Category

Points of view

BARIN zienswijze GcL integreren in IVW klachtenbehandeling

By Points of view

7 Sep.2011

BARIN standpunt en zienswijze m.b.t. het plan de GcL rol te integreren in de IVW individuele klachten behandeling van passagiers:

Achtergrond

• BARIN staat uiteraard positief tegenover de bescherming van de rechten van passagiers.
• Luchtvaartmaatschappijen stellen alles in het werk om passagiers en goederen zo snel en comfortabel mogelijk naar hun bestemming te transporteren, dat is hun day to day business waar ze "van proberen" te leven.
• Helaas kan het zijn dat daarin een verstoring komt en uiteraard is het dan essentieel dat passagiers met klachten of vragen terecht kunnen bij de luchtvaartmaatschappij.
• Indien twee partijen (passagier/klant en maatschappij) niet tot een oplossing komen dan is een derde onafhankelijke partij noodzakelijk daar zijn wij voorstander van.
• In 2008 heeft de sector-BARIN-airline-leden zich volledig ingezet bij het initiatief een GCL in Nederland op te richten, echter wel op de uitdrukkelijke voorwaarde van een verankering van een aansluitplicht van alle luchtvaartmaatschappijen die in Nederland actief zijn (IVW behandelde destijds nog geen individuele klachten.)

Hoofdlijn

• GCL heeft de afgelopen twee jaren (operationeel sinds juli 2009) een belangrijke rol vervuld in de afhandeling van de klachten. IVW is twee jaar geleden begonnen ook individuele klachten af te handelen, waardoor er nu twee verschillende instanties zijn die vrijwel hetzelfde doen.
• BARIN is voorstander van één duidelijk en laagdrempelig loket voor de consument.
• Voorwaarde van de BARIN was en is een door de overheid toegezegde aansluit plicht bij de GCL , zodat alle luchtvaartmaatschappijen die van/naar Nederland vliegen zouden zijn aangesloten, uitspraken bindend zouden zijn, financiering eerlijk verdeeld werd en de overlap tussen GCL en de per toeval ook sinds juli 2009 door IVW ingevoerde individuele klachten afhandeling zou worden opgeheven.
• Het blijkt inmiddels dat helaas het wettelijk niet mogelijk is deze doelen te bereiken (bindend advies in combinatie met verplichte aansluiting blijkt in conflict met de Nederlandse grondwet).
• IVW is toezichthouder en beoordeelt inmiddels ook individuele klachten van passagiers en doet dit tevens in het kader van de Europese regelgeving in haar rol als National Enforcement Body (NEB) van Nederland. Waar de GCL niet per wet verplicht voor iedereen bindend kan zijn, heeft de IVW wel middelen om consumentenrechten af te dwingen bij alle luchtvaartmaatschappijen die van/naar Nederland vliegen.
• Bovendien door de klachten via 1 loket (IVW) te laten behandelen ontstaat eenduidigheid in de interpretatie van de wet en worden klachten ten aanzien van alle luchtvaartmaatschappijen op een gelijke wijze beoordeeld met in achtneming van Europese regelgeving.
• De consument krijgt duidelijkheid en een laagdrempelig loket bij IVW, dat ook de naleving van de uitspraken kan afdwingen.
• Voor de luchtvaartmaatschappijen wordt hiermee een gelijk speelveld in Nederland geborgd en worden administratieve lasten beperkt (één i.p.v. twee loketten)

Conclusie:

Eén loket voor de consument: laagdrempelig en duidelijk
• IVW heeft de middelen om consumentenrechten af te dwingen
• Efficiëntie en eenduidige uitspraken voor alle betrokkenen
• Doel is laagdrempelige klachtenafhandeling (GCL was geen doel maar een middel)
• Geen zinloze wetgeving
• Alle luchtvaartmaatschappijen vallen onder hetzelfde regime
• Met in achtneming van de huidige en toekomstig EC regelgevingen

Q&A’s GCL rol over te brengen naar de IVW individuele klachten behandeling van luchtvaart passagiers

• Trekt de BARIN haar steun voor de GCL in omdat veel uitspraken in het nadeel van de luchtvaartmaatschappijen zijn?

Nee, dit is absoluut niet de reden. De belangrijkste reden is dat niet alle luchtvaartmaatschappijen bij de GCL zijn aangesloten en er daardoor geen eerlijk gelijk speelveld is, dus concurrentie vervalsing. Daarnaast zijn de SGC (Geschillencommissie voor Consumentenzaken= de GcL uitvoerder) kosten van de GCL organisatie schrikbarend hoog .

• Onder welke voorwaarden zou de BARIN een GCL wel steunen?

Daarover is de BARIN altijd heel duidelijk geweest; Alle luchtvaartmaatschappijen die van/naar Nederland vliegen moeten verplicht zijn aangesloten, uitspraken moeten voor alle partijen bindend zijn, kosten moeten omlaag en de overlap van huidige klachtenloketten bij GCL en de IVW moet worden opgeheven. Alleen dan is er eerlijke concurrentie door een gelijk speelveld, heeft de klant duidelijkheid en kunnen torenhoge kosten worden vermeden.

• Waarom trekt de BARIN haar steun voor een wettelijk geregelde GCL nu pas in?

Er is pas recent duidelijk geworden dat de Grondwet beperkingen stipuleert die een zinnige wet onmogelijk maakt. Daardoor zal een wet er enkel toe leiden dat er meerdere loketten naast elkaar zullen blijven bestaan met verschillende procedures en uitspraken, verschil in mogelijkheid om naleving van uitspraken af te dwingen etc. Daar wordt echt niemand beter van.

Opmerkingen:
– De Grondwettelijke beperking betreft het feit dat partijen niet mogen worden verplicht zich aan te sluiten bij een bindende GCL, iedereen heeft namelijk het recht om naar de rechter te stappen.
– Verschil m.b.t. afdwingen naleving van uitspraken betreft het feit dat de wettelijk geregelde GCL geen middelen heeft om een luchtvaartmaatschappij te dwingen compensatie te betalen, het IVW heeft die middelen wel.

• Waarom is de IVW dan wel geschikt?

De IVW is de aangewezen toezichthouder en beoordeelt nu ook individuele klachten van passagiers. Waar een GCL niet per wet voor iedereen bindend kan zijn heeft de IVW juist wel middelen om consumentenrechten af te dwingen bij alle luchtvaartmaatschappijen die van/naar Nederland vliegen, met in achtneming van de EC regelgeving .

• Hoe kan de IVW geschikt zijn, er wordt gezegd dat de luchtvaartmaatschappijen de IVW aanklagen?

Dat is een onjuist beeld. Juist in overleg met de IVW is een aantal proefprocedures gestart om voor iedereen duidelijkheid te krijgen over enkele onduidelijke punten m.b.t. regelgeving.

• Wat betekent dit voor de IVW?

Voor de IVW betekent dit dat zij de huidige individuele klachtafhandeling doorzet. In 2010 ontving zij bijna 9000 klachten, terwijl de GCL er ruim 800 ontving. De toename voor IVW zal dus beperkt zijn, bovendien kunnen we door goede werkafspraken de afhandeling effficiënter maken en de werkdruk bij IVW verlagen.

Opmerkingen:
– de huidige IVW en GCL klachten overlappen elkaar deels, dus toename is gering
– 8761 IVW klachten en 839 GCL klachten komen uit jaarverslagen 2010 van IVW en Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC)

• Wat betekent dit voor de consument?

De consument krijgt duidelijkheid, want er is – in tegenstelling tot nu – één loket voor klachten, ongeacht met welke luchtvaartmaatschappij men heeft gevlogen.

• Gaat de consument er niet op achteruit, want nu zijn uitspraken toch bindend?

De consument gaat er niet op achteruit. De IVW heeft immers voldoende middelen om naleving van de rechten van de consument af te dwingen op basis van een Europese uniformiteit. IVW’s formele taak van systeemtoezicht gekoppeld aan IVW’s individuele klachtenbehandeling maakt het systeemtoezicht bovendien efficienter.

Het grote winstpunt is dat de consument nu duidelijkheid heeft; er is één laagdrempelig loket voor klachten over alle luchtvaartmaatschappijen.

Afkortingen:
GcL of GCL= Geschillencommissie Luchtvaart
SGC= Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken
IVW= Inspectie Verkeer en Waterstaat
Q & A= Questions and Answers

BARIN objections to Consumentenbond VluchtClaimService

By Points of view

Click on: BARIN objection letter of 5 Aug.11 to Consumentenbond re “Vlucht Claim Service” (Flight Claim Service).

For the particular website click on Consumentenbond

De Telegraaf 6 August 2011

Consumentenbond deelt mee in vergoeding bij vertraging

Luchtvaart woest om hulp bij claim

door Harry van Gelder

AMSTERDAM, zaterdag 6 augustus 2011

Luchtvaartmaatschappijen verklaren de Consumentenbond de oorlog. De maatschappijen zijn woedend dat de bond in zee gaat met een keiharde commerciële partij als EUclaim.

De Consumentenbond moet als onafhankelijke belangenorganisatie consumenten steunen en niet geld aftroggelen via een ondoorzichtige commerciële partij, vinden de luchtvaartmaatschappijen. Zij eisen dat de Consumentenbond onmiddellijk stopt met de steun aan EUclaim.

EUclaim zegt reizigers te helpen met het indienen van financiële claims bij vliegtuigbedrijven als een vlucht sterk vertraagd is of geannuleerd wordt. Het bedrijf houdt echter 25 procent van het toegekende bedrag in. Ook de Consumentenbond profiteert. Wie via de website van de bond een claim wil indienen, komt terecht bij het commerciële Euclaim.

Probleemvlucht

De bond ontvangt 5 euro voor iedere aanvraag en 5 procent van het bedrag dat succesvol wordt geclaimd. „Wij zijn zeer ontstemd over deze handelwijze van de Consumentenbond. We vinden deze niet passen in de onderlinge samenwerking, en achten deze onrechtmatig en misleidend”, zegt voorzitter Frank Allard van de BARIN, de brancheorganisatie van alle luchtvaartmaatschappijen in Nederland.

Hij zegt net een brandbrief de deur uit te hebben gedaan. Allard stoort zich er ook hevig aan dat de Consumentenbond vrijwel elke vlucht als probleemvlucht ziet.

Allard vindt het ongelooflijk dat de Consumentenbond in plaats van consumenten objectief te adviseren, de passagiers onmiddellijk doorsluist naar EUclaim, die alleen maar geld wil verdienen.

„De Consumentenbond wijst niet op de mogelijkheid direct te communiceren met de luchtvaartmaatschappijen, zodat de passagier bij succes 25 procent in zijn zak houdt. Ook zegt de bond niks over de mogelijkheid van een gratis klachtafhandeling door de Inspectie Verkeer en Waterstaat”, zegt Frank Allard van de BARIN.

 

Reisrevue Nieuwsbrief door Klaas-Jan van Woerkom 9 Aug.11

BARIN wil uitsluitsel over Geschillencommissie 9 AUG 2011

De Board of Airline Representatives in The Netherlands (BARIN) wil voor het einde van dit jaar zekerheid over de verplichte aansluiting bij de Geschillencommissie Luchtvaart. Dat orgaan oordeelt in geschillen tussen passagiers en airlines en is volgens voorzitter Frank Allard een veel betere optie dan commerciële claimbureaus. De Consumentenbond, een partner van de BARIN in de Geschillencommissie, haalde zich vorige week de woede van diezelfde BARIN op de hals door een actieve samenwerking aan te gaan met claimbureau EUclaim.

Verdienen aan leed
‘De onafhankelijkheid van de bond komt in het geding op het moment dat het zelf geld gaat verdienen aan claims’, zegt Allard. De BARIN verwijt de Consumentenbond dat zij nu geld lijkt te willen verdienen (5 euro per doorverwezen passagier, plus 5 procent van de eventuele toegekende claim) aan vertragingsleed van passagiers.

Ook is hij zeer ontstemd over het feit dat de Consumentenbond haar samenwerking met EUclaim middels een persbericht wereldkundig maakte. ‘We kennen elkaar, voeren geregeld overleg en hebben dus elkaars telefoonnummers. Het steekt dat we dan via de media van dit soort plannen op de hoogte worden gebracht.’

Misleidend naar consument
De BARIN uit sterke twijfels aan de zogeheten Vlucht Claim Service die EUclaim via de Consumentenbond aanbiedt. ‘Er wordt een lijst ‘probleemvluchten’ gepresenteerd waarop de consument kan claimen. Erg misleidend, aangezien het beeld ontstaat dat voor een dergelijke vlucht bij voorbaat een succesvolle claim kan worden ingediend, ondanks dat er nog helemaal geen redenen bekend zijn over de achtergrond van deze eventuele problemen.’

De BARIN stelt in een brief aan de bond dat zij nalaat de consument te wijzen op de verschillende mogelijkheden die er zijn om een claim in te dienen, zoals via de Geschillencommissie. Die werkt bovendien gratis indien een claim gegrond blijkt.

Stoppen
‘De BARIN en haar leden hebben zeer veel moeite gedaan om de Geschillencommissie Luchtvaart mogelijk te maken om te kunnen komen tot een kwalitatieve en laagdrempelige onafhankelijke geschillenbeslechting waarin alle belangen zorgvuldig worden meegewogen. De Consumentenbond doorkruist deze doelstelling en handelt daardoor onrechtmatig jegens de BARIN en haar leden. Ook diskwalificeert zij zich hiermee als bestuurslid van de Stichting Geschillencommissies en eventuele toekomstige deelname in andere geschillencommissies’, stelt de BARIN onomwonden. De organisatie roept de Consumentenbond dan ook op om de Vlucht Claim Service te staken.

Uitsluitsel
Overigens is de toekomst van de Geschillencommissie Luchtvaart nog niet zeker. Eerder dit jaar werd al bekend dat de BARIN haar steun aan de commissie wil opzeggen wanneer er geen level playing field komt. ‘Staatssecretaris Atsma is bezig met een wetsvoorstel. We willen echter wel voor het einde van dit jaar uitsluitsel over de aansluitplicht.’

Door die aansluitplicht moeten uitspraken van de Geschillencommissie niet alleen voor BARIN-leden gelden, maar ook voor andere airlines die op Nederland vliegen en niet zijn aangesloten bij de BARIN. ‘We wachten geduldig af, maar er moet wel snel duidelijkheid komen’, aldus Frank Allard.

© 2011 Reisrevue groep B.V., Hilversum. Alle rechten voorbehouden

——————————————————————————-

Kamer vragen – Tweede Kamer der Staten Generaal, click on:
Vragen van het lid Haverkamp (CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het artikel «Luchtvaart woest om hulp bij claim» (ingezonden 11 augustus 2011).

——————————————————————————–
Reisrevue Weblogs

Arnold Burlage

DOLLE BOEL

18 Augustus 2011

De vergoeding die luchtreizigers kunnen krijgen bij overboeking, vertraging of annulering, zorgt voor ridicule gevolgen.

De Consumentenbond is een samenwerking aangegaan met EUclaim, een bureautje dat gedupeerde passagiers helpt hun recht te halen, tegen de rijke beloning van zo’n kwart van een toegekende claim.

Nu zijn die compensaties (200 tot 600 euro) alleen al onzinnig, om precies te zijn van EU-ambtenaren, niet gehinderd door enige kennis van luchtvaartzaken. Zo kan een ticket van een paar tientjes met een beetje (on)geluk een klein fortuin opleveren.

De Consumentenbond gaat nu meewerken aan het roven uit de beurs van vliegmaatschappijen. Uitgerekend een organisatie die de belangen van consumenten dient, gaat samenwerken met een bedrijf dat een slaatje slaat uit het leed van diezelfde consumenten.

Nu maken sommige airlines er een potje van en vinden de ongenuanceerde regels uit Brussel feitelijk daar een oorsprong. De boosdoeners, onder aanvoering van maatschappijen als Ryanair, leggen dezelfde regeltjes nogal eens naast zich neer.

Een waarschuwing uit KLM-directiekring lijkt op z’n plaats. Alle (on)terechte compensatie wordt uiteindelijk door de reiziger zelf betaald met een hogere vliegprijs.

Misschien dat de bond beter de aanval in Brussel kan inzetten voor een redelijke compensatieregeling, in plaats van te heulen met een organisatie, die bezig is het paard achter de wagen te spannen.

——————————————————————————–
Members: for more information and correspondence go to the section Topics in Focus section “Geschillencommissie Luchtvaart” (ADRA NL)

BARIN Chairman New Year’s Addresses 2010 + 2011

By Points of view

BARIN Chairman New Year’s Address 2010 by Huib Gorter at the BARIN New Year Gathering at the HILTON Schiphol on 15 Jan. 2010

Your Excellency, Ladies and Gentlemen

The airline and travel related industries tend to be populated by individuals who are optimistic and confident by nature.
Why is this and why must it be so
– our business is cyclical
– fuel price volatility
– high investment cost
– fragility in customer behaviour in times of economic upheaval
– time lapse between aircraft ordering and final delivery
– taxation measures that can undermine our proposition and scare passengers away.

At this time last year we were extremely vocal in our resistance to the ‘vliegtax’. One should also be vocal in-so-far as complimenting the government on its retraction of the tax in, life it is not about being right but it is about doing the right things.

I would like to talk about the Customer
– era of unfulfilled promises to customers is long past us all
– any self respecting carrier places the customer first, treats him with respect and provides him the service he deserves
– aside from the fact that providing good customer service can be the singularly most satisfying activity a human being can do for another.

Should a customer not be given the service he deserves within the context of EU ruling 261 there is now a geschillencommissie luchtvaart.
We as BARIN have been and will continue to be supportive of the self-regulating arbitration instrument the ‘geschillencommissie’.

We wish to thank the parties who have worked hard with us towards getting this off the ground. We do however believe in the principle of the level playing field within Europe in respect to arbitration and we are pleased that our special guest, minister Eurlings shares this view and has undertaken to take this up in the European arena.
For those airlines who are non-BARIN-member airline, I seek their co-operation to uphold and abide by the principles of the ADRA or geschillencommissie luchtvaart.

I now would like to touch upon another issue relating to the customer, his well being and rights in respect to EU ruling 261 and more expliciti the provisional ruling of 19th of November.

It is not the occasion to enter into the legal aspects however we are questioning that a court can sit on the seat of the legislator and rewrite legislation even if that legislation in itself was poorly crafted at the time.

Possible consequences of the ruling
– additional Euro 3-5 billion costs to the industry
– the Customer will ultimately have to pay the price whether it be through fare increases or schedule reduction of airlines.

The industry is examining the legal options open to us and we are of the view that there should be single European approach and not nationally divergent. The Minister supports this view and this will be tabled in Brussels in February.

As BARIN we strive to have a transparent open relationship with Schiphol.
We are of the view that this is steadily evolving, SPL was required to reduce cost and that they are doing. Airport charges were frozen effective 01 April.
Airlines would have been elated if fares would have remained frozen since the economic down-turn if so we would notbe collectively moving towards, a collective worldwide Euro 8billion loss, we as airlines still seek reductions in charges.

Schiphol is a good airport whatever some ill informed English tabloid journalist may write, it is a modern facility that ultimately provides the right infrastructure for us to operate in.

We are heartened that Schiphol wishes to position itself as preferred airport. The wheels have been set in motion to achieve this.
We as customers are keen to see these ambitions become reality.
In the eyes of the customer being a preferred airport is not only offering the service and facilities to passengers/customers but also preferred to those other customers namely airlines (whether Cargo or Passengers) we are committed to work together with Schiphol to work professionally towards them achieving their goal

I started off my speech by stating that if one is not an optimist one should not be in our industry, lets look at the bright side
– early signs of Economic recovery are there
– the network at Schiphol is expected to remain intact
– (facetitiously) fuel is going up which can be good news for those who have hedged
hedged
– security scans will be coming
– cargo is picking up
– many airlines have become lean + mean and geared for the future
– an airport committed to reducing cost and becoming the preferred airport
– finally we see a Customer who is returning to travel and ship his goods and
that what its all about ‘The Customer’

In closing I wish to thank you all for being here. thank my fellow board members who have never failed us and I wish to thank Minister Eurlings for being here and I now invite him to this rostrum

➡ Click on: Photo Impression BARIN New Year Gathering 2010

===============================================

Click on: BARIN Chairman New Year Address 2011 by Huib Gorter 21 January 2011 at the BARIN New Year Gathering in the Schiphol HILTON

❗ Click on: PHOTO’s for Tycho’s Eye photo impression of this BARIN New Year Event ➡ ➡

Minister of Transport Speech at BARIN NewYearGathering 2010

By Points of view

BARIN New Year’s Gathering
Toespraak | 15-01-2010 | Schiphol | Minister Camiel Eurlings

Alleen de uitgesproken tekst geldt.

Ladies and gentlemen,

It gives me great pleasure to see all of you here today for this New Year’s Gathering of BARIN at Schiphol Airport. I would like to wish all of you an exceptionally good new year. A year of happiness at home. A year of pleasure and success at work. And particularly a year with a “tail wind”, after the difficult times of 2009.

No one can look into the future. But if the signs are not deceiving us, 2010 could bring us a cautious recovery. I know how much you have been looking forward to such a recovery!

Having and keeping a healthy airline in the air requires quite an effort. Competition is fierce, the customers are critical, the rules are strict and the ambitions are high. Under these circumstances, an economic crisis is never welcome. I greatly admire the “fighting spirit” with which you have fought back!

Working with you, I focus every day on ensuring the aviation industry is strong. Good air connections are absolutely essential for the Netherlands. Your businesses have helped to make the Netherlands a European and global “hub” of significance.

That is why I am very happy about an organization such as BARIN. You give a voice to the interests of the airlines. This is vitally important. You keep us on our toes, for sure. But you do much more than that. You also work with me, with Schiphol and with other partners to find concrete solutions.

There are many subjects that required our attention in 2009 and that will be high on the agenda again this year. I would like briefly to say something about three of them:
· a competitive cost level;
· security;
· passenger rights.

Lowering costs

The first item is lowering the costs of flying at Schiphol. You are right in repeatedly drawing attention to this. I take these signals from you very, very serious.

Last year we decided to abolish the air passenger tax on air tickets. The cabinet attached the condition to this decision that Schiphol Airport would also cut its costs. Schiphol decided, as of 1 April, not to increase the airport charges this year. Schiphol is also working hard on improving the efficiency of operations, something that can bring down costs in the end.

In consultation with my Ministry, Air Traffic Control the Netherlands will also take cost-reducing measures and freeze its rates for five years. The Transport and Water Management Inspectorate will not raise its aviation rates for 2010 either. These are concrete actions taken to make Schiphol Airport and aviation in the Netherlands more competitive.

Schiphol must remain attractive. That is an absolute priority.

I keep a sharp eye on developments. I want to have a very solid picture of where we stand. Recently I had a benchmark analysis carried out into the level of costs at Schiphol, as compared with its large European competitors. The most important conclusion was that Schiphol has improved its position.

In 2008 it was the second most expensive airport after Heathrow. In 2009 Schiphol passed three of its competitors in the respect (Charles de Gaulle, Frankfurt, and Gatwick). It is a result that gives us confidence in the future!

I am monitoring everything very closely. Your findings are vitally important to me in this effort.

Security

As you know, we are also taking a close look at costs in the area of security. This is something we take great care with, as you can understand.

The incident that occurred on Christmas Day on Northwest Flight 253 from Amsterdam to Detroit forces us to look at the hard facts once again. Security requires continual vigilance.

I oppose the picture painted of Schiphol by some of the media.
I am absolutely convinced that Schiphol takes security very seriously. Security measures are carried out with precision according to the national and international rules. It is done well. Regular and detailed inspections by ICAO, the EU and the American Transportation Security Administration confirm this view.

Let us also not forget that in 2006 Schiphol was the first airport in Europe to start experiments using the security scan. Schiphol leads the way with respect to new developments.

One hundred per cent “security” does not exist, of course. But we can ensure that we continue to meet the highest international requirements in this regard. This is an essential part of a mainport that sees high quality services as a top priority.

At the same time, we continue to work – in close consultation with our European partners – on further international coordination and collaboration, particularly in the area of intelligence. This is important with regard to both security and bringing down the level of costs.

Passenger rights

Finally, I would like to say a few words about passenger rights.

In November, the European Court of Justice passed judgement on the rights of passengers in the event of protracted delays. I have noticed that many of you are surprised at the strictness of this verdict. I have also noticed that you are worried about the impact this may have on the level playing field.

However, if the European Court of Justice passes judgement, it is a binding verdict. That is how the European legal system works.

I can tell you that next month the European Commission will meet with the national enforcement bodies in order to discuss the implications of this Court verdict. During that meeting they will also discuss ways to implement the verdict as unequivocally as possible in actual practice.

It is up to the legislator to provide a solution with regard to this issue. The European Commission has initiated a consultation procedure on the effects of the consumer legislation concerned. I am counting on your active input to help steering the right course in the European legislative process.

This is a challenge for 2010.
At the same time, let us not forget what we achieved in 2009 in the field of passenger rights.

Thanks to BARIN and the Consumers’ Association, the Netherlands last year hosted the first private Arbitration Board in the aviation industry. It serves as a magnificent example of self-regulation. The Netherlands is taking the lead in Europe in this regard.

Our goal is: a European approach to consumer protection in the aviation industry. I am proud that in the Netherlands we are showing others the way forward in this area.

The vast majority of airlines, united in BARIN, are participating in the Arbitration Board. I hope, of course, that the others will join soon. But better yet, I would say: join BARIN. It will put you in very good company!

Ladies and gentlemen, I would now like to raise a glass with you and make a toast to 2010.
Soon after the “take off” of the new year, I wish you all a pleasant and successful flight.

➡ Click on: Photo Impression BARIN New Year Gathering 2010

Corr.State Secr.Fin. BARIN & Parliament- Refund Tkt. Tax

By Points of view

All correspondence in Dutch

BARIN gives illucidation to the State Secretary of Finance, mr. Jan Kees de Jager, on the tkt tax refunding process, in order to establish the real and actual facts, needed due to some incorrect publications in the media on this subject.
Click on :
BARIN Ltr 12Jun.09 to Dutch State Secretary Finance re refund TKT TAX

State Secretary of Finance, mr. Jan Kees de Jager, compliments BARIN on actions taken to refund tkt tax to applicable pax. . He requests the BARIN to convey his "thank you for your appreciated efforts" to the members.
Click on:Staats Secretaris Financien DeJager brief 14 Sep.09 aan BARIN re Tkt. Tax teruggave

State Secretary of Finance, mr. Jan Kees de Jager, informs the Parliament House of Representatives on the tkt tax process where applicable.
Click on:Staats Secretaris Financien De Jager brief 14 Sep.09 aan Tweede Kamer re Tkt. Tax teruggave

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close