebruik van duurzame kerosine. De inzet van duurzame grondstoffen en een efficiënte leveringsketen resulteert in een product dat tot ±80% minder CO2 uitstoot oplevert dan conventionele kerosine. Nederlandse initiatieven zoals de BioPort Holland en private initiatieven moeten op korte termijn gestimuleerd worden om Nederland Europees koploper te laten worden op het gebied van productie en levering van duurzame kerosine. Samen met de (Europese) overheid moeten de betrokken belanghebbenden de ambitie hebben in 2030 een substantieel volume aan duurzame kerosine beschikbaar te hebben.

Ontwikkeling van een hybride-elektrisch vliegtuig:

De ontwikkeling van een hybride-elektrisch vliegtuig is een noodzakelijke stap om in 2050 een CO2 reductie van 50% te realiseren. Bestaande initiatieven voor alternatieve voorstuwing en energiebronnen moeten worden uitgebreid met geoptimaliseerde aerodynamische modellen en licht materialen. TU Delft, NLR en diverse Nederlandse industriële partijen kunnen een belagngrijke rol spelen in Europese onderzoeks- en ontwikkelprojecten.

Intermodaal reizen:

De luchtvaartsector kan via samenwerkingsverbanden met andere vervoersmodaliteiten een deel van het luchtvervoer vervangen. De ontwikkeling van goede vervoersknooppunten zijn noodzakelijk om passagiers betrouwbare en efficiënte transfers te garanderen.

Elektrificeren van grondafhandelingsapparatuur:

Het verduurzamen van de grondoperatie wordt voortgezet, waarbij diesel aangedreven hulpmiddelen voor zover mogelijk worden vervangen door elektrisch aangedreven apparatuur. Dit heeft niet alleen effect op de CO2 uitstoot, maar ook op de leefomgeving doordat fijnstof, roet en NOx emissies zullen afnemen als ook de geluidproductie rondom de vliegtuigafhandeling. Diesel aangedreven generatoren voor de elektriciteitsvoorziening en klimaatbeheersing van vliegtuigen aan de gates zullen worden uit gefaseerd in 2021.

Elektrisch taxiën/slepen:

Vliegtuigen gebruiken relatief veel brandstof bij het taxiën van de terminal naar de startbanen (en terug). Alternatieve methoden zijn in ontwikkeling en Nederlandse partijen zullen samenwerken om de toepasbaarheid in Nederland verder te onderzoeken, te ontwikkelen en waar mogelijk te implementeren. Elektrisch taxiën of slepen verlaagt CO2, NOx en fijnstof uitstoot en kan ook een positief effect hebben op de geluidsproductie. Partijen zetten zich in om in de Europese operatie elektrisch taxiën/slepen te introduceren in 2023.

Duurzame vliegtuigverf:

Voor Nederlandse vliegtuigen wordt het gebruik van chromaat-vrije verfsystemen vanaf 2021 verplicht. Voor de luchtvaartmaatschappijen betekent deze verf meestal ook minder gewicht, dus een lager brandstofverbruik en minder CO2 emissies. Daarnaast resulteert dit in minder milieu- en arbobelasting aangezien er minder chromaathoudend afval verwerkt moet worden na het verwijderen van oude verflagen.

100% recyclen 2019 en 50% minder restafval in 2025:

Alle niet gevaarlijke producten en materialen worden vanaf 2019 volledig gerecycled of op een andere manier nuttig gebruikt. Waar wettelijke beperkingen onnodig hergebruikt in de weg staat, zal de overheid zich inzetten deze regelgeving aan te passen. De luchtvaartsector wil in 2025 het volume van de resterende afvalstromen met 50% reduceren t.o.v. 2010.

Inzet zonne- en andere hernieuwbare energie:

Op en rond luchthaven zal in toenemende mate gebruik worden gemaakt van zonnepanelen en andere vormen van hernieuwbare energie, voor zover dit geen risico voor de vliegveiligheid oplevert. Hiermee zullen partijen op en rond de luchthavens grotendeels in hun eigen duurzame energie en klimaatbeheersing gaan voorzien.

Heffingen voor geluid:

Het huidige beleid waarbij luchtvaartmaatschappijen worden belast in de landingstarieven zal worden voortgezet. Hiermee worden oudere, lawaaierige toestellen zwaarder belast dan stillere vliegtuigen.

Optimalisatie aan- en uitvliegroutes:

De luchtvaartmaatschappijen zullen samen met de LVNL en de luchthavens de aan en uitvliegroutes en procedures verder optimaliseren. Het gebruik van glijvluchten (CDA’s) bij landing en slimmere uitvliegroutes (o.a. NADP2) zullen een positief effect hebben op de leefomgeving.

BARIN supports Sustainability !

By | Points of view

BARIN supports sustainability, but opposes a national aviation tax for funding the general budget (“schatkist”). 

BARIN, the industry association for airlines undertaking business in The Netherlands, supports sustainability, but opposes a Dutch aviation tax to fund the national general budget (“schatkist”). Studies in the Netherlands, e.g. by CE Delft 2018, and others have concluded that national aviation taxes do not benefit the environment. As a result of capacity crunches and demand, national taxes do not lead to less flights but to merely moving flights and demand across borders. The result is that the net effect on CO2 emissions from aviation, noise and fine particles is marginal.

The Dutch Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) and the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) concluded in 2016 that “such a levy will not lead to less CO2 emissions. The levy would collect around 0.3 to 0.5 billion euro, depending on the execution. The number of passengers from Schiphol will decrease by 10 to 20 per cent. Previous experiences (www.ikverticket.nl) show that most travellers will not fly from Dutch airports, but will evade to foreign airports. The prosperity-effect is probably negative.”

A report by SEO from 2012 shows that the introduction of an aviation tax could lead to a decrease of 37,500 jobs.

BARIN believes the best way to reduce CO2 emissions is through the ICAO-United Nations agreement called CORSIA. Aviation is a global business; borders do not halt emissions. Serious efforts to reduce CO2 emissions should therefore be conducted globally. 72 countries have already agreed to join this global emissions trading scheme for aviation as of 2021. Aviation is also included in the European emissions trading scheme (EU ETS). On top of that, aviation in the Netherlands is subjected to a noise tax.

Instead of punishing aviation in Europe, EU Member States and the EU Institutions should focus much more on measures that would actually reduce CO2 emissions. After years of negotiating and the file being stuck in the EU Council over the political sensitivities surrounding Gibraltar, it is high time to agree on the Single European Sky 2+ package and to create a real European Single Sky (SES). Currently, airlines have to operate in a fragmented airspace and already for short distances a plane has to fly many kilometres in addition with extra CO2 emissions and extra costs as a result. A genuine SES would reduce CO2 emissions in Europe by 10%.

Background information:

Current yearly costs for airlines in the Netherlands: € 780 million euros*

€ 264 million in security costs*  € 457 million in airport charges*  € 59 million on air traffic control*

Over the years, airlines operating at Schiphol have contributed more than € 750 million in soundproofing levies

* Source: SEO Benchmark Luchthavengelden en overheidsheffingen 2018.

 

Click here to download this chart

Kabinet doet Schiphol drie jaar op slot!

By | Points of view

Economische groei en banen vliegen de grens over

De luchtvaartsector, de logistieke sector en de reisbranche hebben verbijsterd kennisgenomen van het recente kabinetsbesluit om Schiphol – en zo ook de luchtvaart – op slot te doen tot en met 2020. Daarmee wacht het kabinet de onafhankelijke cijfers inzake hinderbeperking die de overheid deze zomer beschikbaar stelt, niet af. Nu al de luchtvaart in Nederland op slot zetten is prematuur en onzorgvuldig.

In het regeerakkoord van oktober jl. staat immers dat ‘de sector met slimmere en schonere vliegtuigen ruimte kan creëren voor groei van het aantal vluchten’. Zeker nu de consument na de economische crisis weer vaker in het vliegtuig stapt, kan de luchtvaart in Nederland niet op slot worden gezet. De ons omringende landen zullen de Nederlandse passagier graag verwelkomen.

Luchtvaart neemt haar verantwoordelijkheid

De luchtvaartmaatschappijen isoleerden de huizen van omwonenden van Schiphol tegen geluidshinder voor 750 miljoen euro. Honderden miljoenen werden, en zullen verder worden, geïnvesteerd in vlootvernieuwing, elektrisch vliegen en alternatieve brandstof. Het kabinet lijkt echter geen acht te slaan op al deze succesvolle inspanningen van de luchtvaartsector om de geluidshinder en de CO2-uitstoot in Nederland verder te beperken.

Tik voor Nederlandse economie

Schiphol, en daarmee de luchtvaart in Nederland, op slot zetten heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid. Dit betekent een gevoelige tik voor de Nederlandse economie, net nu het weer beter gaat. De luchtvaart in Nederland is namelijk goed voor maar liefst 300.000 banen. luchtvaart biedt werkgelegenheid voor verschillende opleiding niveaus in Nederland. Ook draagt de luchtvaart zo’n 30 miljard euro bij aan het Bruto Nationaal Product (BNP). Elk miljoen extra passagiers is goed voor 3000 extra banen in Nederland. Nu dreigt de voor de BV Nederland belangrijke groei van de luchtvaart weg te vloeien naar luchthavens in de ons omliggende landen.

Opheffing blokkade

De luchtvaartsector in Nederland dringt er bij regering op aan haar afspraken na te komen en deze onverantwoorde blokkade per onmiddellijk op te heffen. Zo willen onderstaande partijen in spoedoverleg met de minister van Infrastructuur en Waterstaat om snel tot gepaste afspraken te  komen waarbij de inspanningen van de luchtvaart het mogelijk maken de capaciteit op Schiphol op een verantwoorde en duurzame wijze te vergroten.

Click here to download the PDF version

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close